C. Tóth Norbert - Mikó Gábor: Zsigmondkori oklevéltár XIII. 1426 - Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 55. (Budapest, 2017)

Név-, tárgy- és számmutató

530 Név- és tárgymutató Egyházaskölked h. (Vas m.) 607 Egyházasnénye h. (Hont m.) 214 Egyházasnényei cs. 214 Egyházasoszkó h. (Vas m.) 1330 Egyházaspüspöki h. (Bihar m.) 26 egyházi büntetés 76, 362, 396, 754, 834, 936 egyházi javadalom 313--adományozása 390, 423, 457, 472, 490, 512, 1116, 1212- átadása 365- jövedelme 71, 211-212, 281, 320-321, 396, 1212- kérése 246, 284, 363, 854- javadalomba iktatás 1325- javadalomért pereskedés 396- javadalomról lemondás 213, 364- javadalomtól megfosztás 86, 212, 365, 491- joghatóság 294- kegy, hordozható oltár használata 332-333, 1206 —, jubileumi búcsú 1206; lásd még búcsúengedély —, mentesítés testi fogyatékosság alól 295 --, misehallgatás interdictum alá vetett helye­ken 1206- -, pápai felmentés 404-405, 440, 541 —, szabad gyóntatóválasztás 254, 794,1206 teljes bűnbocsánat 126, 189, 209-210, 327, 331, 347-348, 366, 513, 538, 590, 629, 637, 1206- rendek felvétele 541, 576, 584, 638 Rómában 452- rendekre történő szentelés 197-200,318-319,374 egyháziakra kivetett királyi adó lásd adónem, királyi, egyháziakra kivetett Ekli András és János királyi emberek 1327 Elefánt h. (Nyitra m.) 1382 elefánti (Nyitra m.) pálos kolostor perjele: Balázs 1398- cs. 183,955,1369; lásd még Alsóelefánti- Márton királyi ember 957- Mátyás királyi ember 1152 Elek cs., Rozvágyi 846 Elekesi Sykod vajdai ember 1490 Elewjaro lásd Elöljáró Elöljáró cs., Nádasdi 1070 Előtejedi cs. 1522 Elves-i lásd ölyvesi Ellyevölgyi Miklós ügyvéd 1419 Ember cs., Vályi 1378 Emberesth pr. (Heves m.) 359 Embwl lásd Omboly Emen h. (Baranya m.) 444 Emőkéi Jakab barsi alispán (1426) 435; királyi ember 529, 957- János (Jakab fia) barsi alispán (1426) 522- Szobonya János nyitrai alispán (1426-1427) 1176,1297,1404 Endréd h. (Somogy m.) 585- (Sopron m.) 601- (Tolna m.) 1079 Endrédi cs. 481, 1064- Maráz cs. 1079- Szász cs. 601 Engelbrecht pn. 482 Engi Lénárd fehérvári dékánkanonok 1265; ügyvéd 305 Enyezke lásd Enyicke Enyicke h. (Abaúj m.) 896, 902 Enyickei cs. 741 Eor lásd Őr Eperjes v. (Sáros m.) 459, 570------közössége 9, 20, 30, 82 eperjesi polgár 189, 754 építkezés 1199; kápolnáé 1350 Erazmus szecsői (Pest m.) officiális 864 Erdély 1039-1040, 1280, 1287, 1433 erdélyi alvajda: Derencsényi Péter, Váraskeszi Lépes Lóránt-jelenléte 68, 621, 622, 704, 786, 1451, 1460, 1481, 1491, 1498, 1506-1508- dékánkanonok: Miklós- éneklőkanonok: György- káptalan 1207, 1491- mint hh. 32, 68, 609, 798, 809, 1183, 1226, 1238, 1438, 1444-1445, 1460, 1490, 1505­--káptalani kiküldött: Balázs deák 1438, 1445 : Bertalan karbeli klerikus 809------: Ferenc presbiter, a Szent Lőrinc-oltár rektora 68------: János deák 1444------: László pap 1460------: Lőrinc 1490, 1505- nemesek követei 82; lásd még Almakeréki Miklós (Apa fia), Szamosfalvi László (Gyerő fia)- nemesség universitas-a 1149, 1270- őrkanonok: Mihály- prépost: Váraskeszi Lépes György- püspök: Csanádi Balázs

Next

/
Oldalképek
Tartalom