Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével (Budapest, 1913)

Névmutató a leszármazási táblákhoz

A NAGY-KÁROLYI GRÓF KÁROLYI CSALÁD LEÁNYÁGI IVADÉKAI. V. tábla XV. íz: A BÁRÓI CZÍMF.R. 2-tói: Haller Samu 1689—1742. Neje: Szálai gróf Barkóczy Juliánná, a Ferencz leánya. XVI. íz: 1 Haller Sámuel (báró) Táborszernagy, az általa 1741-ben fölállított magyar gyalogezred (mai 31-ik) tulajdonosa 1777-ig. Erdőd-Szádi birtokos és gyöngyösi lakos (Hevesben) 1775-ben. Neje: Barny Mária. XVII. íz 1 Báró Haller Jozefa !773­Férje: Karancs-Berényi gróf Berényi Tamás. XVIII. íz: | Gróf Berényi György XVIII. íz : Báró Haller Antónia Férje : Báró Brudern József. t 1791-ben. Vértesezred-parancsnok, osztr. báró 1771 február n-én, magvar báró és indigena 1778 február 16-án. Báró Haller Erzsébet 1791. Férje: Kéthelyi báró Hunyady János. XVIII. íz : Gróf Hunyady József Báró Brudern József + 1834 február i-én magtalanul. Báró Brudern Sámuel él 1835-ben. Cs. és kir. kamarás, kapitány. XIX. íz Báró Brudern Antónia 1801. 1835-ben t Férje: Trakostyáni gr. Draskovich János, él 1835 ben. Báró Brudern Antal 1835­Báró Brudern Alajos 1835. Báró Brudern Jozefa él 1835-ben. Férje: Sztárai és Nagy-Mihályi gr. Sztáray Nep. János, él 1835-ben. XVIII. íz G BÁRÓ KÁROLYI tYA (Lásd I. táblán a XIII. ízen.) Báró Károlyi Mihálynak és nejének Lápispataki Seghnyey Borbálának leánya 1627—48 Férje: Hallerkeői Haller Samu, Haller György szathmári kapitánynak és nejének Nyáry Borbálának fia, diósgyőri kapitány, megöletett 1643-ban az egri törökök által XIV. íz: , * — , Haller György Belső-Szolnoki főispán, szül.: 1643-ban, t 1711-ben. 1- ső neje: Bánffy Anna 2- ik neje: Bethlen Éva. 1 Haller Borbála 1689. Férje: Gróf Csáky István. 1667—1720. Kolozsi főispán. Gróf Haller György 1689. Neje : Göncz-Ruszkai gróf Komis Anna a Gáspár leánya. XVI. íz: 1 Gróf Haller Pál Neje: Báró Perényi Krisztina. XVII. íz: , 1 Gróf Haller Péter szül.: 1736-ban, t 1784január 14-én Mező-Telegden. Cs. kir. kamarás, Kraszna vm. fő­ispánja. Neje: Báró Orczy Anna. Esküvő : 1766 január 14-én. XVII. íz : Gróf Haller Ferencz 1- ső neje: Nápolyi Anna, 2- ik neje: Korda Klára 1722-ben 1 Gróf Haller Antal Alsófejérmegyei főispán 1796-1839. Neje: Mikes Julianna. XVIII. íz Gróf Haller Zsuzsanna Férje : Gróf Haller Pál. XVIII. íz: | Gróf Haller Zsigmond XIX. íz: J Gróf Haller Eva Férje: Gyulaffy László. XVII. íz : | Gyulaffy Borbála Férje: Gróf Esterházy Dániel. Ivadékait lásd V. táblán K betű XVIII. íz alatt. Gróf Haller Borbála Gróf Haller János t 1845-ben. XX. íz: J Gróf Haller Karolina Férje: Tinkovai Macskássy Lajos 1845. Gróf Haller Ferenci 1845. Gróf Haller József 1845. Gróf Haller Karolina 1845. Férje: Czegei gróf Wass Miklós. 1845­Gróf Haller Klára 1845. Férje: Tancsi Földváry József. 1845. Gróf Haller János Cs. kir. kamarás, t 1847 febr. i-én, 70 éves korában. Neje: Fáy Constantia, t 1842-ben. Gróf Haller I,ászló Tábornok és ezred-tulajdonos. Neje: Báró Szentkereszti Mária Magdolna. Gróf Haller Anna Férje : Báró Henter Antal. 1784. Gróf Haller Klára Férje : Gróf Kornis Gáspár. Gróf Haller Johanna Férje : Almásy János. Gróf Haller István Alsó-Fejérmegye főispánja. t 1839-ben. Neje : Gróf Kornis Anna. XIX. íz: Gróf Haller Antal 1- ső neje: Gróf Bethlen Julianna. 2- ik neje : Deromain Jozefa. XIX. íz : | Gróf Haller Zsófia 1845-ben özvegy. Férje : Báró Inczédy Sámuel, t 1845-ben. Gróf Haller Gábor Gróf Haller György t 1860 decz. 2-án, 48 éves korában szül. : 1819-ben, f 1865-ben. Gróf Haller Cecilia szül.: 1797 okt. 30-án, t 1873 jan. 28-án. Férje: Gróf Esterházy Dénes, szül.: 1789 márcz. 7-én, t 1862 íebr. 8-án. Esküvő: 1824-ben. Gróf Haller István 1832. t Gróf Haller Borbála szül.: 1800-ban, t 1883 április 18-án. Férje: Gróf Bethlen József 1820-tól. t 1846 deczember 16-án. Gróf Haller Julia K. BÁRÓ KÁROLYI ÉVA M. BÁRÓ KÁROLYI 2SU2SÁNNA xv. (Lásd I. táblán a XIV. ízen.) Báró Károlyi Lászlónak és nejének báró Sennyey Erzsébetnek leánya, 1650. Férje: Divék-Ujfalusi báró Ujfalussy András, Divék-Ujfalusi Ujfalussy Andrásnak és nejének Giletinczi Ostrosith Annának fia f 1688-ban. Esküvő : 1669 november havában. (Lásd I. táblán a XIV. ízen.) Báró Károlyi Lászlónak és nejének báró Sennyey Erzsébetnek leánya, 1650—1711. Férje: Báró Perényi Pál, báró Perényi Imrének és nejének Ghymesi Forgách Katalinnak fia 1702. t Esküvő: 1674-ben. XV. íz Báró Ujfalussy Klára Férje : Karancs-Berényi gróf Berényi György szül. : 1688-ban, t 1733 július 31-én Bodokon. XVI. íz Báró Ujfalussy Erzsébet Férje: Báró, majd gróf Cziráky László. XVI. íz: Gróf Cziráky József 1748. Neje : gróf Barkóczy Borbála t 1772 október 14-én Sopronban, 72 éves korában. XVII. íz: _JL_ Báró Ujfalussy Judit apácza a nagyszombati szent Klára szerzetnél. Báró Perényi Pál Ugocsa vm. főispánja, f ^739 márcz. 24-én. Neje : Gróf Keresztes Mária özv. : 1739—1743 május 25-ig. Esküvő: 1722-ben. Báró Perényi Klára Férje : Rapini Stöszl Kristóf. 1723. XVI. íz : | Báró Perényi Eva Férje: Hiripi Szuhányi Márton. 1721. Szathmár vm. alispánja, utóbb helytartó­sági tanácsos. XVI. íz Stöszl Ágnes 1775­Férje: Báró Balassa László. Stöszl József XVI. íz Gróf Cziráky Jyászló t 1776 márczius 18-án. Gróf Cziráky György Gróf Berényi Tamás Zemplén vm. főispánja, v. b. t. tanácsos 1745­1- ső neje: Gróf Barkóczy Teréz 2- ik neje: Gróf Herberstein Mária Terézia t 1772 november 6-án Pozsonyban, életének 67. évében. XVII. íz: Gróf Berényi György Neje: Gróf Hochburg Anna. XVII. íz Gróf Berényi Borbála Férje : Gróf Esterházy János t 1744 október 3-án, 54 éves korában Pozsonyban. Gróf Berényi Klára özv. 1803 november 26-án. Férje: Báró Perényi Ignácz. Imre, Eleonóra és Károly el­adják a fehérmegyei csurgói uradalmat gróf Károlyi Györgynek. 1834-ben. XVIII. íz Gróf Berényi Erzsébet özv. 1803-ban. Férje: Báró Luzsinszky György tábornok 1803-ban (Fejér vmegyei). XVII. íz Gróf Berényi Mária t 1771 november 18-án Lángon. Férje : Gróf Zichy János. XXI. íz: Gróf Cziráky Anna Férje: Sárvár-Felsővidéki gróf Széchenyi Zsigmond. XVIII. íz: . Gróf Széchényi Ferencz szül.: 1754-ben, t 1820-ban a M. N. Múzeum alapítója. XIX. íz: | Gróf Széchenyi István XX. íz: | Gróf Széchenyi Béla J Báró Perényi Ferencz 1775—1782. Báró Perényi Klára 1775—1803. Férje: 1741 okt. 6-tól báró Bálintitth Zsigmond. Báró Perényi Katalin Férje : Karancs-Berényi gróf Berényi Ferencz 1775. XVII. íz : Szuhányi L/ászló Szathmár vm. jegyzője 1754—1769-ig, 2-ik alispánja 1769—1780-ig, első alispánja 1780—1785-ig. t 1792 április 30-án Nagykárolyban. 1- ső neje : Kállay Éva, szül.: 1732-ben, t temetése 1758 deczember 3-án Nagykárolyban. 2- ik neje: Cserneki és Tarkeői Dessewffy Veronika, Dessewffy Ferencz abaúji alispánnak és nejének báró Bakats Victoriának leánya, szül. : 1745 október havában. Radványban, t temetése ^oó jan. 8-án Nagykárolyban. Szuhányi Antal alezredes 1776-ban Neje: Kállay N. i-töi: Anna Mária szül.: 1753-ban. Férje: Báró Barkóczy Ferencz (Imregi). Esküvő: 1775 febr. 18-án Nagykárolyban. Férje Alice Gróf Teleki Tibor. Hanna Férje: Gróf Károlyi Lajos. János szül. : ker. 1754 júl. 23-án Nagykárolyban. Szathmár vm. alispánja 1804—1809-ig. 1- ső neje: Geöcz Krisztina. 2- ik neje: Ketyei Finta Mária, t 1806 márczius 6-án Nagykárolyban, 32 éves korában. 3- ik neje : Vinkler Amália özvegy Gázsiné. József szül.: 1756. Franciska Cecilia szül.: ker. 1757 okt. 2-án. Férje: Vitkay László. Szathmár vm jegyzője. Esküvő: 1780 ápr. 3-án Nagykárolyban. János István szül. : ker. 1758 nov. 27. 2-tói: Magdolna szül. : 1765-ben. Férje: Zanathy Mihály. Szathmár vármegyei fő­szolgabíró. Esküvő: 1783 febr. 16-án Nagykárolyban. XVII. íz: Terézia szül.: ker. 1767 nov. 13. Nagykárolyban. Jozefa szül. : ker. 1773 szeptember 12-én Nagykárolyban. Férje: Somogyi József. Szuhányi Franciska Férje: Kállay Antal. 1806. Szuhányi Anna Férje : Kruspér Sándor. Gróf Esterházy Dániel Neje: Gyulaffy Borbála. I Gróf Esterházy Anna Férje : Gróf Pachta Imre. Gróf Esterházy Klára Férje : Gróf Castiglioni Eugen. Gróf Esterházy Zsófia Férje : Gróf Szunyogh Nep. János. Gróf Esterházy Nep. János Gróf Esterházy Borbála Férje : Báró Perényi Imre. Gróf Esterházy Teréz Férje: Báró Révay Lajos. N. BÁRÓ KÁROLYI TÉRÉS 2 tói : Gróf Berényi Ferencz Gróf Berényi Tamás Gróf Berényi András szül.: 1721 július i-én t 1775 augusztus 5-én Neje : Br. Altmann Magdolna. szül.: 1722-ben t 1800 ápr. 24f-én Bodokon. Neje : Báró Haller Jozefa. XVIII. íz: ( N Gróf Berényi György t 1816 szeptember 3-án, 85 éves korában Bodokon. Neje : Gróf Batthyány Sidonia. XVIII. íz: Gróf Berényi Miklós t 1853-ban. Gróf Berényi Gábor 1744-ben él. XVIII. íz: Gróf Berényi Anna t 1800 augusztus 9-én Kassán. Férje : Gróf Csáky Antal abaúj vármegyei főispán t 1764 április 24-én Kassán 62 éves korában. Gróf Berényi Borbála Férje: Gróf Pachta Károly. 1 (Lásd I. táblán, a XIV. ízen.) Br. Károlyi Lászlónak és nejének br. Sennyey Erzsébetnek leánya, 1688-ban hajadon, 1706-ban özvegy, 1716-ban f Férje: Tasnád-Szántói Becsky György, Becsky Györgynek és nejének Bribéri Melith Erzsébetnek fia, Szathmár vármegye alispánja. Esküvő: 1694-ben. XV. íz 1 Gróf Csáky János Gróf Csáky Antal Gróf Csáky Anna Becsky György 1690., 1697. Szathmár vm. főszolgabírája 1732—1734-ig, alispán (1738). Neje: Szalay Krisztina. XVI. íz: Becsky Teréz 1716. Férje: Kereskényi János. 1716­-1778. Líi BÁRÓ KÁROLYI KRISZTINA (L. I. táblán a XIV. ízen.) Báró Károlyi Lászlónak és nejének báró Sennyey Erzsébetnek leánya, 1688-ban özv. Férje: Báró Perényi János, Báró Perényi Imrének és nejének Ghymesi Forgách Katának fia, Ugocsa vármegye főispánja 1677-ben, 1687 június havában Szathmár mellett Madaras falunál a portyázó törökökkel vívott harczban esett el. Esküvő: 1674-ben. XV íz 1 Báró Perényi Imre t 1730 nov. 13-án Nagy-Szöllősön, 45 éves korában. Az eperjesi kerületi tábla elnöke. Neje: Gróf Keresztes Klára. (Másodszor férjhez ment 1732-ben.) Báró Perényi Katalin Férje : Báró Serédy Gáspár. 1700—1701. XVI. íz: 1 Báró Perényi Erzsébet 1- ső férje : Klobusiczky Ferencz 2- ik férje : Dániel ? Báró Perényi Krisztina Férje: Csébi Pogány Menyhért. XVI. íz: Báró Perényi Károly 1710—1781. Neje : Rosályi Kun Mária. XVII. íz Báró Perényi Elek Neje : Báró Perényi Katalin. XVII. íz: | Báró Perényi István 1803—1804. Neje : Báró Horváth Éva. Báró Serédy Krisztina Férje: Kellemesi Melczer János. XVII. íz: | Báró Serédy Klára Férje: Báró Thoroczkai Boldizsár. Melczer Pál 1770—1781. XVIII. íz : J Melczer Innre Melczer Agnes Férje: Szentléleky ? XVI. íz : Melczer Borbála Férje: Horváth Imre. XVI. íz Kereskényi János Kereskényi Éva Férje: Mituch Sámuel. XVll. Kereskényi Klára Férje: Kraszníai N. XVII. íz: | Krasznai Erzsébet 1804. Férje: Szárhegyi Fülrop Mátyás. Kereskényi Julia özv. 1804-ben. Férje: Farkas Mátyás. Kereskényi Krisztina Férje : Kovács Sándor. XVII. íz: j Kovács Sándor 1804. Mituch Samu 1804. Mituch L/ászló Neje: Pápay Julia özv. 1814-ben. Mituch Ferencz 1804. XVIII. íz íz: Mituch Zsuzsanna özv.: 1804-ben. Férje: Fekete Gábor. Mituch Ferencz Melczer Antal 1782—1801. Báró Perényi István Báró Perényi József Báró Perényi Klára Báró Perényi Mária Báró Perényi Ignácz Csébi Pogány Borbála 1779-ben özvegy. 1- ső férje: Krucsay János 1734. 2- ik férje: Báró Muraniczi Horváth Imre. XVII. íz: , A . ( Báró Horváth í$va Férje: Báró Perényi István, az Elek fia Csébi Pogány Erzsébet Férje : Cséby Pogány Ádám. XVII. íz: j I/ajos Farkas Ádám XVIII. íz: I Becsky L,ászló 1738-ban főszolgabíró 1754-ben másod­alispán, 1765—1780-ig első alispán Szathmár vármegyében, f 1780 márczius 7-én, eltem. 13-án Nagy­Peleskén. XVII. íz: György 1754—65-ig főszolga­bíró Neje: Erőss Klára. Gábor Neje : Semsei Semsey Mária. t 1782 márcz. 10-én. Ágnes, és még 2 leány-, 2 fiu-gyermek. Ferencz Szathmár vármegyei főszolgabíró 1765-71. Neje: Bölsei Buday Rozália. XVII. íz István t 1804 január 23-án Komlód-Tótfaluban. Neje: Merskovits Mária. XVII. Julia Anna Férje: Kállay Ferenicz. Krisztina Férje: Irinyi István. Mária Rozália Férje: Buday Péter. Férje: Nagy Ferencz. Becsky János Becsky Ignácz Becsky Antal Becsky Imre Becsky József Becsky Ferencz Frigyes 1816—1823. Melléklet Éble Gábornak «A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család leszármazása* czímű művéhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom