T. Varga György: Az MDP központi vezetősége, politikai bizottsága és titkársága üléseinek napirendi jegyzékei I. kötet : 1948-1953 (A Magyar Országos Levéltár segédletei, 18. Budapest, 2005)

Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke

4. A KV Mezőgazdasági Osztályának javaslata a termelőszövetkezeti ellenőrző bizottságok műkö­désére. Ea. Matolcsi János. Mellékelve: A KV Iroda észrevételei. - Az MDP KV határozata. (1953. február 6.) 5. A szakszervezetek XVIII. kongresszusának határozati javaslattervezete. Ea. Kristóf István. 6. Javaslat Kohászati Dolgozók Szakszervezete, valamint Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szak­szervezete megalakítására. Ea. Kristóf István. Mellékelve: A Titkárság határozata a Kohászati Dolgozók Szakszervezete létrehozására. (1953. január 15.) 7. Káderjavaslatok. PB által kiküldött bizottság: Zsofmyecz Mihály; Rákosi Mátyás: Németi Béla; Gerő Ernő: Friss István (előterjesztés nincs); KV PTO: Kálmán Sándor; KV TPKO: Farkas László, Nyársik István; KV IKO: Németh József; KV Adminisztratív Osztály: Solt Lajos, Erdős Jánosné. 8. Különfélék. A lakosság zsiradék-ellátása. Kristóf István részvétele a Szakszervezeti Világszövetség bécsi elnökségi és végrehajtó bizottsági ülésén. - Részvétel további nemzetközi szakszervezeti eseményeken. Gáspár Sándor utazása a Béke Világkongresszusra. Külföldi fiatalok vendégül látása Magyarországon. Újabb javaslat kérése a Csehszlovák Béketanács kongresszusára utazó személyre. Jánossy Lajos és Kónya Albert részvétele az NDK-ban rendezendő Nemzetközi Fizikus Kongresszuson. Háromfős delegáció utazása a Szovjetunióba a bányászok munkavédelmi kérdéseinek tanulmányozására. 223. ö. e. 1952. december 17. 80 lap Határozati jegyzőkönyv, Rákosi aláírásával; előzetes napirendi jegyzék. Előterjesztések. 1. Javaslat a PB, a Titkárság és a Szervező Bizottság 1953 első negyedévi munkatervére. Ea. Rákosi Mátyás. Mellékelve: A jóváhagyott munkatervek. 2. A magyar televízió kérdése. Ea. Katona Antal. Mellékelve: Az MDP KV határozata a televíziós rádiózás bevezetésének kérdéseiről. (1952. de­cember 19.) 3. Az Államgazdasági Bizottság javaslata az újítási bizottságok megszüntetésére. Ea. Vas Zoltán. Mellékelve: Az MDP KV határozata az újítási bizottságok megszüntetéséről. (Kiküldve: 1953. ja­nuár 2-án.) 4. Az Államgazdasági Bizottság javaslata a munkások üzemi képzésének és továbbképzésének sza­bályozására. Ea. Vas Zoltán. Mellékelve: Az MDP KV határozata a munkások üzemi képzésének és továbbképzésének szabá­lyozásáról. (1953. január 2.) 5. Az Államgazdasági Bizottság javaslata a lakosság 1953. évi adóterhelésére. Ea. Olt Károly. 6. A KV TPKO javaslata a többgyermekes parasztcsaládok részére juttatandó családi pótlékra. Ea. Friss István. 7. A Kitüntetési Bizottság javaslata az újonnan létesítendő kormánykitüntetések és miniszteri kitün­tető jelvények alakjára. 8. A KV APO javaslata az írószövetség vezető szerveinek összetételére. Ea. Horváth Márton. 9. A Népművelési Minisztérium javaslata kormánybizottság kiküldésére a Lenin-szobor felállításá­val kapcsolatosan és a Lenin-szobor helyének kijelölésére. Ea. Jánosi Ferenc. 10. Javaslat az 1953-ban felállítandó, illetve megtervezendő szobrokról hozott határozat néhány pont­jának módosítására. Ea. Jánosi Ferenc. Mellékelve: Az MDP KV határozata az 1953-1954-ben felállítandó, illetve megtervezendő szob­rokról. (1953. január 15.) 11. Káderj avaslatok. KV IKO: Bartos István; KV Adminisztratív Osztály: Lakatos Dezső, Koczina Gyula, Katona Zoltán. 12. Különfélék. Az 1953-1954. évi begyűjtési rendszerre vonatkozó egyes határozatok módosítása. - A DISZ KV küldöttségének részvétele a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség prágai tanácsülésén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom