Éble Gábor: A nagykárolyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével (Budapest, 1913)

Névmutató a leszármazási táblákhoz

/ tábla. A NAGY-KÁROLYI GRÓF KÁROLYI CSALÁD LESZÁRMAZÁSA. JOZSA a Kaplyon nemzetségből élt 1150 és 1180 közt. " "•• I ANDRÁS AZ OSI CZIMER. i^nán *f* TÍ 10 előtt* Neje: N. 1219-ben özvegy. A BÁRÓI CZÍMER. DL*.: J ÖRDÖG SIMON IV. íz ispán. 1219­•1264. Péter ispán, 1277—1298. Neje: Széplaki Anna. V. íz Endes 128Í8—1298. V. íz: Vadai (Fekete) György Deun Ilona 1306—42. Dévény (Divény) 1313. VI. í z ; I 1306—35. Férje: Benke Gigo. V. íz: ORDOG ANDRÁS ispán, 1291—1325. Fiainak I. Lajos király 1346 nov. 2-án vérük ontásával tett hű szolgálataikért Károlyban vásárjogot adományoz. IV. íz: Mihály 1219. ? _JL_ Vadai András magvaszakadt 1396 előtt. Károlyi Miklós mester, 1325—46. Neje : Olaszi Czine Katalin, Czine Péter leánya, 1349-ben özvegy. VI. íz: János 1306. A Bagosy család őse. VI. íz Zonga Péter Fülöp Márton Simon mester, 1306—41. 1306. 1306—1354. 1306. A Veíéssy család őse. A Csomaközy család őse. VIi * ; I György 1378—86. KAROLYI SIMON mester, 1322—49. O vette fel először a Károlyi (de Karul) nevet és utána csakhamar testvérei is. I Károlyi Mihály mester, (néha Olcsvai). 1322—49. VI. íz: VI. íz: László vajda és mester, 1349—94. Mária királyné neki és testvére Mihály fiainak : Lászlónak és Berta­lannak minden birtokaikra pallos­jogot enged, 1394 aug. 7-én. Neje: Erzsébet, 1404. MIHÁLY (néha Olcsvai) 1350—1400 f 1410 előtt. Neje: Szánthói Nagy-Becsky Anna, özvegy 1404—10. Klára 1378. Férje . Dobói Folkus. István (Olcsvai) L35°—L374­VI. íz Károlyi Merhárd mester, (néha Olcsvai). I325—5L Neje: Panaszi Ilona, Panaszi Gergelynek és nejének, Henczhidai Katának leánya, 1400. Fiaik : László és András 1387 febr. 2-án összes birtokaikra pallosjogot, 1387 ápr. 24-én pedig Károly nevű birtokukban tartandó vásárra jogot nyertek. Mike ispán, 1291. Neje : N. 1310-ben özvegy. Viz: 1 András f 1312 előtt Neje: N. 1312—22 özvegy, f (Nagy) (Derekas) Simon János J 325—53- 1325—42. Pál Péter Miklós Lőrincz 1341—54- L34L 1341—54. 1341—54. VII. íz: VII. íz: László mester, (néha Olcsvai), 1367—1406, komáromi várnagy 1392-ben, f 1414 előtt. VII. íz: András mester, 1368—1419. Ő és a többi Károlyiak 1418 febr. 14-én Károly nevű birtokukban vásárjogot nyernek. Mihály 1378­1 György István 1398—1430. f 1414—19­IX. íz: Erzsébet Férje: Nádasi János VIII. íz: 1427—30. Nádast Erzsébet Férje: Naszpadi Balázs 1463. Potenciána Férje : Tholdi László 1421—30. * «Lancz» a Lancelottus keresztnév rövidítése. Naszpadi György 1463 Naszpadi László 1463­Naszpadi Erzsébet 1463­1. Jakab 1387—1441. Neje: . . . . Katalin. VIII. íz: _l 3. Miklós 1396—1410. Mihály 1398. Demeter 1415—1447, f 1449 előtt, i-ső neje: Semsey Kata, Semsey Istvánnak és nejének Pazdicsi Veres Krisztinának leánya f 1448 előtt. 2-ik neje : Dengeleghy Anna, Dengeleghy Zsigmond leánya ; özvegy 1454. 1466. JUll 1 Hedvig 1463-ban özvegy. Férje: Szepessy Eászló. (Leleszi Conv. Prot. 4 fol. 97). VIII. íz : 2. János 1396—1441, f 1447 előtt. Neje : . . . . Magdolna. 1449—1470 özvegy. IX. iz: László (Vajdaíi) 1448—69. f 1473 márc. Neje : Domahidy Ilona, Domahidy András leánya; özvegy 1473—1512. 1 VIII. íz : Lancz* László 1394—1447, f 1454 előtt. A Sárkány-rend vitéze. 1- ső neje : . . . . Zsófia, 2- ik neje: 1436-ban Henczhiday Katalin, (Gyapoli Péter özvegye) ; özvegy 1447—1469. BERTALAN 2 tói: Hedvig 1436. Margit Lancz László Hona 1394—1449, f 1454 előtt. Zsigmond király kedvelt híve, a harczmezőn vitézi tetteivel és külföldi követségei alkalmával szerzett érdemeiért összes birtokaira új adományt nyert 1418-ban. A Sárkány-rend vitéze. Neje : Kölcsey Krisztina, Kölcsey Miklósnak, György fiának leánya ; özvegy 1454—1467. VIII. íz: Dorottya Férje : Kölcsey Péter, Kölcsey Miklós fia 1426. 1436. 1405—69. női: Ágota 1446-ban hajadon. 1452. Férje: Nagy-Mihályi Fődön ffy Ambrus 1461. Margit 1446-ban hajadon 1452. Férje: Buthkay Benedek 14(51. 2-tól László Péter 1448—66. f 1446—50. f Lőrincz Benedek 1470—1512. 1504—8. X. íz: I • * , Lőrincz 1503—1563. Neje: Reszeghey Zsófia, özvegy 1575-ben. Mihály 1504—8. Zsófia 1489—1493. Férje: SeléndyJános 1489—1493. Ivadékait lásd a Ill-ik táblán A, alatt. 1449—89, Korvin Mátyás királynak különösen kedvelt híve. Ő építtette a király engedelmével Nagy-Károlyban azt az erős kőházat 1482-ben, melyet 1592-ben Károlyi Mihály várrá alakított. Ugyan Korvin Mátyás királytól 1477 jun. 15. számos hű szolgá­lataiért károlyi birtokára évi és heti vásárjogot nyer, 1482 márc. 23-án pedig unokatestvérei András és János ugyanott tartandó sokadalomra kapnak szabadalmat. A Sárkány-rend vitéze. Neje: Esztáry Anna, Esztáry János leánya 1465—1469 ; özvegye 1493—1510. JÁNOS 1430—1483. Korvin Mátyás király őt és testvérét Andrást, hű szolgálataik jutalmául minden vármegyei ható­ság alól kiveszi s az ellenük perlőket a királyi curiára utasítja. Buda, 1473 okt. 7. Neje : . . . . Anna. 1464. László 1436—66. IX. íz: Mihály 1451—79­_J Simon 1451—66. Bertalan 1488—96. János i Í02—e Mátyás (Cseh Mátyás) 1493- f 1525 előtt Neje : Kazsuy Borbála, a Péter leánya, András 1451—1483. Neje : Suthakújlaki Suthak Apollónia, János leánya, özvegy 1497-ben. IX. íz István Mihály özvegy X. íz : 1525—36. IX. íz IX. iz Zsófi 1497—1522 Ardói plébános, krasznai főesperes, gyulafehérvári kanonok. 1511. Beregi plébános. Férje: Csobay János 1512—17. Csobay Kristóf 1548-51. XII. Csobay Lucza I544—5I­Férj e: Lónyay A ndrás. Lónyay István 1574­János i486—1508. Lancz László 1493—1522. Neje: Losonczi Bánffy Zsófia, Ferencz leánya, özvegy 1549—51. X. íz Katalin 1493—1510. i-ső férje : Csernavodai János 1493-ban márc. f 2-ik férje: Pányi Bernát 1510-ben néhai. Hedvig 1493—1521­Férje: Tholdi Mihály 1502, f 1521 előtt. Borbála 1493-ban hajadon. Férje Orsolya Buthkai Keszegh György. Keszegh Mihály 1501. XI. iz: Keszegh Borbála 1501. Csicseri Benedek né egh Nagy-Mihályi Bánffy György né, özv. 1501. Zsigmond (Károli Lancz) 1513—1552. Neje: Drághi Anna 1540, Drághi Ferencz leánya, előbb Kenderessy Lászlóné. Bertalan 1501. Ferencz 1501. János 1501. Orsolya 1501. Erzsébet 1501. LASZLO 1488—1525. Neje : Szánthói Becsky Hedvig, Szánthói Becsk Györgynek és nejének Vetéssy Erzsébetnek leánya. 1520. X- iz: 1 Margit 1470-ben hajadon. Ilona 1470-ben hajadon. László 1513—1550. f Dénes 1513—1585. f Anna 1519—20-ban hajadon, f Magdolna 1519—20-ban hajadon, f János 1540. 1566 márczius 25-én végrendelkezett, f Anna Ilona özvegy 1547. PETER Ferencz (Drághi Károli) I555—I574. Neje: Árthánházi Bornemisza Zsófia, Arthánházi Bornemisza Boldizsárnak és nejének Rima-Széchi Széchy Annának leánya, f XII. íz : László (Drághi Károli) ^555—J58S­Neje: Színy Klára, másodszor férjhez ment Szent-Miklósi Pongrácz Fridrikhez, 1588—1595. Klára Férje : Bethleni Bethlen György, özvegye 1577—95­Katalin 1552—1564. Férje : N agy-Szánthói Becsky István, Becsky Sebestyénnek és nejének Szepessy Katalinnak fia, 1552. Ivadékait lásd a Ill-ik táblán D» alatt. I533—I554- özvegy 1547. 1533—1554 f Férje: Rosályi Kun 1-ászló, Férje : Kémery Mihály Szathmár vármegye alispánja Kun Lászlónak és nejének f 1547 előtt. 155 1 —'553* Kis-Tárkányi Boda Zsófiának i-ső neje: Rima-Széchi fia, 1533—55- Széchy Katalin, 1547, Rima-Széchi Széchy Ivadékait lásd Jánosnak és nejének Ghymesi a Ill-ik táblán Forgách Borbálának leánya. O 2-ik neje: Surányi Borbála, OM alatt. özvegy 1554—60. Gyermekek az első nejétől,: Katalin Férje: Csaholy Péter 1533­Ivadékait lásd a Ill-ik táblán CM alatt. Zsófia 1554—89. f XI. iz 2. Katalin 1588—1635. 1- ső férje: Fosonczi Bánffy István 1595. 2- ik férje : Kis-Rhédei Rhédey Ferencz, Biharvármegye főispánja, nagyváradi várnagy, a várőrség főkapitánya f 1621-ben. 3- ik férje : Iktári gróf Bethlen István, Hunyad és Mármaros vármegyék örökös főispánja. Erdély gubernátora s egy ideig fejedelme 1618—33. 4. Zsuzsanna szül.: 1585, f 1622 máj. 13-án Kolozsvárott. Férje: 1605-től Iktári gróf Bethlen Gábor, Hunyad vármegye főispánja, a fejedelem taná­csosa és udvari lovagseregének főkapitánya (1613-ig) ; Erdély fejedelme (1613—29) ; Magyarország választolt királya (1620); német­birodalmi herczeg 1622-től. i. Anna 1582. Férje : Ns. Erdélyi Miklós 1582. 3- Erzsébet 5 László 1588. f 1=88—qo. István György 1547- 1547—1575­Neje: 1568. Rosályi Kun Borbála, Kun Miklósnak és nejének Csaholy Orsolyának leánya, kinek második férje volt : GálfFy Pál 1590; özvegy 1576—82. MIHÁLY XII. íz XIII íz: Esküvő : 1623 jun. 20-án Zilahon 5. Zsófia Losonczi Bánffy Zsuzsanna -[- 1665 előtt. Férje : Szunyogh Gáspár 1618-ban (Orsz. levélt. N. R. A. Fasc. 1730 No. 24.) XIV. íz: j Szunyogh Katalin 1- ső férje: Jakussith János, özv. 1649. 2- ik férje : Balassa Bálint, 1659. Gróf Rhédey Ferencz Mármarosi örökös főispán (1648), II. Rákóczy György tanácsosa, később Erdély fejedelme (1658). Neje: Iktári Bethlen Drnzsina. XIV. íz • I XIII. íz: 1580. 1626. 1633 özvegy. Férje : Irinyi György 1626. Szathmár várm. alispánja. i. Péter 1568—86. XII. íz: 2. Borbála 3. Katalin Férje: Kémery István XIII. íz: I58O-I595. Kémery Anna Férje: Kávássy István, 1631. 4- Anna 1580—89-ben hajadon. Férje: Gúthy Péter. I590—95. 6. István 1576, f zsenge korában. (1590-ben Ördög Mihály) I554—I595­1- sö neje: Zaberdini Horváth Katalin, Horváth Jánosnak és nejének Bán Annának leánya f 1580. Esküvő: 1579 ápr. 24-én. 2- dik neje: Báró Perényi Erzsébet, báró Perényi Jánosnak, Ugocsa vármegye fő­ispánjának és nejének Mérey Mihály Katalin leányának leánya, 1585, kinek második férje volt Kapy György, mint ennek özvegye él 1614-ben. Fruzsina 1554—1616. özvegy 1575—85­Férje: Csaholy Perencz XII. íz: Katalin !554—1560. Férje: Berendy György 1560. 1578-ban már f Berendy Jiános 1573-ban 8 éves. 1596. Berendy Anna 1573-ban il éves, 1595. Férje: Sarmasághy Gábor 1580. Gróf Rhédey László mármarosi főispán, t Irinyi Anna 1633 Férje : Geöde Gáspár Irinyi László XIV. íz: i tői: Katalin t 1580. 2-tól: MIHÁLY (báró) Erzsébet Geöde Judit 1678-ban javait báró Károlyi Lászlóra hapyja (Lad: 24. No. 110.) Cs született: 1585-ben, f 1626 jul. i-én Nagy-Károlyban, el­temettetett 2-án rézkoporsóban a városi templom sírboltjába. kir. precisor («Fürschneider») 1612-töl; királyi biztos a nagykárolyi értekez­leten 1618; Szathmár vármegye főispánja; Bethlen Gábor tanácsosa. Bárói méltóságot nyert 1609 deczember 11-én. Neje: Lapispataki Seghnyey Borbála, Lapispataki Seghnyey Miklós Bocskay fejedelem kassai kapitányának és nejének Balásdeák István egri hadnagy leányának Borbálának leánya, 1652-ben még él. Esküvő: 1611 április havában. 1593­f Bertalan 1593­f Zsuzsanna 1- ső férje: Ghymesi Forgách Fászló 1603—10. 2- ik férje: Galanthai Esterházy Pál 1614-től. f 1641. Ivadékait lásd a III-ik táblán Em alatt. Fruzsina 1590—1626. Férje: L-osonczi Bánffy Mihály 1606—1626. Ivadékait lásd a IV-ik táblán F. alatt. XIII. íz István f zsenge korában. Zsuzsanna f zsenge korában. XIV. íz: Ádám született: 1618-ban f 1661 márcz. 5—20 közt Szathmártt, eltemettetett ugyanott feleesége mellé, a jezsuiták templomában lévő kriptájába. Szathmár vára főkapitánya, kir. tanácsúr. Szathmár vármegye főispánja 1641-től. 1649-ben Nagy­Károlyba jezssuitákat telepített a római kath. vallás fenntartása és terjesztése czéljából. Neje: Késmárki báró Theökeöly Mária, Késmárki báró Theökeöly Istvánnak és 2-ik nejének gró»f Thurzó Katalinnak leánya, született 1624 április 13-án Késmárkon. Esküvő: 1643 Januarius 11-én Késmárkon. I Péter született: 1621 előtt, f 1626 február 17 előtt. Borbála 1661. 1663-ban véjgrendelkezett. Férje: Báró Palocsai' Horváth István l66l-tfiL f Katalin 166i-ben hajadon, 1684-ben özvegy. Férje: Gróf Zichy Pál, gróf Zichy Istvánnak és nejének Baranyay Máriának fia, 1667—1684. Ivadékait lásd a III-ik táblán H. alatt. LASZLO született: 1622-ben Olcsva-Apáthiban, f 1689 február 28-án Szathmártt, a hol eltemettetett a jezsuiták templomában, bátyja Károlyi Ádám kriptájába. Szathmár vármegye főispánságában megerősíttetett 1661 jul. 13-án ; királyi tanácsúr 1669 ; Szathmári magyar főkapitány 1670; aranysarkanytyús vitéz, királyi kamarás; az iö8i-iki országgyűlésen kir biztossá s a felső-magyarországi kir. Ítélőtábla ülnökévé (Tabulne Regiae Judiciariae Baronatus assessor) neveztetett ki. Különböző időben, nehéz viszonyok között, birtokainak koczkáztatásaval is tanúsított törhetlen hűsége, és a hitetlenek ellen folytatott harezok alatt idősb fiának hős halálával is megbizonyított jeles szolgálatai jutalmául I. Lipót király 1686 márcz. 12-én az abaujvármegyei Füzér-Radványi uradalmat s a tokaji szőllőhegyen a Barát nevű szóilöt adományozta neki'és utódainak. A harczmezőn elesett két fiának: Mihálynak és Istvánnak érdemeiért I. Lipót király 1687-ben több birtokot, Kassán házat, szőllőket adományoz neki. Neje : Kis-Sennyei báró Sennyey Erzsébet, báró Sennyey Sándornak és nejének Böki Paczóth Judithnak leánya, f 1672 január 2-án 20-iíc gyermekének szülése következtében Olcsva-Apátiban, eltemettetett Szathmártt férje mellé. Esküvő : 1646. nov. 25-én Ungvártt. Huszonhatéves házasságukból származott húsz gyermekük közül tíz ért el nagyobb kort: Miklós 1625—1637. Éva 1627—1648. Férje: Hallerkeői Haller Samu, Haller (György szathmári kapitánynak és nejének Nyáry Borbálának fia, diósgyőri kapitány, meg­öletett az egri törökök által 1643-ban. Ivadékait lásd az V-ik táblán G* alatt. XIV. íz: Mihály 1659-ben öt-hat éves fiú lehetett, mert atyja pozsonyi út­jából azt írja hitvesének: «Mihóknak megmondd, ha jól tanul, vásárfiát viszek neki, ha nem, veszőt.» Tököly Imre kuruezai 1684 nov. havában Szathmár alatt éjjel meglőtték és másnap reggel nyolc órakor meghalt. Apja lemondása vagy halála esetére 1. Lipót király 1669-ben biztosí­totta részére a Szathmári főispánságot. Egy magyar lovas ezred tulaj­donosa, ezredese. Neje: Hallerkeői br. Haller Mária, br. Haller Pál küküllői főispán leánya ; 2-ik férje : Gersei gróf Petheő Gáspár 1689. XV. íz : «—— s Erzsébet Férje: Keresszeghi gróf Csáky Tamás. — Esküvő: 1696-ban. Ivadékait lásd a Vl-ik táblán 0« alatt. Klára (Alexandriina) Apja 1669-ben beadta apáczának a nagyszombati Szent-Klára szerzetbe. Katicza (Krisztina) Apja őt is beadta 1674-ben apáczának a pozsonyi Mária Magdolna kolostorba, onnan Budára és 1729-ben Pestre az öcscse gróf Károlyi Sándor által Szent Anna tiszteletére alapított apáczakolostorba, a hol 1740 november 17-én meg­halt. István Budavár bevételénél 1686 szept. 2-án egész ezredé­vel részt vett, közvetlen utána Szeged alatt Zentánál a török elleni ütközetben okt. 14-én elesett «egy töröktül dzsidával átverettetvén*. Judit 1650. 1688-ban özvegy. Férje : Báró Palocsai Horváth István 1666-tól. Ivadékait lásd a IV-ik táblán Jm alatt. Éva 1650. Férje : Divék-Ujfalusi báró Újfalussy András, f 1686-ban. Esküvő: 1669 nov. havában. Ivadékait lásd az V-ik táblán K» alatt. Krisztina 1650. Férje: Báró Perényi János, Imre fia, Ugocsa vármegye fő­ispánja, 1687 június havában Szathmár mellett, a Madaras falunál portyázó törökökkel vívott harezban elesett. Esküvő : 1674-ben. Ivadékait lásd az V-ik táblán L. alatt. Zsuzsanna 1650—1.711« Férje: Báró Perényi Pál, Imre fia, f 1702 decz. havában. Esküvő : 1674-ben. Ivadékait lásd az V-ik táblán M, alatt. SÁNDOR (gróf) született: 1669 július 2-án Nagy-Károlyban, f 1743 szeptember 8-án Erdődön. Ivadékait lásd a H-ik táblán. Teréz 1688-ban hajadon, 1706-ban özvegy, 1716-ban néhai. Férje: Tásnád-Szánthói Becsky György. Esküvő : 1694-ben. Ivadékait lásd az V-ik táblán N» alatt. NB. E táblán a családtagok neve alatt alkalmazott egyes vagy kötőjellel összekapcsolt évszámok a nemzetközi genealógiai gyakorlatnak megfelelően nem jelentik a születés vagy elhalálozás évét, hanem azon okiratok keltének évszámát, melyekben az illetők neve mint élőké először és utolszor előfordul. Melléklet Éble Gábornak «A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család leszármazása* czímü művéhez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom