Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1975 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástudományok 2. Budapest, 1978)

BEVEZETÉS

Ide tartozik még a helynevek kérdése, ami egyébként számos hiba forrása. Csak egy-két újabb keletű példa: Kun Béla születési helye nem Szilágycsehi, hanem Szilágy­cseh; Ries Istváné nem Küngösd, hanem Küngös (Veszprém m.); Gerő Ernőé nem Tergebec, hanem Terbegec (Hont m.); Tildy Zoltáné nem Mosón, hanem a hasonló hangzású Losonc. Az eddigi gyakorlattal ellentétben a közismertnek nem tekinthető magyarországi helységek neve után feltüntetem annak a megyének a nevét is, amelyhez a születés vagy halál időpontjában tartoztak. Küngös és Terbegec után elég egy-két további példa arra, hogy e nélkül értelmét veszti magának a helynévnek a feltüntetése is. Véletlen személyes tapasztalatok nélkül például aligha van valaki tisztában Alsókázsmárk, Bér, Csúz, Igrici, Istvánfölde, Komolló, Nőtincs, Ravazd, Szabás vagy Szacsur .hollétével, hogy csak néhány kiragadott példát említsek. A puszta helynevek megjelölése a megye nélkül megtévesztő is lehet néha, például Szilágy nem Szilágy megyében, hanem Bara­nyában fekszik; Zala nem Zalában, hanem Somogyban; Börzsönypuszta nem a Börzsönyben, hanem Tolnában; Balaton nem a Balaton mentén, hanem Hevesben; Székely nem a Székelyföldön, hanem Szabolcsban. Fölösleges persze a megye feltün­tetése az olyan helységek után, melyek nevükben viselik a saßt megyéjük nevét (pél­dául Tolna, Biharkeresztes vagy Hajdúnánás). Itt jegyzem meg, hogy a borsodi Her­nádkak község neve nem leírási hiba a nem létező Hernádlak helyett. Az 1918-ig a Monarchia másik országához tartozott kisebb helységek után elegendő­nek tartom a tartomány nevének feltüntetését, vagy annak megjelölését, hogy mely közismert város, például Bécs vagy a magyar Fiume közelében feküdt, ami természe­tesen nem jelent mindig közvetlen határosságot. Az egyéb külföldi helységek után feltüntetem az ország nevét, amennyiben nem közismert helynévről van szó. Khuen­Héderváry miniszterelnök születési helyét felváltva olvashatjuk Freiwaldaunak és Gräfenbergnek. A magyarázat: Bad Gräfenbergben (Grafenberg-fürdőben) született, amely akkor közigazgatásilag az Osztrák-Sziléziában fekvő Freiwaldau városhoz tar­tozott. Az adriai fürdőhelyek, Volosca és Abbázia ugyan Ausztriához tartoztak, de a magyar Fiúméhoz sokkal közelebb feküdtek, mint a nagy osztrák kikötőhöz, Trieszt­hez és látogatottság szempontjából félig-meddig magyar fürdőknek számítottak. Az osztrák Isztria tartomány megjelölése helyett tehát jobban útba igazít a „Fiume köze­lében". Végül Grác, Josefstadt, Krakkó, Tarnopol, Lemberg stb., a közös hadsereg nagy garnizonjai, részben hadtestparancsnokságok voltak, ez a magyarázata annak, hogy szülőhelyei számos magyar katonagyermeknek is. Végül meg kell még említenem, hogy bár az igazságügyminiszter, tárcanélküli mi­niszter és miniszterelnökhelyettes a munkámban tárgyalt időpontokban és hivatkozott adatokban úgyszólván kivétel nélkül mindig egybeírva szerepelt, ezeket a mai helyes­írás szerint tüntetem fel. A szintén egybeírt igazságügyminisztérium helyett pedig an­nak mai alakját, az igazságügyi minisztériumot használom. Munkám anyagát ugyan 1976. június 30-án lezártam, de feltüntettem az abban szereplő személyek adataiban 1977. november 30-ig beállott változásokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom