Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével (Budapest, 1913)

Névmutató a leszármazási táblákhoz

A NAGY-KÁROLYI GRÓF KÁROLYI CSALÁD LEÁNYÁGI IVADÉKAI IV. tábla. F. KÁROLYI FRUZSINA (Lásd az I. táblán a XII. ízen.) Károlyi Mihálynak és nejének Perényi Erzsébetnek leánya 1590-1626. Férje 1606-tól: Losonczi Bánffy Mihály, Losonczi Bánffy Farkas udvarhelyi kapitány és dobokai főispánnak és nejének Bethlen Klárának fia (kálvinista vallású). XIII. íz AZ OSI CZIMER. Bánffy Zsigmond 1616—1646. Belsőszolnoki főispán, kir. táblai bíró. Neje: Hídvégi Nemes Anna, Hidvégi Nemes Tamás leánya XIV. íz: ' —X_ , Báró Bánffy Farkas 1685—1702. Középszolnoki és dobokai főispán; bárói rangot nyert i6gg-ben. 1- ső neje: Csomaközy Erzsébet. 2- ik neje: Bethlen Krisztina. 3- ik neje: Nagy-Barcsai Barcsai Erzsébet. Férje Bánffy Borbála 1626. Homoród-Szentiváni Keresztes András. Bánffy György 1616. Szamosújvári kapitány 1649­Neje: Torma Katalin, t •53­A BÁRÓI CZfMER. XV. íz JL 2-tói: Gergely I<ajos 3tói: Farkas Mihály Zsigmond t t 1761 április 7-én Bonczhidán, kir. táblai elnök. f f Neje: Csenger-Bagosi Bagossy Erzsébet. Esküvő: 1712 márczius 3-án. Borbála t Zsuzsanna + Erzsébet t Kata t XVI. íz Farkas 1729, f 1794-ben, 1747-ben nádori adományt nyert Gencs szathmárvármegyei helységre. XVII. íz Mihály cs. kir. kamarás 1746. Neje: Báró Kemény Teréz, báró Kemény Lászlónak és nejének Széki gróf Teleki Zsuzsannának leánya. Pál t 1. lyásíjló t 1826 február 9-én. Neje: Gróf Bethlen Borbála. XVIII. í 2. Farkas 4. Zsuzsanna t ifjan. Férje: Gróf Bethlen Farkas tábornok. Mária t 1 3- Pál szül.: 1762-ben, t 1827-ben. Neje: Felcsúthi Gányi Erzsébet. Krisstina Férje : Vargyasi Daniel Gábor. XVII. íz: Neje: szül György szül.: 1739, t 1805-ben alezredes. Hadadi báró Wesselényi Zsuzsanna, : 1743-ban, t 1800 deczember 29-én. Esküvő: 1764-ben. 1 Erzsébet Férje: Légeni Szilvássi János, szül.: 1721-ben, f 1805-ben. Zsuzsanna t 1794­Férje: Bethleni gróf Bethlen Ádám, szül. t 1772-ben, ezredes. 1719-ben, Farkas Neje: Báró Miske Teréz. István főhadnagy, elesett 1794 június 16-án, Charleroi-nál. Gergely t 1825-ben. XIX. íz: Ivás^ló t 1839-ben. Neje : Báró Wesselényi Polyxena. I Borbála Mária Erzsébet XX. íz Jozefa szül. : 1828 márczius 20-án Kolozsvártt, f 1902 május 22-én ugyanott. Férje: Gróf Bethlen Sándor, szül.: 1:823 május 14-én Erzsébetvárosban, t 1884 február 27-én Rettegen. Esküvő: 1846 szeptermber 2-án Gyéresen. Gróf Bethlen András szül.: 1847 július 26-án Kolozsvárt, t 1898 augusztus 25-én Bethlenben Neje: Mocsonyi Lívia, szül.: 1862 márczius 3-án. Esküvő: 1880 május 4-én. Karolin szül. : 1849 jan. 14-én, Debreczenben XXI. íz 1 Margit szül.: 1882 aug. 6-án Budapesten. Férje: Gróf Bethlen István, szül.: 1874 okt. 8-án Gernyeszegen. Esküvő: 1901 jún. 17-én Bethlenben. XXII. íz: Ilona 4-én 1 szül.: 1886 márcz. Budapesten. Férje: Alapi Salamon Géza, szül.: 1872 máj. i-én Lőcsén. Esküvő: 1912 okt 23-án Bethlenben. András szül: 1902 márcz. 27-én Budapesten. István szül. : 1904 márcz. 8-án u. o. Gábor szül. : 1906 júl. 8-án u. o. Polyxena sziül.: 1850 szept. 14-én i-sfí férje: Béldy Dénes, szüli : 1847 márcz. 21-én, t 1Í874 aug. i-én Bodolán. Esküvő: 1873 máj. 21-én Bethlen. 2-ik férje: Gróf Nemes János, szül.: 1834 ápr. 28-án, t 1905 nov. 21-én Kolozsvárt. Esküvő: 1881 máj. 24-én Hidvégen. XXI. íz : , ~— , Béldy Gergely szül. : 1874-ben, t 1878-ban. XXI. íz: Gergely szül.: 1854 okt. 13-án. Apanagyfalu, t 1896 júl. 29-én Bécsben. Neje: Antos Klára, szül. : 1852 aug. 5-én Nagy-Abonyban, 1904 jún. 3-án Kolozsvárt Esküvő: 1876 máj. 6-án Nagy-Abonyban. Olivia szül. : 1855 júl. 2-án Apanagyfalu. Férje: Gróf Zedwitz Ferencz, szü 1: 1857 aug. 14-én Esküvő: 1885 nov. 18-án Bethlenben. XXI. íz Gr. £edwitz Ármin szül. : 1886 decz. 18-án Bethlenben. Erich szül. : 1891 szept. 19-én Schönbach-ban. XVIII. íz György t 1831. 1- ső neje: Naláczi Kata. 2- ik neje: Bája Mária szül.: 1786 t 1871 augusztus 28-án Kolozsvárt. XVIII. íz: | Zsigmond Olaszországban Susa mellett esett el 1800 július 15-én. József t Zsuzsanna, 1- ső férje : Gróf Nemes György. 2- ik férje: Scharlach tábornok. Adám t 1859 január 18-án. i-tői: Polyxena szül.: 1799-ben, t 1879-ben. Férje: Szallbeck Jakab. Katalin hajadon t 1890 április n-én. szül. szül 2-tói: Albert 1818 május 11-én t 1886 február 2-án. Neje : Gróf Esterházy Ágnes, 1827 július n-én, Esküvő Kolozsvárt. 1846 július 7-én. szül. XIX. íz 1 Jozefa t 1841. Férje : Gróf Teleki Domokos, 1810 április i-én Maros-Vásárhelyt, t 1876 május i-én Kolozsvárt. Emilia t 1843 május 28-án. XIX. íz Adám szül.: 1847-ben, t 1887 október 26-án Válaszúton. Neje: Báró Wesselényi Mária. Esküvő: 1869-ben. XX. íz XX. íz Ágnes szül. : 1848. Férje: Báró Wesselényi Miklós, szül. : 1845 deczember 13-án Zsibón. Esküvő : 1869 szept. 25-én Válaszút. Cecilia Férje: Zeykfalvi Zeyk Dániel. Irma szül: 1852, november 15-én, t 1875 szeptember 26-án Sáromberken. Férje: Gróf Bánffy György, gróf Bánffy Miklósnak és 2-ik nejének, Iktári gróf Bethlen Katalinnak fia. Esküvő: 1870 április 26-án Kolozsvárt. György szül.: 1856 t 1889. Neje: Gróf Bethlen Margit. XX . íz : J [ Farkas t 1905 február 9-én Neje : Újvárossy Mária. Báró Wesselényi Miklós szül. : 1869 Kolozsvárt. Kornélia szül. : 1871 u. c Helén szül.: 1873 u. o. Ferenci szül.: 1875 u. o. István szül.: 1885 u. Báró Bánffy Zsuzsanna szül.: 1888 februárban. XX. íz: Gróf Teleki Zsófia szül.: 1836 deczember 11-én. Férje: Báró Vay Béla, szül. : 1830 szeptember 29-én. Esküvő: 1854 szeptember 27-én. Ivadékait lásd lejebb a XXI. ízen. Gróf Teleki Jozefa szül.: 1838 október 20-án Kolozsvárt. Férje : Gróf Teleki Sándor, (ül. : 1829 deczember n-én Budapesten, t 1875 augusztus 3-án Gyomron. Esküvő: 1857 szeptember 9-én Gernyeszegen. Albert szül. : 1871 aug. 18-án. Neje: Montbach Sarolta. Agnes Margit t 1886 szept. 12-én. Gróf Teleki Gyula szül.: 1858 szeptember 8-án Gyomron. Neje: Báró Sennyey Ilona, szül.: 1864 márczius 20-án Páczi-ban. Esküvő: 1884 január 16-án Páczi-ban. Gróf Teleki József szül.: 1859 szeptember 2-án Gyomron, b. t. tanácsos Neje: Szászy Júlia, szül.: 1863 január 21-én Alsó-Csoppony. Esküvő: 1889 szeptember 16-án Budapesten. Gróf Teleki Margit szül.: 1860 deczember 2-án Gyomron. Férje: Gróf Khuen Héderváry Károly, szül. : 1849 május 23-án Freywaldau-ban. Gyermekeit lásd a III. táblán E a XXI. ízen. Gróf Teleki Tibor szül. : 1871 május 18-án Gyomron. Neje: Gróf Széchenyi Alice, szül.: 1871 szeptember 2-án Nagy-Czenken. Esküvő: 1895 július 17-én Budapesten. Gróf Bethlen Klára szül.: 1877 augusztus 21-én Kolozsvárt. Férje: Báró Bornemisza Gyula, szül.: 1873 deczember 16-án Kolozsvárt. Esküvő: 1912 június 8-án Sarns, Brixen mellett. Gróf Bethlen Eva szül.: 1878 augusztus 21-én Kolozsvártt. Férje: Gróf Ledochowszky Ferencz, szül : 1876 július 4-én Ungar-Hradisch. Esküvő: 1903 június 16-án Kolozsvártt. XXII. íz 1 Miklós (gróf) szül. : 1801 deczember 28-án, t 1894 deczember 17-én Budapesten. Alsó-Fehérvár­megye főispánja; cs. kir. kamarás, v. b. t. tanácsos, magy. kir. főpohárnokmester, az erdélyi református egyház főkurátora. Osztrák gróffá lett 1856 január 24-én Bécsben, magyar gróffá 1880 augusztus 10-én Ischlben kelt adománylevél erejével. 1- ső neje: Hadadi báró Wesselényi Katalin (elvált 1835.) Esküvő: 1824 május i-én. 2- ik neje : Iktári gróf Bethlen Katalin, Göncz-Ruszkai Gróf Korniss Mihály özvegye, szül.: 1814 márczius 12-én, f 1871 február 24-én Budapesten. Esküvő: 1840-ben. Pál t 1862. Erzsébet szül 1794 július 8-án, t 1853 szeptember i-én Sáromberken. Férje: Gróf Teleki Ferencz, szül. : 1787 február 26-án, t 1861 deczember 11-én Sáromberken. Esküvő: 1810-ben. Ágnes t 1842-ben. Férje : Gróf Bethlen György, szül.: 1796-ban, f 1873 júl. 8-án. Julianna Férje: Kállay Ágoston. XIX. íz Gróf I,edochowszky Antal szül.: 1904 április 21-én Stadl-ban. XIX. íz: Gróf I,edochowszky Mária szül. : 1906 július 12-én Göding-ben. Gróf I,edochowszky Klára szül.: 1911 június 26-án Sarns-ban. i-tői: Béla szül.: 1831 október 30-án Kolozsvárt, t 1888 november 18-án Szent-Mihályon. Neje: Hadadi báró Wesselényi Róza, cs. kir. palotahölgy; utóbb Szeredai Aladárné. Esküvő: 1868 május 13-án Hadadon. XX. íz: j szül 2-tól: Erzsébet 12-én Kolozsvárt (róm. április 12-én Kolozsvárt (róm. kath.) cs. és kir. palota­hölgy és csillagkeresztes hölgy. Férje: Ungarschitzi gróf Berchtold Richárd, (róm. kath.), szül.: 1837 január 23-án Füleken, t 1906 április 2-án Budapesten. Esküvő : 1862 január 23-án Budapesten. XX. Róza szül.: 1869 márczius 3-án Férje : Kis-Serényi Gróf Serényi Béla, szül : 1866 június 18 án, b. t. tanácsos, volt földmívelési m. kir. minister (1900-ban elváltak.) Esküvő : 1890 november 27-én. XXI. íz 1 Gróf Serényi Béla szül.: 1892 július 21-én. Gróf Berchthold Miklós szül.: 1862 deczember 20-án Pesten, t 1911 július 9-én Nagy-Orosziban. Neje: Báró D'Erp de Holt et Baerlo Germaine, szül.: 1870 február 8-an Gentben Esküvő: 1893 április 26-án Teheránban. XXI. íz : |^ Gróf Berchthold Antal szül.: 1895 április 15-én Teheran-ban. XIX. íz: Gróf Berchthold Sarolta szül.: 1864 deczember 26-án Pesten. Férje : Berneczei Szokolyi Alajos, Hontvármegye főlevéltárnoka. Esküvő : 1900 november 29-én Budapesten. XXI. íz: György szül.: 1845 június 24-én Kolozsvárt, b. t. tanácsos, cs. és kir. kamarás, és főajtónálló; az erdélyi református egyház főkurátora. Neje: Losonczi báró Bánffy Irma, báró Bánffy Bélának és nejének gróf Esterházy Ágnesnek leánya szül. : 1852 november 15-én, t 1875 szeptember 26-án Sáromberken. Esküvő: 1870 április 26-án Kolozsvártt. XX. íz: | Katalin szül.: 1872 szeptember 17-én Bonczhidán. Férje : Nagy-Barcsai Barcsai Tamás, szül. : 1868-ban Maros-Solymos. Esküvő : 1904 márczius 26-án Bonczhidán. Miklós szül. : 1874 deczember 30-án Kolozsvártt. Dr. juris, cs. kir. kamarás, magy. ország­gyűlési képviselő, a m. kir. operaház kor­mánybiztosa. Szokolyi Alajos szül. : 1901 szept. 19-én Berneczén. József szül. : 1902 okt. 25-én Berneczén. Ferenci szül. : 1904 jan. 31-en. Berneczén. szül. Mária 1905 márcz. 15-én Berneczén. szül. Erzsébet : 1908 ápr. 14-én Berneczén. XIX. íz XX. íz Kállay Gusztáv Pál szül.: 1821 márczius n-én Tiszaeszláron, t 1876 márczius n-én. Neje: Gróf Komis Jozefa, szül.: 1826 szept. 16-án. Esküvő: 1844 máj. 22-én. I Kállay Margit Klarissa Gusztáv t 1873 ápr. 7-én. Tiszaeszláron. Agnes Férje : Báró Manns­berg Ernő. 1. Gróf Bethlen Borbála szül.: 1816-ban, f 1884 ápr. 26-án. 1- ső férje: Inczédy Sándor, t 1844-ben Budapesten. 2- ik férje : Dr. Schuster Rudolf. t 2. Johanna Férje: Gróf Tholdalaghi Mihály, szül : 1817 márcz. 17-én, t 1876 november 20-án. Esküvő: 1841-ben. XX. íz 4. Erzsébet szül.: 1818-ban, t 1S60 január 8-án Bécsben. Férje : Gróf Teleki Sámuel, szül. : 1817 október 30-án, t 1882 április n-én Kolozsvárt. Esküvő: 1842 Koppándon. Gróf Tholdalaghi Ágnes szül. : 1846-ban. Zsigmond szül.: 1847 máj. 29-én, f 1894 nov. 16-án. Neje: Fekete Zsófia, szül : 1852 aug. 30-án, Esküvő: 1870-ben. Tibor 1854 okt. 28-án, Báró Borne­Gróf Teleki Erzsébet szül. : 1812 január 9-én, t 1881 május gén Budapesten. Férje: Báró Vay Lajos, szül.: 1803 november 8-án, f 1888 márczius 25-én. Esküvő: 1829-ben. XX. íz: Gróf Teleki Ágnes szül. : 1814 október 2-án, t 1896 február 15-én Budapesten. P'érje: Herczeg Waldeck Hermann, szül.: 1809 október 12-én, t 1876 október 6-án. Esküvő: 1833 szeptember 2-án. XX. íz : Gróf Teleki Sámuel szül.: 1817 október 30-án, t 1882 április n-én. Neje?: Gróf Bethlen Erzsébet, szül.: 1818-ban, t 1860 január 8-án Bécsben. Esküvő : 1842-ben Koppándon. 1 XXI. íz Báró Vay Béla szül.: 1830 szeptember 29-én. Neje: Gróf Teleki Zsófia, szül.: 1836 deczember n-én. Esküvő: 1854 szeptember 27-én. I Báró Vay Elemér szül.: 1855 júl. 24-én Alsó-Zsolczán. Báró Vay Anna szül.: 1856 augusztus 18-án Alsó-Zsolczán. Férje : Gróf Haller János, szül. : 1852 július 5-én. Esküvő: 1875 deczember 2-án. XXII. íz Báró Vay Mária szül.: 1858 febr. 18-án. Férje: Hámos Aladár. Esküvő: 1877 február 26-án. Gróf Haller József FZÜI. : 1876 szept. 4-én szül.: 1878 Székely-Keresztúron. XXII. íz: Gróf Haller Jenő jun. 9-en Hévizén. Gróf Haller Pál Gróf Haller János szül. : 188 aug. 2-án Hévizén. szül.: 1 decz. 18-án Hévizén. Báró Vay Erzsébet Iyilla szül: 1860 október 13-án. Alsó-Zsolczán. Férje: Gróf Pejacsevich Tivadar, szül.: 1855 szept. 24-én Nasice. Esküvő: 1881 január 22-én Budapesten. XXII. íz Gróf Teleki Ágnes szül.: 1843 április 30-án szül. Sáromberken. 5 Férje : Báró Zeyk József. ' Esküvő: 1862 augusztus 31-én. XXI, íz : Báró £eyk Ilona szül. : 1865 október 6-án. Férje : Herczeg Odescalchi Livius, szül.: 1863 április 25-én. 1887 május 14-én. Sámuel Béla Erzsébet Gróf Teleki Róza szül.: 1818 október 18-án, f 1890 június 30-án. 1- ső férje: Gróf Wurmbrandt-Stuppach Ernő, szül.: 1804 márczius 12-én, t 1846 deczember 9-én. Esküvő: 1834 szeptember 25-én. 2- ik férje: Herczeg Solms-Baruth Frigyes, szül. : 1821 május 19-én. Esküvő: 1851 november i-én. XXI. íz : szül. Neje misza Mária, Esküvő: 1888 máj. 8-án. XXI. íz : Mária szül: 1855­ben. Erzsébet szül. : 1862-ben, Férje: Gróf Teleki Imre, szül. : 1863 máj. 23-án Kolozsvárt. Esküvő: 1895-ben Szentbenedeken. 3. Ágnes 1- ső férje: Báró Huszár Mihály, szül. : 1820-ban, t 1847 deczember 13-án Sáromberken. Esküvő: 1844-ben. 2- ik férje: Wagner-Pley Hubert. Esküvő : 1855 július 6-án. XX. íz: Báró Huszár Gábor szül. : 1846-ban, t 1848-ban Koronkán. Gróf Tholdalaghi Mihály szül.: 1890-ben. Gróf Tholdalaghi Irma szül.: 1892-ben. 1845 nov. i-én szül.: 1846-ban, áromberken t 1865 szept 11-én. , t. tanácsos. Sáromberken. szül. 1853 augusztus 17-en. Férje: Báró Bánffy Zoltán, szül. : 1841 szeptemberben Berecztelkén, t 1892 június 7-én. Esküvő: 1878 november 26-án. XX. íz: 1 Gróf Tholdalaghi Zsigmond szül.: 1871 szeptember n-én Marosvásárhelyt. Neje: Leubuscher Erzsébet, szül.: 1882 május 6-án. Esküvő: 1901 november 30-án Bécsben. Gróf Tholdalaghi Sámuel szül. 1872 október 4-én Sajó-Udvarhely, róm. kath. lelkész XXII. íz Gróf Wurmbrandt Hermann szül.: 1836 július 27-én Sáromberken, t 1901 decz. 13-án Graz-ban. Neje : Gróf Somssich Anna, szül. : 1844 május 29-én Babocsán. Esküvő: 1870 jan. 18-án Bécsben. XXI. íz: Gróf Wurmbrandt Ernő szül.: 1838 febr. 8-án u. o. Neje: Vrábély Stefánia, szül.: 1849 decz. 29-én Pozsonyban. Esküvő: 1869 július 6-án Gonobitz-ban. Gróf Wurmbrandt Etelka szül.: 1840 okt. 21-én Tarnopol-ban. Férje: Báró Vay Jenő. Esküvő : 1860 márcz. 12-én. Gróf Wurmbrandt Ehrenreich szül.: 1842 okt. 27-én; cs. k. kamarás, ezredes. Gróf Wurmbrandt Róza szül.: 1844 márcz. 28-án Bécs-ben. Férje: Gróf Saurma-Sterzendorf György, szül : 1842 júl. 22-én, t 1910 decz. 23-án Breslau-ban. Esküvő: 1867 máj. 6-án Golssen-ben. Hg Odescalchi Anna szül.: 1889 február 7-én Pozsonyban. Férje: Báró Bánffy Zoltán. Esküvő: 1910 deczember 14-én Kolozsvárt. Herczeg Odescalchi Károly szül. : 1896 szeptember 19-én Szolcsányban. Herczeg Odescalchi Eugénia szül. : 1898 október 16-án Szolcsányban. Hámos József Hámos Imilla Férje: Brinzei Arthur. XXIII. íz: Hámos Lóránd Neje: Könyöky Ilona. Gróf Pejacsevich Márk szül.: 1882 ápr. 28-án Budapesten. Neje: Beniczky Mária, [885 jan. i-én Homokon 1905 nov. 9-en Budapesten. Gróf Pejacsevich Elemér szül. : 1883 júl. 26-án Budapesten. Gróf Pejacsevich Dóra szül. : 1885 szept. 10-én Budapesten. szül Esküvő Gróf Pejacsevich Gabriella szül.: 1894 jan. 4-én Eszéken. Gróf Saurma Erna szül. : 1869 okt. i-én Brandenburg-ban. XXII. íz Gróf Saurma Mária szül.: 1870 decz. 7-én. Férje: Gróf Strachwitz Béla, szül.: 1863 júl. 31-én Bertelsdorf-ban. Esküvő: 1887 márcz, 2-án Breslau-ban. Gróf Saurma Ernő szül. : 1874 szept. 27-én Thilau-ban. Levetzov Margit, 27-én 1 Gróf Pejacsevich Miklós szül. : 1906 nov. 12-én Abbaziá-ban. Péter szül.: 1908 jan. 3-án. Abbaziá-ban. Mária szül.: 1909 jan. 5-én Budapesten. Stefánia szül. : 1910 júl. 6-án Budapesten. László szül. : 1911 szept. 17-én Budapesten. Gróf Strachwitz Anna Mária szül. : 1889 decz. 24-én Ohlau-ban. Férje: Báró Saurma Miksa Esküvő : 1912 júl. i-én Berlin-ben. Gróf Strachwitz Mária iyiiiza szül.: 1891 jan. 14-én Ohlau-ban. Neje : szül : 1871 nov Kiel-ben. Esküvő : 1908 okt. 31-én Hamburg-ban XXII. íz Gróf Saurma Frigyes szül. : 1878 decz. 27-én S!terzendorf-ban. Neje: Báró Sternbach Erzsébet, szüli.: 1885 aug. i-én. Esküvő 1909 okt. 12-én. XXII. íz : | Gróf Saurma Hermann szül. : 1880 ápr. 28-án Sterzendorf-ban. Gróf Saurma Konrád szül.: 1886 jún. 20-án Sterzendorf-ban. Neje: Goldschmidt Dorottya, Esküvő: 1912 máj. 16-án Berlin-ben. Marga szül. : 1909 júl. 4-én. Mária szül.: 1910 aug. 27-én. György Frigyes szül. : 1911 szept. 14-én. J. BÁRÓ KÁROLYI JUDIT (Lásd I. táblán a XIV. ízen.) Báró Károlyi Lászlónak és nejének báró Sennyey Erzsébetnek leánya 1650. 1688-ban özvegy. Férje: 1666-tól Báró Palocsai Horváth István, Palocsai Horváth Istvánnak és nejének Jakusith Katalinnak fia. XV. íz: XVII. íz Báró Palocsai Horváth György 1702. 1- ső neje : Bagossy Éva. 2- ik neje: Forgách Júlia. XVI. íz: 1 1 tői: B. P. Horváth Krisztina Férje: Báró Perényi Farkas. 1 XVI. íz : Báró Palocsai Horváth Mihály Neje: Báró Perényi Krisztina. I Báró Palocsai Horváth István Neje: Gróf Csáky Borbála, gróf Csáky István országbírónak i-ső nejétől Lónyay Margittól született leánya, Nyiregyháza részjószág örököse. B. P. Horváth József szül. : 1708 febr. 12-én. B. P. Horváth B. P. Horváth Ferencz Julianna szül: 1699 ápr. 19-én. szül.: 1703-ban. Neje: Báró Luzsinszky Férje: Berthóty Miklós Báró Perényi Sándor 1777—1780. Neje : Barkóczy Constantia. XVIII. ízi J Báró Perényi Katalin Férje: Szlávy Pál. Báró Perényi Franciska özvegy 1775—77-ben. Férje: Beöthy Mihály. Báró Perényi Cecilia Férje : Érseki Fekethe György I775-78­Borbála. XVII. íz 1 1728-tól. B. P. Horváth József 1774-77 XVII. íz: B. P. Horváth Anna szül.: 1716-ban. Férje : Primóczi Szentmiklóssy Ferencz 1775­XVI. íz Báró Palocsai Horváth Erzsébet 1689. Férje: Felvani Báró Joanelly József (Silvester). XVI. íz : j Báró Palocsai Horváth Klára Szent Klára szerzetbeli apácza. B. P. Horváth Zsigmond Neje : Gróf Petheő Rozália. XVII. íz: Báró Joanelly I^ászló t 1761 márcz. 23-án 69 éves korában, Dunajecz várában. Neje: Gombos Anna. Báró Perényi Anna 1781-ben özvegy. Férje: Báró Fischer József idősb. Báró Perényi Bora 1781. Férje : Somogyi János. XIX. íz: J Somogyi Borbála 1801—1804. Férje: Korneli Ambrus. Báró Perényi Terézia 1781. Férje : Király László, a mármarosi kincstári korm. tagja. XIX. íz : | Báró Perényi Karolina 1804. Férje: Báró Rud­nyánszky József. Berthóty Victória Férje: Ghillányi Domokos. Berthóty Róza Férje : Péchy Zsigmond. XVII. íz B. P. Horváth Antal B. P. Horváth Zsigmond B. P. Horváth Klára Férje : Báró Dessewffy Sámuel. B. P. Horváth Rozália Férje: Báró Sennyey Imre. XVII. íz: Báró Joanelly Judit i-ső férje: 1737—1744 báró Ghillányi György, t 1744 nov. 12-én, élete 60. évében. 2-ik férje : Medgyesi báró Mednyánszky József Pál Lipót. XVII. íz: I Báró Mednyánszky Antal 1776. a hétszemélyes tábla közbírája. Báró Joanelly János 1776. t Báró Joanelly Anna 1775­Férje : Széplaki és Enyiczkei báró Meskó Jakab. Király József t mag nélkül. Király Anna Férje: Vitkay László. Szentmiklóssy Sándor 1781. Szentmiklóssy Anna 1804. Férje : Cserneki Dessewffy János ifj. Szentmiklóssy Pál 1804. Szentmiklóssy József 1804 XVIII. íz : Báró Joanelly Rozália özvegy 1774-ben. Férje: Rétéi Zámbory Gábor. XVIII. íz : | Rétéi Zámbory Imre !774­Báró Joanelly Erzsébet 1775—1777- t Férje: Beniczky Károly. Báró Joanelly Klára özvegy 1770 -77. Férje: Zbiskó András. Beniczky Tamás zólyomi főszolgabíró 1781. Beniczky Imre 1781. Beniczky Miklós 1787. Beniczky Táddé 1781. Melléklet Éble Gábornak «A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család leszármazása* czimű müvéhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom