Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos házi állatok kimutatásával együtt, I. kötet (1882)

Történelmi vázlat

n xyi Dr. Kőnek Sándor, egyet, tanár. Körösi József, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója. Dr. Fodor József, egyetemi tanár. Dr. Korányi Frigyes, » » Dr. Niedermann Gyula, a lipótmezei országos tébolyda főorvosa. A bizottsági tagságról Dr. Kőnek [Sándor az első ülés után, egészségi okoknál fogva, lemondván, a többi tagok nagy buzgalommal vettek részt a f. é. február 25-én, márczius 10.) 15. és 30-án, valamint az ápril 5., 9. és 15-én tartott ülé­sekben. A nagyszámú ülést a tárgy fontossága és alapos megvi­tatása, az egyes ülések kissé hosszú időközét azon körülmény magyarázza, hogy az anyag előlegesen közöltetvén a bizottsági tagokkal, a tárgyalások alkalmával fölmerült módositások mindannyiszor uj lenyomatok készitését tették szükségessé, hogy folyvást összhangzatosan tárgyaltathassék az egész anyag és hézagok vagy ellenmondások a különféle utasitások között föl ne merüljenek. Ezért nem is vétettek föl formaszerü jegyzőkönyvek, ne­hogy az anyagnak, bár logikai egymásutánban való tárgyalása mellett, valamely utóbb fölmerült módositvány az előbb már megállapított valamely pontozat utólagos helyreigazítását nehezítse. Ily behatóan és lelkiismeretesen járván el a népszámlá­lási munkálatok előkészítésében, immár egész megnyugvással mutathatom be, hosszabb kitérés nélkül, a népszámlálás alap­jául szolgáló összes munkálatot. Képezi ezt pedig: 1-ör. A népszámlálást elrendelő törvényjavaslat ; 2-or ennek indokolása; 3-or. a törvény alapján a törvényhatóságokhoz intézendő és Nagyméltóságod, valamint a belügyi miniszter úr ő nméltó­sága által kiadandó körrendelet fogalmazványa; 4-er egy általános utasítás, mely a számlálás vezetésé­vel megbízandó közigazgatási bizottságoknak szabja meg teendőit; 5-ör. A számlálás közvetlen eszközlésére szolgálandó számláló lapok (fehér a férfiak, kék a nők számára), melyek bői egyúttal a számbaveendő népességi tények sorozata is kitűnik; 6-or az ezek betöltését szabályozó utasítás ; 7-er a számláló lapokon foglalt némely tények összevo­nására szolgáló házi gyüjtö lajstrom, melynek belsejében egy­szersmind a megszámlálandó házi állatok rovatai is foglal­tatnak ; 8-or a házi gyűjtő lajstromok betöltéséhez szükséges utasítás; végül 9-szer a kitöltendő járási illetőleg megyei kimutatás a végrehajtott népszámlálásról. A mint Nagyméltóságod a tisztelettel fölterjesztett eme mintákból és utasításokból látni méltóztatik, az egész munkálat a lehető egyszerűen van tervezve, szem előtt tartva azt, hogy a nemzetközi megállapodásoknál kevesebbet Magyarország sem akarhat nyújtani; fenn vannak tartva az elvek, melyeket Nagy­méltóságod, korább idézett felterjesztésem után már helye­selni méltóztatott; és lehetőleg egyszerűsítve, egyúttal össz­hangzatosan szabályozva az eljárás is, nem tévesztvén szem elől az elérhető költségkímélést sem. Midőn tehát a népszámlálási bizottság emez egész mun­kálatát tisztelettel felterjeszteni és elfogadását ajánlani bátorko­dom, egyszersmind kérnem kell Nagyméltóságodat, kegyesked­jék arról gondoskodni, hogy a fölterjesztett javaslat mielőbb törvénynyé váljék, hogy a különben is későn megindult s máris sok időt igényelt, de még többet követelő előmunkálatok most már halasztás nélkül végrehajtathassanak. Ez időt igénylő előmunkálatok közé tartozik a tömérdek nyomtatvány elkészítése, mire nézve még pályázat lesz hirde­tendő és több nyomdával szerződés kötendő; azontúl a törvény­hatóságok, a közigazgatási bizottságok és közegeik utasítása, a számláló ügynökök felfogadása és kellő oktatása stb. De még egyéb teendőket is igényel e nagy országos mű. Nevezetesen Budapestre nézve némely módositások s külön eljárási szabályzat kidolgozása fog szükségessé válni, miből egyik-másik intézkedés több nagyobb városra nézve is találván alkalmazandónak, a nyomdai munkát is fogja kés­leltetni. Ismerni szükséges továbbá mielőbb a törvényes megálla­podást, hogy ezen tömérdek ősanyagnak a központban leendő feldolgozásához nemcsak a szükséges rovatos ivek terveztesse­nek és elkészüljenek, hanem a követendő eljárás is megálla­pittassék és a munkálkodásra hivatott egyének beoktattathas­sanak. Végül a magas kormány egyes képviselőire is háramla­nak némely teendők. így a nméltóságú belügyi miniszter úr intézkedése szük­séges hogy a házak számozása még ez év folytán országszerte rendbe liozassék, mert ez képezi egyik alapját a végrehajtandó számlálás helyességének és teljességének. A nméltóságú vallás- és közoktatási miniszter úr felké­rendő lesz, forduljon az összes egyházi hatóságokhoz, hogy a lelkészek világosítsák fel a népet a számlálás czéljai és felada­tai iránt, és mozdítsák elő az ügyet saját közremüködésök, de méginkább az által, hogy a felekezetek szolgálatában álló isko­latanitókat, kántorokat stb. számláló ügynökökül engedjék működni, mi végből a népiskolák is 1881. január első hetében zárva tartatnának. Az ugyan későbbi intézkedésnek képezheti tárgyát, hogy a nméltóságú pénzügyi miniszter úr január első felében szüne­teltesse az országban az adóvégrehajtást; de a katonaság és honvédség mikénti megszámoltatása iránt idejekorán fog kel­leni megállapodni a két nagyméltóságú miniszter úrral, vala­mint a külügyi miniszter úr is ideje korán lesz megkeresendő, hogy a külföldön élö magyarok mikénti számbavétele iránt a külföldi hatalmasságokkal egyezségre jusson. Igen sürgős végül, hogy Horvát-Szlavonország bánja is mielőbb értesüljön az itteni népszámlálási tervezetről, egyrészt hogy hasonló alapon járjon el, másrészt, hogy az előmunkála­tokkal még kellő időre elkészülhessen. Mindezeket Nagyméltóságod nagybecsű figyelmébe ajánl­ván, kérem, fogadja stb. Budapest, 1880. april 17. Keleti Károly s. k. E jelentés alapján a földmivelés-, ipar- és ke­reskedelemügyi magyar kir miniszter úr, elfogadván a tervezetet és a nagyméltóságúminisztertanácsbele­egyezését is kinyervén, megindult az tigy törvény­hozási tárgyalása, melynek végeredménye következő törvényczikkben nyert kifejezést:

Next

/
Oldalképek
Tartalom