Szinai Miklós: Bethlen István titkos iratai (Budapest, 1972)

A FRANKHAMISÍTÁSI ÜGY

bajtársi közösségben élt a régi hadsereg keretén belül azokkal, akik rangjukat vissza­kapták. Ez az én felfogásom, így magyarázom a dolgot, és arra kérnélek, hogy bármikor szóvá lesz téve, méltóztassál, arra való hivatkozással, hogy ez az ügy az én hatás­körömbe tartozik, mindenféle más felvilágosítást megtagadni. 2. Borbély-Maczky főispánsága ügyében nehézségek merültek fel a Kormányzó Úrnál, kinek sógora, Melczer László, mindenáron vejét, Lukács Bélát akarja kinevez­tetni. A Fó'méltóságú Urat meggyőztem Borbély-Maczky Emil kinevezésének szükséges­ségéről, amiről tisztelettel értesítelek, arra kérve téged, hogy te is méltóztassál Bor­bély-Maczky mellett kitartani. 3. Miután az utóbbi időben különféle kacsák jelentek meg személyemmel kapcsola­tosan, a „Pesti Napló" húsvéti számában a köztünk levő viszonyt félremagyarázha­tatlan szavakkal magyarázom. Jó húsvétot kíván igaz híved és barátod: Gömbös B/20/g—1930—120. — Gépelt tisztázat, a levélíró aláírásával. A levélpapír fejléce: Magyarország körbefoglalt nagyobb címere a „M. K. HONVÉDELMI MINISTER" körirattal. 79 1930 BETHLEN ISTVÁN GRÓF FELJEGYZÉSE WLNDISCHGRAETZ LAJOS HERCEG REHABILITÁCIÓJÁNAK AZ ÜGYÉRŐL A büntetőjogi amnesztia után 1. Több ízben 28, 29 elején sürgette pol. barátai és más közvetítők révén 1. pol. amnesztiát 2. társad, rehabilitációját 3. később nyugdíjjogosultságának elismerését. — 2. Végre, miután ezekre nem adhattam kielégítő választ, 1929. V. 28. írásbeli bead­ványban fordult hozzám, egyúttal gr. Z. J. útján Vass minhez is; amikor erre a beadványra nem adtam azonnal választ, ezen válasz sürgetésére: 1929. VI. 28. 3. Én megbíztam Vasst, hogy ismertesse állásptomat. Ez megtörtént 1929. júli. 5. Gömbös áll. titkár jelenlétében. — a) Utasításom: 1. Tisztázza, mit ért olyan homályos kijelentések alatt, melyek szerint magára vállalt cselekményeket, amelyekért másoknak felelni, nevezetesen, h[ogy] engem ért-e ezalatt? 2. Pol. amnesztiát kellő időben és alkalomkor hajlandó vagyok kieszk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom