Géresi Kálmán: A nagy-károlyi gróf Károlyi-család oklevéltára harmadik kötet (Budapest, 1885)

80., — püspökök : Domokos 1497. 14., Thurzo Szaniszló 1507. 37., Perényi Ferencz 1523—1525. 83. 88., György fráter 1542. 140., Forgács Ferencz 1563. 203., Pethe Márton 1589. 273.,— püspöki vicarius : Maghi Sebestyén 1521. 79. Várady Ferencz váradi k. 1523. 83., — János budai k. 1492. 3. Várallya b. Hunyad m. 102., Nógrád m. 200., Ugocsa m. 4. Várasd, de — : 199. Váras-erdeje hn. 283. Várday István: 1571. 229., —János özve­gye Krisztina, előbb Csaholyi Imréné: 1548. 149., — Mihály és János procu­ratorok : 1536. 118., — Mihály 1580— 1592. 248. 292. Varga (Alsó- és Felső-) b. Tolna m. 43. 204. 206. Varga Kelemen szabados: 1595. 314. Váribeli jobbágyok : 222. Varjas (Waryas) b. Tolna m. 43. 204. 206. Varkocs (Warkwch) Tamás bihari fő­ispán : 1560. 191. Varsady Gáspár zempléni assessor : I578- 245. Varsány b. Bihar ra. 55. 63., Pest m. 289., Szabolcs m. 102. 104. Vas megyei főispán : Kanizsay László 1524.85. Vas Mihály (Gyalui) : 1537. 121. Vásárjog : 238. Vásáry István kir. ember : 1500. 27. Vasmeghyeryche kastély, Körös m. 85. Vassallay (Wassallay, Wisallay) Gábor 1580. 248. Vaszar b. Tolna m. 43. 204. 206. Vatya (Wathya, Vattia) b. Pest m. 182. 243. Vecze (Wccczc) b. Hont m. 66. Végvárak ügye : 52. Véka mérték : 292. Velencze város: 1. Velez (Welez) Gáspár: 1576—1583. 239. 255., — Gáspárne, Jánosy Eufrosina : 1590. 282. Vér Mihály: 1588. 262. Verancsics Antal egri püspök, hevesi főispán: 1559—1563. 188. 190.197.203., esztergomi érsek és főispán : 1573. 235., — Faust : 1588—1591. 261. 267. 271. 280. 281. 283. 287. Verbói Calixtus váradi éneklő k. 1513. 54. Verbőcz b. Ugocsa m. 155. Verbőczy István országbíró, nádor és . kanczellár : 1512—1540. 49. 55. 56. 57. 58. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 87. 93. 124. 133. 235., háza Budán: 127., — János és István 1550. 155. Veres (Weres, Weöres) András procu­rator: 1561. 194., — András (Földesi) : 1565. 209., — Gáspár: 1561. 194., — Mihály : 1501. 29. Versegd b. Pest m. 289. I Vértes (Werthes) b. Bihar m. 170. I Veszprémi kapitány : Zamaria Ferdi­I nánd 1591. 216. 286. 287., •— püspö­kök : János 1497. 16., Kewesi András 1563. 203., Liszthy János 1569. 224., — püspöki vicarius : Pethry Miklós nán­dor-fehérvári püspök 1534. 108. i Veszprém völgyi apaczák: 113. Vetés b. Szatmár m. 122. 130. Vetésy Albert és Ambrus hídvám-jogot nyernek: 1496. 12., — Albert procu­rator: 1536. 188., — Antal: 1548— 1552. 149. 165., — Antal és Ferencz (Peremiek) : 1540. 130. — Antal és János: 1537. 122., — Gáspárné Bá­thory Zsófia török rabságban: 1594. 312. — Gergely : 1508. 39., — György deák: 1536—1540. 118. 130. — István: 1537—1540. 122. 130.,-—László (Mező­teremi) : 1586—1594. 259. 272. 290. 312., — Márton, Péter, János, László, Gáspár és Zsigmond, vámjogot nyer­nek : 1582. 251., — Márton: 1586. 259., — Péter végrendelete : 1586. 259. Vetésyek czímeres pecsétje : 259. Vezend (Wezend, Wezent) b. Szatmár m. 9. 25. 29. 31. 46. 54. 73. 74. 80. 122. 132. 168. 186. 277. 308. Vezendy János és Pál : 1499. 23. Vezeteleke p. Bihar m. 117. Vezsenyi Gáspár 1576. 239. Vida (Wyda) Bálint: 1563. 200., — Já­nos : 1599. 289. I Vingárti Geréb Péter országbíró : 1499. 23., nádor : 1501. 29. Virág Antal : 1499. 23. Virágháthy András : 1522. 81. Visnye (Alsó- és Felső-) b. Somogy m. 43. 204. 206. Vitéz János (Kiskállai) leánya Anna, Nagymihályi Bánfy Sándorné : 1549. 153., — János egri vitéz : 1563. 200. Vitkai Paizsos Máté : 1569. 223. Vitkay Albert: 1569. 223., — László: 1525. 86., — László szatmári szolga­bíró: 1580. 248., — Tamás: 1531. 104. Vízvesztő (Wvzivezthew) Tamás: 1517. 62. Vízvető eszköz : 266. Vízvölgy ( Wyzwewlgh) p. Nógrád m. 65­Welyke vár Körös m. 85. Werner György kir. biztos : 1552. 166. Weselényi (Wysilien) Farkas : 1563. 200. Wradiensis campus : 143. Zaah b. Torda m. 71. 73. Zaan b. Torda m. 71. 73. Zabar b. Tolna m. 43. 204. 206. Zabary Miklós anyavári porkoláb : 1523. , , , , Zaberdíni Horváth Mátyás, János fia : 1582. 252. Zaberdinus Mátyás tinníni püspök : 1552. 166.

Next

/
Oldalképek
Tartalom