Komjáthy Miklós: Az osztrák-magyar monarchia közös minisztertanácsa (kormányzattörténeti és irattani vázlat) (Budapest, 1966)

A közös minisztertanács kialakulása - I. Néhány szó a közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek forrásértékéről és vizsgálatának módszereiről

A KÖZÖS MINISZTERTANÁCS KIALAKULÁSA I Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó fél évszázadának legfőbb kor­mányzati szerve, az un. közös minisztertanács első világháborús ülés­jegyzőkönyvei nemcsak az egykori császár-királyság s a területén élt népek, hanem, a világháború földrészeket átfogó jellegéből következő­en, Európa, sőt kis részben, mondhatni", a világ történetének is érté­kes forrásanyaga. Sokrétű és sokféleképpen felhasználható anyag, hisz egy nagyhatalom legmagasabb szintű ügyintézéséből származik, amelynek során nem egyszer világproblémák kerültek megvitatásra. A Monarchia napjai, amikor a háború kitört, meg voltak számlál­va. Az események rohanásával párhuzamosan vesztett a birodalom jelentő­ségéből s egyre sulytalanodva zuhant az összeomlásba. Egy pusztuló, elerőtlenedett állam iratemlékei a történetirás számára azok miatt a tanulságok miatt is igen értékesek, amelyek egy egészségtelen társada­lom beteg államszervezete egyre jobban akadozó működésének megfigyelé­séből adódnak. Ezen túlmenően a Monarchia közös minisztertanácsának jegyzőkönyvei azért is, mert a Monarchia romjain uj államok keltek életre, amelyeknek problémái már ott villództak a miniszteri konferen­ciák világháborús vitáiban. A jegyzőkönyvek felhasználását és megértését kivánom megkönnyí­teni azzal, hogy ismertetem a jegyzőkönyveket létrehozó szerv, a közös minisztertanács keletkezését és működését. Állandóan figyelve arra^ hogy a Monarchia közös minisztertanácsa nemcsak terméke a történeti vi­szonyok alakulásának, hanem az események során, szüntelenül változó formáiban, maga is történetformáló tényezővé vált. Feladatom lényegé­ben hivataltörténelmi probléma megoldását kivánja, szoros összefüggés­ben a vizsgált intézmény működése során kitermelt iratféleség, a jegy­zőkönyvek forráskritikájával. Szólnom kell tehát az Írásbeliségnek er­ről a sajátos termékéről, amely sorsdöntő elhatározások dokumentuma­ként nem egyszer nemcsupán forrása a történetirásnak, hanem mint a leg­magasabb szintű ügyintézésnek az eseményekbe valamiképpen beavatkozó, a történet menetét, ha csak alig észrevehetően is, befolyásoló terméke,

Next

/
Oldalképek
Tartalom