Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével (Budapest, 1913)

Névmutató a leszármazási táblákhoz

///. tábla. A NAGY-KÁROLYI GRÓF KÁROLYI CSALÁD LEÁNYÁGI IVADÉKAI A. KÁROI/YI ZSÓFIA E. KÁROLYI 2SU-5SÁNNA (Lásd I. táblán a IX. ízen.) Károlyi (Vajdán) Lászlónak és nejének Domahidy Honának leánya 1489­Férje : Seléndy János 1489—1493. X. íz: -M93­AZ ŐSI CZÍMRR. XI. íz Seléndy János 1507- 1574. XIII. íz (Lásd I. táblán a XII. ízen.) Károlyi Mihálynak és nejének báró Perényi Erzsébetnek leánya 1590—1621. 1- sö férje: Ghymesi Forgách László, 1603—10. 2- ik férje: 1614-től Galanthai báró Esterházy Pál, Esterházy Ferencz Pozsony vármegye alis­pánjának (1584) és nejének Illésházy Zsófiának a galanthai uradalom birtokosának egyik fia, szül.: 1581-ben, T 1641-ben., érsekújvári tábornok, a zólyomi grófi ág alapítója. Második neje volt Viczay Éva t 1651-ben, kitől két fia: Miklós és Sándor és négy leánya született. I A BÁRÓI CZÍMRK. Seléndy Anna 1574­1- ső férje: Nagy János. 2- ik férje : Mondolay János. Seléndy Kata 1574-ben néhai. Férje: Gúthy Péter. XII. íz Seléndy Erzsébet 1574-ben néhai. Férje: Dengeleghy Zsigmond. XII. íz : I Seléndy János XIV. íz Forgách László 1616 végén Bécsben járt iskolába, t 1696-ban. 1- ső neje: Ordódy Magdolna. 2- ik neje: Amadé Mária. I Báró Esterházy Ferenci Gyarmathi kapitány, t 1652-ben. Báró Esterházy Erzsébet szül.: és kereszt.: 1616 október 12-én Komjáth-on Nyitra vármegyében, f 1668. Férje: Héderváry István, Héderváry Istvánnak és első nejének Balogh Zsuzsannának, Balogh György leányának fia, t 1648. Gúthy György 1574­XIII. íz : Gúthy Boldizsár 1574. 1589. Gúthy Anna 1574; Férje : 1574 Újfalussy György. I Gúthy Klára 1574­Férje : 1574 Dorozlay András. XIII. íz 1 Újfalussy dénárt 1588. Újfalussy János Dorozlay Mihály 1588 XIII. íz : Dengeleghy Julianna 1- ső férje: Ifj. Vetéssy János. 2- ik férje : Macsó Mihály. 3- ik férje: Theöreök Mihály. özvegye 1574-ben XIII. íz: | Vetéssy Fruzsina i 5 8 9 . Férje: 1589 Thormay Benedek. Dengeleghy Borbála Forgách Mihály Férje 1574. Pázmán Farkas. Forgách István t 1683-ban nőtlenül. XIV. íz Héderváry I,őrincz t 1656-ban. Héderváry János választott scopii püspök, királyi tanácsos, 1660-ban lekö­szönvén a zirczi apátságról, ezt az apátságot 1660 május 26-án Újfalussy Márton lilienfeldi cistercita barát kapta. Héderváry Katalin a Héderváry család utolsó sarjadéka, t 1680-ban, mint özvegy. Férje: Loosi és Hédervári báró Viczay János, báró Viczay Ádámnak, ki 1645-ben bárói rangot nyert és nejének Tele­kesi Török Zsuzsannának, Török János és neje Gersei Petheö Margit leányának fia, nejével kapta a Hédervári csa­lád birtokait, így a hédervári uradalmat Győrmegyében. Héderváry Ilona korán elhalt. Pázmán István 1574­Pázmán Imre 1574—75­Pásmán Gáspár 1574­Pázmán Péter 1574-75 XV. íz 1 B XI. íz KAROLYI ANNA (Lásd I. táblán a X. ízen.) Károlyi Lászlónak és nejének Szánthói Becsky Hedvignek leánya 1488—1525 Rosályi Kun László 1533­L Báró Viczay Ádám szül.: t 1714. eltemetve Sopronban a Szent Ferencz­rendieknél. Neje: Báró Perényi Erzsébet, báró Perényi Gábornak és nejének Göncz-Ruszkai Kor­nis Annának leánya. Báró Viczay Erzsébet Férje: Várkonyi báró Amadé Ádám, báró Amadé Jánosnak és nejének Esterházy Juditnak fia. XVI. íz 1 Báró Viczay Borbála Férje : Szomszédvári gróf Chikulini János. XVI. íz: t ~ , Gróf Chikulini Ferenci-János t és kihal 1746. Báró Viczay Téréi Nagy-Szombathban Szent Klára-rendbeli apácza, 1720-ban imakönyvet adott ki. Férje -I555­Rosályi Kun Domokos 1550—1561. Neje: Berendi Magdolna, János leánya. XII. íz: Rosályi Kun I,ászló 1550—1589. Neje : Semsey Sára, 1589-ben özvegy. Rosályi Kun Péter 1550. t Rosályi Kun Gergely 1550. XII. íz 1 XII. Rosályi Kun István 1550—159°­Neje: Sziny Borbála. 1 Báró, utóbb gróf Viczay Jób szül.: 1701 márczius 15, t 1734­Grófi rangot nyert 1723 május 24-én. Neje : Bellatinczi Ebergényi Eszter, Ebergényi László altábornagynak és nejének gróf Széchenyi Juliannának leánya, 1750-ben még élt. Báró Viczay Antal II. Rákóczi Ferencz híve. XVII. íz : Báró Viczay Rebeka Férje: Nagy-Apponyi gróf Apponyi Lázár, ki 1718 február 16-án lett báró és 1739 május 30-án gróf. I Báró Viczay Anna Férje : Schlossperg László. Rosályi Kun Miklós 1589—1590. Rosályi Kun Margit 1589—go-ben hajadon. Rosályi Kun Zsófia 1589—90-ben hajadon. Rosályi Kun Péter 1590-ben gyermek. Rosályi Kun Anna 1589—90-ben hajadon. 1- ső férje: Briberi Melith Vid. 2- ik férje : Barcsy Péter. Rosályi Kun Anna Férje: Gyulaffy András. Rosályi Kun Katalin Férje: Kövecsesi Dants István. XIII. Rosályi Kun Zsófia Férje : Lapispataki Seghnyey Jónás 1568—1600. Rosályi Kun Erzsébet Férje: Bácsmegyey Gáspár. Rosályi Kun I<ászló 1586—1617. 1586—00. gyermek. Szathmár vmegye főispánja 1629—1647. Neje: Abrámfy Kata 1612. XIII. íz 1 Rosályi Kun István 1612, t 1659. Szathmár vármegye főispánja 1648-tól. Neje : Kálnoky Kata. Rosályi Kun Katalin Férje: Tholdy György. XVII. íz Gróf Apponyi György cs. és kir. kamarás, kir. helytartósági tanácsos (1758—1760), v. b. t. tanácsos, máramarosi majd tolnai főispán. Édes anyja révén jutott az eberhardi jószághoz a Csallóközben. Neje : Gróf Lamberg-Sprinzenstein Franciska. Ezeknek fia : György (1755 -1817) a XVIII. ízen, neje : gróf Lodron-Laterano Karolina, esküvő: 1779 szeptember 19-én ; ennek fia : Antal (1782—1852) a XIX. ízen, neje: gróf Nogarola Teréz, esküvő. 1808 augusztus 17-én; ennek fia; Gyula (1816-1857) a XX. ízen, neje: gróf Sztáray Zsófia, esküvő : 1844 február 19-én Pozsonyban; ennek fia: Lajos a XXI. ízen, szül.: 1849 május 4-én, f 1909 decz. n-én, cs. és kir. kamarás, v. b. t. tanácsos és ő császári és apostoli kir. Felsége első magyarországi udvarnagya, nejétől: Gróf Seherr-Thoss Margittól született leánya. ________________ J> \ XXII. Gróf Apponyi Franciska szül.: 1879 április 16-án Bécsben, ker. május 3-án. Férje: NAGY-KÁROLYI GRÓF KÁROLYI LÁSZLÓ, gróf Károlyi Edének ésnejének Göncz-Ruszkai gróf Kornis Klarisse-nak fia, szül. : 1859 Egybekelés és esküvő Ivadékait lásd a II. táblán jümus 12-en, ker. 16-án Pesten. 1897 augusztus 15 és 17-én Nagy-Aponyban. Férje Melith Kata Nagy-Mihályi Bánffy Ferencz. Barcsy Klára Férje : Pongrácz Pál 1659. Barcsy Borbála 1659-ben özvegy, Férje : Sulyok István. Gróf Viczay Borbála szül. : 1726, t 1731. XVIII. íz: Gróf Viczay I,ászló szül. és t 1729-ben. Gróf Viczay Mihály szül : 1725,11781 decz. 10. Bécsben, eltemetve Hédervárott. Neje : Gróf Draskovich Teréz, gróf Draskovich Lipótnak és nejének gróf Pálffy Teréznek leánya, szül.: 1732, t 1759 decz. 10-én Hédervárott. Gróf Viczay Anna Férje: Gróf Széchenyi Ignácz, alezredes. V/M KÁROI/YI KATALIN (Lásd I. táblán a X. ízen.) Károlyi Lászlónak és nejének Szánthói Becsky Hedvignek leánya. Férje : Csaholy Péter 1533. , is XI XII. íz Csaholy Anna 1549-1569­1- ső férje: 1549 Thardy Máté deák. 2- ik férje: 1569—72 Lekcsei Sulyok Ferencz. I Gróf Viczay Mihály szül.: 1757 júl. 25-én, + 1831 máj. 18-án Hédervárott. Neje: Gyaraki gróf Grassal­kovich Anna Mária, herczeg Grassalkovich Antalnak és ne­jének herczeg Esterházy Anna Máriának leánya, szül.: 1762, t 1815 máj. 19-én Pozsonyban, eltemetve Hédervárott. Gróf Viczay Juliánná szül. : 1750 máj. 22-én f 1786. Férje : Gróf Pötting Wenzel. Esküvő: 1776-ban. Anna szül.: 1751 jún. 16-án. Férje: Gróf Klobusitzky Ferencz. Esküvő: 1768-ban. M. Walburga szül.: 1755 márcz. 28. Férje: Gróf Montelebata. Esküvő: 1770-ben. t 1807 decz. 17-én Sopronban megöletett mint özvegy. Teréz szül.: 1759 ' nov. 18-án 1771-ben orsolya apácza Pozsony. XVIII. íz Gróf Viczay Jozefa szül.: 1732,11792 decz. 1. Kőszeghen. Férje : Nagy-Szőllősi báró Perényi József, báró Perényi Lászlónak és nejének báró Andrássy Klárának fia. XVin. íz : I Báró Perényi János kapitány 1792-ben. Gróf Viczay Eszter t 1795 májusban, Esztergomban. Férje: Szlavniczai báró majd gróf Sándor Antal, báró Sándor Mihály­nak, (t 1773), és nejének Bajthay Teréznek (szül. : 1711, t 1787 szept. 29-én) fia, cs. és kir. kamarás, a hétszemélyes tábla ülnöke, t 1801 jan. 5-én. Grófi rangot nyert 1788 aug. 27-én. 1 Gróf Sándor Jozefa Eszter szül.: 1759, t 1803. Férje: Gróf Férje : Gróf Khuen I. Antal, Révay Péter. szül. : 1732 f 1788. XIX. íz: | XIII. íz Thardy Dorottya 1569-74­Férje: Lokacsi Prépostváry Bálint 1569. I Sulyok Katalin 1574-84. Férje : Kapy András. Sulyok István 1574—95­Prépostváry Bálint 1580-93. Prépostváry István 1580—93.. Prépostváry Anna Férje: Ispán István. XIV. íz : | Ispán István 1 593-ban "gyermek. Prépostváry Borbála 1593 Férje : Surányi Gábor. Prépostváry Sára I593­XIX. íz XIX. íz Gr. Khuen II. Antal (Utódait lásd lej ebb a XX. ízen.) Anna szül.: 1735, t 1810. Férje: Gróf Majláth József. Gróf Sándor Vincze a bajnai, biai, bothi és rárói uradalmak aörökös ura» ; cs. és kir. kamarás. Neje: Gróf Szapáry Mária Anna. Esküvő: 1770 aug. 16-án. 1 Gróf Sándor Erzsébet szül.: 1793 nov. 4-én. Férje : Gróf Dezasse Antal. XX Gróf Sándor Matild szül. : 1798 márc. 21-én, t 1843 au S- JI *én. Férje: Gróf Keglevich Gábor, szül.: 1784 szeptember 19-én, t 1854 június 16-án. ±1 I Gróf Sándor Vilma szül.: 1801 szept. 5-én, t 1864 jan. 20-án Férje : Gróf Festetics József Albert, szül.: 1786-ban v. b. t. tanácsos, nádori főudvarmester, f 1869 február 8-án. XX. íz: Gróf Sándor Móricz szül. : 1805-ben, t 1878 február 23-án. Neje : Herczeg Metternich Leontina, szül. : 1811-ben, t 1861-ben. L Gróf Keglevich Gyula szül. : 1824 deczember 23-án, f 1865 november 26-án. Neje : Báró Orczy Georgina, szül. : 1828 jan. 25-én. Gróf Sándor Paulina szül.: 1836 febr. 26-án Bécsben, cs. és kir. palotahölgy és csillagkeresztes hölgy. Férje: Herczeg Metternich Richárd, szül. : 1829 jan. 7-én, t 1896márcz. i-én. Esküvő: 1856 június 30-án Bécsben. Gróf Viczay Mihály szül.: 1777 júl. 22-én, t 1851-ben. Neje: Rustenfeldeni báró Dittmeyer Erzsébet, gróf Clary özvegye szül.: 1781 márcz. 22-én. XX. íz Gróf Viczay Ferencz szül. 1779 július 24-én, t 1836 május 13-án, eltemetve Hédervárott. Neje : Zichy és Vásonkeöi gróf Zichy Amália gróf Zichy Károlynak és nejének gróf Khevenhüller-Metsch Anna Máriának leánya, szül.: 1782 márcz. 15-én, t 1819 júl. 23-án Oroszvárott, eltemetve Hédervárott. Gróf Viczay Karolina szül. : 1789 okt. io-én, t 1839 febr. 13-án Nustar-ban. Férje : Belasi gróf Khuen II. Antal, gróf Khuen I. Antalnak (1732, \ 1788) és nejének gróf Sándor Jozefának (1758, 4 t 1803) fia, szül.: 1784 július 29-én, t 1823 febr. 23-án. Esküvő : 1810 június 3-án Hédervárott. XX. ízjl D, KAROLYI KATALIN (Lásd I. táblán a XI. ízen.) Károlyi Zsigmondnak és nejének Drághi Annának leánya 1552—1564 Férje: Tasnád-Szánthói Becsky István, Becsky Sebestyénnek és nejének Szepessy Katalinnak fia 1552—1571. XII. Neje: Becsky György 1595—1618. Makói Makay Erzsébet, Makay Illésnek és nejének Kusalyi Zele Magdolnának leánya. Gróf Viczay Károly szül.: 1802 máj. 29-én, t 1867 okt. 19-én, Hédervárott. Neje: Belasi gróf Khuen Mária, szül.: 1811 ápr. 2-án, t 1848 márcz.-ban. Esküvő: 1829 aug. 20-án. Ő örökölte öreganyja: Gróf Grassalkovics Anna Mária után a gödöllői uradalmat. Gróf Viczay Adolf szül.: 1804 aug. 12-én, t 1873 jan. 22-én. Neje: Gróf Lichnowsky Leokádia, szül.: 1816 máj. 6-án, f 1873 szept. 19-én Esküvő: 1837 szept. 10-én Gróf Viczay Héder szül. XIII. íz Becsky Erzsébet Férje : Cserényi György. Becsky Mina Férje: Makó Mihály. XIV. íz Becsky Anna 1- ső férje: Bánffy Péter. 2- ik férje : Fejérváry István. Becsky László 1- ső neje: Szuhay Anna. 2- ik neje: Nagy-Lónyai Lónyay Zsuzsanna, Lónyay Istvánnak és nejének Szaniszlófi Báthory Katának leánya. Becsky Ilona 1614-ben már halott. Férje: Cserneki és Tarkeöi Dessewffy János, Bocskay híve, újvári, majd tokaji kapitány 1607-ben. Becsky Sebestyén NB. A Gyaraki Grassalkovich család utolsó férfi sarjadéka : herczeg Grassalkovich Antal, t 1841 szept. ig-én, birtokai a leány ágra szállottak. NB. Éble Gábor hálával emlékezik meg itt is gróf Khuen-Héderváry Károly Ő Excellentiájának ama fontos közreműködéséről, melylyel őt a fenti leszármazás összeállításánál támogatni kegyes­kedett. 1807 aug. 2-án f 1873 decz. 23-án Hédervárott. Belső titkos tanácsos, Győr vármegye főispánja. Mint a család utolsó tagja, sírba vitte a Viczay nevet. Vagyonát végrendeletében másodunokaöcscsére: gróf Khuen-Héderváry Károlyra hagyta, azon kikötéssel, hogy nevét a Héderváry névvel egyesítse és minden utóda a 0Khuen-Héderváry» nevet viselje. Neje : Zichy és Vásonkeöi gróf Zichy Alexandra, gróf Zichy Miklósnak és nejének báró Loé de Wissen Júliának leánya, szül.: 1821 nov. 27. t 1854 okt 3-án Loóson, eltemettetett Hédervárott. Esküvő : 1847 júl. 10-én. XXI. íz: Gróf Viczay Antónia szül.: 1812 febr. 5-én, t 1903 ápr. 6-án 1- ső férje: Gróf Esterházy Pál, t 1857 máj. 11-én. Esküvő: 1835 márcz. 16. 2- ik férje : Mengen Adolf. szül. : Neje : (1790, szül. : XXI Gróf Khuen III. Antal 1817 febr. 25-én Pozsonyban, f 1866 máj. 21-én Monostoron. Monostori báró Izdenczy Angelica, báró Izdenczy Józsefnek t 1868) és nejének Névery Máriának (1796, t 1882) leánya, 1823 márcz. i-én Budapesten, f 1894 január 16-án Nustar-ban. Esküvő: 1847 május 17-én Freywaldau-ban (Szilézia). —<1—. — • 1 XXII íz Gróf Viczay Gyula szül. : 1854 szept. 28-án Loóson Sopron vármegyében, 11861 jún. 16-án Soprony­ban, eltemetve Hédervárott. Gróf Khuen-Héderváry Károly szül. : 1849 május 23-án Freywaldau-ban, cs. és kir. kamarás, b. t. tanácsos, az aranygyapjas rend vitéze (1891), a vaskorona-rend nagy­keresztese (1885), horvát bán (1883—1903) ; m. kir. ministerelnök és belügyminister 1903-ban ; a magyar király személye körüli^ minister 1904—1905; magy. kir. ministerelnök 1910 jan. 17-től 1912 márcz. 7-ig. Neje: Széki gróf Teleki Margit, Széki gróf Teleki Sándornak és nejének Széki gróf Teleki Jozefának leánya, szül.: 1860 decz. 2-án Gyomron, (ev. reform, v.) cs. és kir. palotahölgy. Esküvő: 1880 szept. 6-án, Gyomron. Gróf Khuen-Héderváry Sándor szül : 1881 június 16-án Hédervárott. Dr. juris, cs. és kir. kamarás. Londoni követségi titkár. Gróf Khuen-Héderváry Károly szül. : 1888 deczember 16-án Zágrábban. Becsky György i-ső neje: 1649—1661 Briberi Melith Erzsébet Melith Péternek és nejének Telegdy Erzsébetnek leánya. 2-ik neje: Semsey Katalin. XV. íz Becsky Zsuzsanna Férje: Briberi Melith György. 1637 1659. 1 H. BÁRÓ KÁROLYI KATALIN XV. íz Melith Klára 1660—1676. 1- ső férje: Albisi Zólyomi Miklós. 2- ik férje : Gróf Csáky István, országbíró (1638—16991. XVI. íz XV. íz (Lásd I. táblán a XIV. ízen.) Báró Károlyi Ádámnak és nejének Késmárki gróf Theökeöly Máriának leánya, 1684-ben özvegy. Férje: Zichi és Vásonkeöi gróf Zichy Pál, cs. és kir. kamarás, báró s :1676-tól gróf Zichy István kir. tárnokmesternek és nejének Vedrédi Baranyai Máriának 1667—1684. fia XVII. íz Gróf Csáky Mihály szül. : 1676. II. Rákóczi Ferencz generálisa Neje: Báró Klobusiczky Éva. J Gróf Zichy Pál esztergomi kanonok, scutarii püspök t 1737 Gróf _5ichy István dragonyoskapitány t 1705-ben. szül. Gróf Csáky Krisztina 1706, t r 73ó febr. 28-án Nagy-Károlyban XVI. Gróf Zichy János kir. tanácsos 1707, t 1724. Neje: Báró Thalheim Mária Anna. J Gróf _$ichy Ferencz Gróf _$ichy Mária Férje: Gróf Esterházy István. XVI. íz: Gróf _5ichy Rozina «apácza dekanissa» Kismartonban ^15—38. Gróf -$ichy Imre Árva vármegye főispánja, t 1746-ban. Neje: Gróf Erdődy Teréz. Férje: NAGY-KAROLYI GRÓF KAROLYI FERENCZ. Esküvő : Kluknón 1726 aug. 25-én. Ivadékait lásd a II. táblán. -tői : Becsky Zsigmond 1661. Zsuzsanna 1660—64. Férje : Mellétéi Dévényi Ferencz. László István György 1660—64. 1660—61. 1660—64 Szathmár vármegye alispánja 1693. :i-so neje : Paxy Judit. :z-ik neje BÁRÓ KÁROLYI TERÉZ 1706-ban özvegy, 1716-ban már + Esküvő: 1694. (Folytatását lásd N, betű alatt a V. táblán.) Éva 1660—1719. Férje : Cserneki Dessewffy Gábor. 2 tói: János Judith Férje : Csomaközy Zsigmond. Kata Gróf _5ichy János szül.: 1710, t 1764 Cs. kir. kamarás. 1- ső neje: Gróf Széchenyi Katalin. 2- ik neje: Gróf Schmidegg Friderika, t 1778 febr. 24-én Győrben 46 éves korában. _J XVII. Gróf _5ichy Mária Férje: Gróf Kronegg Károly. XVII. íz Gróf _5ichy István az oroszvárt vonal őse szül.: 1715 júl. 16-án, f 1767. Komárom várm. administratora 1761—67. Neje : Gróf Stubenberg Mária Cecília. Esküvő : 1750 nov. 13-án, j Borbála Férje : Gróf Berényi Imre. Esküvő: 1720 ápr. 14-én Mária Anna Férje : Gróf Sztáray Imre. Katalin -tői: János (hét testvérét itt nem említve) szül. 1737, t x 778 márcz. 13-án. A nagy Ián gi ág őse. szül. Ferencz 1751 febr. 17-en, t 1812 aug. 8-án. Belső titkos tanácsos, cs. kir. kamarás, kir. főpohárnok, Veszprém vármegye főispánja, i-ső neje: Gróf Kolowrat-Krakowsky Mária Anna, gróf Kolowrat-Krakowsky Lipótnak és első nejének gróf Careto-Millesimo Mária-Teréziának leánya, csillagkeresztes hcilgy és palotahölgy, f 1805 júl. 9-én. Esküvő: 1770-ben. 2-ik neje: Gróf Lodron-Laterano Mária, szül.: 1789 október 17-én, t 1847 deczember 17-én. Esküvő : 1808 október 26-án. Jozefa szül.: 1752 jún. 20-án. Férje : Gróf Csáky János. Károly szül.: 1753 márcz. 4-én Pozsonyban, f 18:26. Neje: GrófKhevenhtüller­Metsch Anna Máiria. Legidősebb fia Feremcz gróf (1777—1839) nőül vévén gróf Ferraris József tábornagy leányát Mária Wilheelminát 1799 máj. 6-án, ipa halála után a Ferraris nevett egye­sítette a magáéval s íg;y lett ő megalapítója a gróf Zichy-Ferraris ágnak. Julianna szül.: 1754 júl. 13-án, t 1777 nov. i-én. Férje: Gróf Cziráky László, I 1792 nov. 19-én Budán. István szül. : 1755 júl. 14-én, 1 1841 jún. 30-án. Neje : Gróf Pálffy Teréz, t 1833 máj. 3-án. Antónia szül.: 1757 ápr. 2-án, t 1810 decz. 21-én. Férje: Báró Schilson János. Leopoldina szül.: 1759 okt. 14-én, I1789. Férje: Őrgróf Pallavicini Károly. XVIII. íz i-tői: Ferencz szül.: 1774 szept. 20-án, f 1861 aug. 15-én. Bihari főispán. 1- ső neje : Gróf Esterházy Amália, t 1817-ben. 2- ik neje: Gróf Cavriani Janka. XIX. íz : Antónia szül.: 1776 ápr. 24-én, t 1856 ápr. 6-án. Férje : Gróf Nádasdy Mihály, t 1854 márcz. 18-án. XX. íz: Teréz szül.: 1777 jún. 24-én, f 1812 febr. 22-én. Férje : Gróf Győry Ferencz, | 1839 ápr. 23-án. XIX. íz: I Gróf Győry IVáSfcló Anna szül.: 1780 jan. 24-én, f 1866 nov. 28-án Gróf Apponyi György, 3-án. t 1849 aug. 3-án. 1780 Férje szül.: 1780 júl Esküvő: 1802 november 15-en. Gróf Győry Mária Férje: Gróf Szapáry Géza. Gróf Győry Felicia Férje: Gróf Hunyady Imre. Gróf Győry Térés szül.: 1843 augusztus ig-én. Károly szül. : 1785 október 11-én, ker. 16-án Pozsonyban, t 1876 június i-én Czifferen, cs. kir. kamarás. Vas vármegye administratora. 1- ső neje: Német-Újvári gróf Batthyány Antónia, szül. illetve ker. 1788 iúnius 8-án Pozsonyban, t 1825 június 15-én Esküvő: 1807 január 20-án Pozsonyban. 2- ik neje: Gróf Apponyi Fanny özvegy Szapáry grófné, szül.: 1807 április 26-án, f l8 69 márczius 29-én. Esküvő: 1842 június 28-án. Flóra szül.: 1793 október 28-án, t 1860 július 12-én. Férje : Gróf Attems Ferdinánd, t 1843 február 6-án, Leopoldina szül.: 1795 február 16-án. Férje: Báró Kress Károly. 2-tói: Dominik veszprémi püspök. Kugen Edmund a ki 1848-ban szül.: 1811 július 19-én Pesten, kivégeztetett. t 1894 január 17-én Bécsben. Neje: Herczeg Odescalchi Paulina szül.: 1810 júl. 25-én, t 1866 nov. 30-án. Esküvő: 1832 május 6-án. Anna Mária szül. 1807 október 28-án Pozsonyban f 1900 márczius 18-án. Férje: Hg Odescalchi Ágoston, szül.: 1808 január i-én, 11884 október 15-én. Esküvő : 1827 november 18-án Pozsonyban. XX. íz: szül. i8io> február 2-án, t 1901 márczius 8-ári, csillagkeresztes hölgy. Férje: Báró Walterskirchen Vilmos, szül.: 1808 július 3-án Wolfsthal-ban, t 1884 október 2-án. József szül.: 1814 július 9-én Szent-Jánoson t 1897 január 14-én Bécsben. Neje: Hg Metternich-Winneburg Melanie, szül.: 1832 február 27-én Bécs-ben hg Metternich Klemens Lothar államkanczellár leánya, cs. és kir. phölgy és cskhölgy. XX. íz: Herczeg Odescalchi Gyula szül.: 1828 november 26-án, + 1895 szeptember 29-én. Neje: Gróf Degenfeld-Schonburg Anna Auguszta, gróf Degenfeld-Schonburg Imre szabolcsi főispánnak és nejének Bökönyi Bek Paulinának leánya, szül.: 1836 szep­tember i-én. (ev. reform.) Esküvő : 1855 szeptember 3-án Budapesten. Herczeg Odescalchi Arthur szül.: 1836 július 21-én Szolcsányban. Antónia szül.: 1816 július 14-én, t 1888 szeptember 28-án Budapesten csillagkeresztes hölgy. Férje: Német-Újvári gróf Batthyány Lajos, szül.: 1807 február 11-én Pozsonyban, az 1848/49 szabadságharcz egyik vértanuja, agyon­lövetett 1849 október 6-án a Neugebáudében Pesten. Esküvő: 1834 deczember 4-én. I Karolina szül.: 1818 november 8-án Pozsonyban, f 1903 január 30-án Budapesten. Az 1848/49 szabadságharcz egyik kiváló alakja, Férje: NAGY-KÁROLYI GRÓF KÁROLYI GYÖRGY, szül. : 1802 márczius 28-án Bécsben, f 1877 november 9-én Budapesten Esküvő: 1836 május 16-án Pozsonyban. Ivadékait lásd a II. táblán. XIX. ízen: szül János szül.: 1820 szeptember 23-án. Neje: Krajovai báró Kray Irma, : 1830 április 11-én cs. és kir. phölgy. Esküvő: 1848 június 17-én. Ferencz de Paula szül.: 1822 május g-én. Neje: Göncz-Ruszkai Gróf Kornis Anna, szül.: 1836 május 26-án, •t Bécsben 1901 november 11-én. Esküvő: 1854 július 15-én. XX. íz: 1 XXI. íz Gróf Batthyány Emanuela (Ella) szül.: 1837 deczember 24-én Férje: Gróf Batthyány Géza, szül.: 1838 június i-én, f 1900 január 2-án. Esküvő: 1859 szeptember 4-én. Ilona szül.: 1840. Gróf Keglevich Béla. augusztus 15-én (elváltak). 2-ik férje: Beniczky Gábor, t 1894 júl. 6-án. Blemér szül. : 1847-ben. i-ső férje Esküvő : i860 Sarolta Margit szül.: 1855 július 29-én. szül.: 1856 deczember 29-én, cs. és kir. palotahölgy, és csillagkeresztes hölgy Férje: Herczeg Pálffy Miklós, gróf Pálffy Pálnak és nejének gróf Károlyi Geraldine­nak fia. Esküvő: 1885 február 15-én Budapesten. Antal szül.: 1859 április 15-én. XXII. íz IVajos szül.: 1860 július 27-én. Neje: Gróf Andrássy Ilona. és többen Emanuela (Ella) szül.: 1803 április n-én. Férje : Gróf Dessewffy Emil. Esküvő: 1902 június 14-én. és többen Melléklet Éble Gábornak «A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család leszármazása* czímü müvéhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom