dr .Barna János: Nemes családok Csanádvármegyében.

Dedinszky (nemes-dedinai és hodochini). Árvavármegyéből származó, ősrégi, adományos nemes család, melynek Árvamegye egyik legrégibb csa­ládjával, a Reviczky-ekkel közös eredete van. A családra vonatkozólag a XIII. századig vannak hiteles okmányaink. Reviczky Hotimér 1272-ben, IV. (Kun) László királytól adománylevelet kapott az Árvavármegyében fekvő Rivisne (Revisnye) nevü 2 ekényi területű földbirtokra. 1 Hotimér fiának Lodánnak gyermekei voltak: János, Benedek, Márk, Péter, Dénes és Orbán 2 , kik közül Péter az 1355. október 21-én kelt oklevél szerint Nagy Lajos királytól ado­mányul kapta az árvamegyei Hodachyn (Hodochin) nevü patak mindkét partján elterülő s ma Nemes-Dedina (Nemesdedina) néven nevezett 12 ekényi föld­területet. 3 Az itt emiitett Péter — okmányilag is kimutatható — őse a D. családnak, mely ezen birtoktól vette előnevét is. A család egyik tagja, D. József, 111. Károlytól nyert és 1740. június 17-én kelt adománylevél utján megszerezte a Zólyom megyében fekvő Krem­nicska, Malacho és Petőfalva (másként Illésfalva), továbbá Lieszkócz helysé­gekhez tartozó nemesi birtokokat, melyek régebben Muraközy Pál és felesége Szentiványi Zsófia, illetve Churhay (másként Jecsmen) György tulajdonában voltak, azonban ezek magvaszakadása után felszabadultak. 4 A családnak D. Benedektől származó ága a XIX. század elején ke­rült megyénkbe, ahol D. István, tb. vm. alügyész, később főügyész és tábla­bíró, bemutatta Árvavármegyének 1826. december 19. és köv. napjain tartott közgyűléséből kelt bizonyságlevelét és annak alapján nemességét 1827. június 22-én kihirdettette. 5 Ez a bizonyságlevél felemlíti D. Benedeket, Pétert, Gábort, ennek fiát József-ei, továbbá János-t, István főügyész atyját, mint az Árvamegyében, két­ségtelen nemesi állapotban élő, D. család tagjait. A család egyes tagjainak nemességét Pest- (1828.), Békés- (1833.) és Temesmegye (1844.) is igazolta. 6 A megyénkben szereplő ág ág. h. ev. vallású ; nemzedékrendi ada­tai ezek: 7 1 Az eredeti oklevél fényképmásolata Dr. Dedinszky Béla tulajdonában van ; 2 Nagy Iván IX. 732. 3 Az eredeti oklevél fényképmásolata Dr. Dedinszky Béla tulajdoná­ban van. 4 Az eredeti oklevelet Dr. Dedinszky Béla őrzi. 5 Ik. 1827. 915. e Kőszeghi 78., Karácsonyi III. 22. és Lendvay II. 90. ' Nagy Iván pótkötet 192. Cs. 1. Akvek. Dr. Dedinszky Béla szives közléseivel kiegészítve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom