Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

TRÓCSÁNYI ZSOLT ERDÉLY KÖZPONTI KORMÁNYZATA 1540-1690 A Magyar Országos Levéltár Kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 6. A szerző Az erdélyi fejedelem­ség korának országgyűlései c. monográfia (Bp. 1976) után most a 16 — 17. századi Erdély államéletének egy újabb aspek­tusát, a fejedelemség kormány­zatának történetét tárja az olvasó elé. Azt kutatja, hogy volt-e abszolutista jellege a 16 — 17. századi erdélyi fejedel­mi hatalomnak, s ha igen, mikor és miben. A kötet ismerteti az erdélyi kormányzat szerveit: a fejedelmi tanácsot, az Apafi-kori deputációkat, a fejedelmi kan­cellária sokágú tevékenységét, az igazgatás egyes szakági szer­veit. Módszere az ún. fondre­konstrukciós elven alapul. Kü­lön fejezetben foglalkozik a kor­szakerdélyi tisztségviselő nemes­ségének és kormányhatósági hi­vatalnokértelmiségének kérdé­seivel s helyükkel Erdély kul­túrájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom