Szilágyi Sándor szerk.: Erdélyi Országgyűlési Emlékek 7. 1614-1621 (Budapest, 1881)

19. fejezet: 1614-1621 - 1618. okt. 4 — 21. Kolosvári országgyűlés

irá — isten mondhatná meg.« 1) De megtartá egy részét s meg a hadnagyokat. A határigazítást, mely miatt Béldi és Mikó hozzáküldettek, csakugyan végrehajtotta, 2) E közben Gabrillás aug. elején elfoglalta székét, 3) Hogy Bethlennel nem lehetett egészen jó egyetértésben, mutatja a vád, mit a portán ellene emelt, hogy Sándor vajda kincstárát ő lefoglalta volna. »Ha úgy volna, irá Bethlen a nagyvezérnek, nem igen bánnék, mert a sok kincsből a portán sok barátokat szerezhetnénk s nekünk is maradna.« 4) Nem is lett a vádnak semmi következ­ménye. A másik kérdés, mi e nyáron tevékenységét igénybe vette, a Jenő vidéki hódoltság ügye volt, hol a kölcsönös rablások és határvillongások mindkét félt boszanták. Júl. 4-én Kemény Boldizsárt a tömösvári basához kiildé, 5) ki egy hó múlva Dsaf­fer agával visszajött — s az ügyet, a Bethlen által tanácsurai­val tartott megbeszélés alapján, habár júl. 19-én minden eshe­tőségre készen akarván lenni, mustrát hirdetett, a két fél enge­dékenységével a két fél biztosai végezték el. 6) Különben magok a fő, a portai viszonyt illető kérdések sem idéztek elő nagyobb szakadásokat. Borsos Tamást Jenő és az adóhátralék követelésével sokat rémítgették ugyan, hogy Báthory András személyében egy új követelőt állítanak fel — de ez csak rémítgetés volt, egyszerű zsarolási eszköz, mit a portán szívesen alkalmaztak. Sőt Szkender basa is, legalább ez időben, úgy mutatta, hogy letette régi haragját. 7) ») Történelmi Tár 1879. 757. 1. 2) U. o. Michne Ratlul Engelnél hiányzik a moldvai vajdák közül, 8 csak mint liavaseli van 1617-ről említve. (IV. 284.) Csak 1618-ban lett njra havaselivé. Addig, 1617—18. moldvai vajda volt. »Mely adóval — nem hogy betölthetnénk a fényes porta kívánságát, de még az magunké­val is, abból, kit Havasalföldében gyűjtöttünk volt, toldanunk kell.« 3) Tört. Tár 1879. évf. 768. 1. v. ö. 750. 1. <) Tört. Tár 1879. évf. 761. 1. B) Tört, Tár 1879. évf. 745. 1. 6) U. o. 1879. évf. 763, 767, 781. ') Borsos Tamás portai követsége Mikónál II. 53, 65. stb. 11. Hogy Báthory András 16 éves lett volna, mint Borsos állítá, az nem való : Bá­tliori András 1597-ben született, (1. Kemény czikkét Kurz Naclilesejeben) tehát ekkor 21 éves volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom