Erdélyi okmánytár 4. (1360-1371) - Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 53. (Budapest, 2014)

ERDÉLYI OKMÁNYTÁR IV. (1360-1372) A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai II. Forráskiadványok 53. Abból a felismerésből kiindulva, hogy az erdé­lyi múlt régi forrásai csak nemzetközi munka- megosztással tárhatók fel, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára teret biztosít ki­adványai sorában a magyar kutatás ilyen ered­ményeinek közzétételére. Ezzel a sorozatával a középkori erdélyi vajdaság okleveles forrá­sainak kritikai számbavételét kezdte el, amit - az elképzelés szerint - idővel a fejedelemség, majd a nagyfejedelemség történetének legfon­tosabb egyéb iratanyaga követne. E közép­kori regesztakötetek a különböző országokban fennmaradt, eddig közöletlen és közzétett erdé­lyi vonatkozású teljes okleveles anyagról, va­lamint az azzal kapcsolatos magyar és külföl­di forráskritikai irodalom egészéről kívánnak tájékoztatni; a már közölt és eddig ismeretlen oklevelekről egyaránt magyar nyelvű kivo­natokban, a határjárásokat és a legfontosabb egyéb részleteket eredeti latin szövegükben adva vissza. A kötetek használatát mindenre kiterjedő név- és tárgymutató, valamint a re- gesztázott források DL- és DF-jelzeteinek fel­sorolása segíti elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom