A Magyar Korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. I. rész. Általános népleírás (1893)

I. Általános jelentés - 10. Anyanyelv és nyelvismeret

140*" Az eddig közölt adatok bár meglehetősen megközelítik a valóságot, a hivatalos hitelességre igényt nem tarthatnak, az 1880. évi népszámlálás volt az első, mely hazánk népességének nemzetiségi megoszlására teljes fényt derített. Az 1880-iki nép­számlálás az anyanyelvet kutatta és minthogy Magyarországban még* a köznép között is nagyon nagy azok száma, kik két vagy több nyelvet beszélnek, szigorú utasításul adatott, hogy mindenki olyan anyanyelvűnek veendő, a milyennek vallja magát. Az 1880-iki népszámlálás nemzetiségi fölvételének is volt azonban egy hibája, az, hogy a beszélni nem tudókat külön mutatta ki, holott ezek természetszerűleg vagy egyik, vagy másik nemzeti­séghez tartoznak. Az 1890-iki népszámlálás már kimondta, hogy Magyar Német . . Tót . . . Oláh . . Ruthén Horvát Szerb . . Vend . . Örmény . Czigány . Egyéb nyel Ez adatok Fiúméra vonatkozólag némileg eltérnek a táblás kimutatásban foglalt adatoktól. A különbséget az okozta, hogy az illírek ott az egyéb nyelvűek közé soroztattak, minthogy azonban valószínűleg a nagy délszláv birodalomról álmodó hor­vátok nevezték igy magukat, már csak az 1880-iki adatokkal való összehasonlítás kedvéért is czélszerűbbnek látszott itt az illíreket a horvát-szerbek közé foglalni. Megjegyezzük, hogy az egyéb nyelvűek között Fiúméban 1880-ban 9.076, 1890-ben pedig 13.012 olasz anyanyelvű volt. a beszélni nem tudók anyanyelve szülőik nyelve szerint jegy­zendő be. Ez a két népszámlálás között az összehasonlítható­ságot némileg megnehezíti, de korántsem teszi lehetetlenné; a beszélni nem tudókat aránylagosan felosztva, az egyes nemzeti­ségek között, teljesen összehasonlítható adatokat nyerünk s tényleg ezt az eljárást követtük az alábbi összes kimutatá­soknál. Mielőtt törvényhatóságok szerint részletezve állitanók pár­huzamba az 1880. és 1890. évi adatokat, a Magyarbirodalom egyes alkatrészei szerint iktatunk ide egy kis áttekinthető ki­mutatást, mely feltünteti a jelenlevő polgári népesség megoszlá­sát anyanyelv szerint: Magyarország A n v a n v e I v 1880-ban 1890-ben Fiume 1880-ban 1890-ben Horvát-Szlavonorszáa 1880-ban 1890-ben Magyarbirodalom 1880-ban 1890-ben Összesen 6,403.687 1,869.877 1,855.442 2,403.035 353.226 631.995 63.261 3.678 78.759 65.662 7,356.874 1,988.589 1,896.641 2,589.066 379.782 183.642 495.105 70.912 2.070 91.603 79.210 13.728.622 15.13S.494 383 1.062 41.417 895 1.495 83.139 9 24 9.078 6 13 2.044 3 4 2.833 7.991 J 10.770 1 28 j 1,712.353 20.102 2.188 2.780 j 1,712.353 20.102 1 3.482 9.506 13.317 18.051 68.794 117.493 13.614 2.826 3.606 1,359.588 562.131 20.987 4.893 32.478 6,445.487 1,953.911 1,864.529 2,405.085 356.062 2,352.339 85.551 3.678 82.241 93.219 7,426.730 2,107.577 1,910.279 2,591.905 383.392 1,554.000 1,057.264 94.679 2.070 96.497 125.005 20.981 29.494 1,892.499 | 2,186.410 15,642.102 ! 17,349.398 A horvátokat és szerbeket az 1880-iki népszámlálás nem különítette el. Horvát-Szlavonországokban az elkülönítés 1890-ben sem történt meg s igy positiv adatok hiányában a horvát kormánynyal történt megállapodás értelmében, a horvátok és szerbek elkülönítése a hitfelekezetek alapján történt, oly módon, hogy a görög-keleti vallásúak szerbeknek vétettek. A különböző nemzetiségek tíz évi szaporodását, valamint számarányát 1880-ban és 1890-ben a következő kimutatás tün­teti fel: A nemzetiségek szaporodása 1880—1890-ig A nemzetiségek számaránya az összes népesség százalékában százalékokban Anyanyelv százalékokban Horvát-Szlavon­a Magvarbirodalom­Anyanyelv Magyar­Fiúméban Horvát­a Magyar­M agy a r o rsza g b a n J? íumenan országban ban országban Fiúméban Szlavon­országban birodalom­ban 1880-ban 1890-ben 1880-ban 1890-ben 1880-ban 1890-ben 1880-ben 1890-ban Magyar 14-89 177-28 66-10 15-22 46-65 48-61 1-82 3-60 2-19 3-15 41-21 42-81 Német 6-35 67-oá 41-32 7-86 13-62 13-14 4-27 5-07 4-39 5'37 12-49 12-ie Tót 2-22 ­49-96 2-45 13-52 12-53 0-04 0-08 0-48 0-62 11-91 ll-oi Oláh 7-74 — 38-25 7-77 17-50 17-n 0-03 0-04 O-ii 0-13 15-38 14-94 Ruthén 7-52 — 27-28 7-68 2-57 2-51 0-02 O-oi O-iő 0-17 2'28 2-21 Horvát ....... Szerb | 7-40 34-78 12-23 11-01 4-60 } 1-21 > 3-27 j 38-os i 36-52 l 0-10 j 90-48 \ 62-19 f 25-71 j 15-04 í 8-96 1 6-09 Vend 12-09 27-06 4-40 10-67 0-46 0-47 10-43 9-43 1-06 0-96 0-55 0-54 Örmény — 43-72 — — - 43-72 0-03 O'oi — — — — 0-02 O-oi Czigány 16-31 — 40-52 17-33 0-57 0-61 O-00 0-18 0-22 0-52 0-5G Egyéb nyelvű 20-57 40-09 79-92 34-05 0-48 0-53 45-31 2) 45-15 0-96 — 1-48 0-60 0-72 összesen . . 10-23 40-S7 15-53 10-91 100-oo lOO'oo lOO-oo 100- 00 lOO-oo lOO-oo 100 oo lOOoo 1) Köztük 43-26% 2) Köztük 44-12° o olasz, olasz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom