Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik okleveleinek kritikai jegyzéke (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 51. Budapest, 2012)

Az oklevelek kivonata, őrzési helyüknek és kiadásaiknak felsorolása és kritikájuk

186 Csák nb. Máté fia Máté (1279-1280) máj. 12. - Buda hogy 1280-ban Rubin valóban viselte a vasi ispáni tisztet (Archont. 1000-1301. 225.). A kérdést némileg bonyolítja, hogy a nádor az udvar- nokföldek visszaállítása végett állítja Istvánt a vasi udvarnokok fölé, viszont erre a visszaszerzési akcióra 1279-ben került sor (igaz, Sopron megye esetében), mint azt Máté több oklevele is tanúsítja (198-199. sz. reg.; lásd még Kis 2010.162-163.). Ekkor már viszont biztosan nem Ru­bin volt az erdélyi vajda. Ha viszont csak visszamenőlegesen címezte az oklevél Rubint vajdának (mint az előfordul), akkor keltezhetjük az oklevelet 1279 késő tavaszára, nyarára. A Rubin előtti utolsó vasi is­pán 1279 márciusában bukkan föl, így nem kizárt, hogy május körül, amikor a szolgáltatónépek birtokvisszavételi akciói megindultak, már Rubin volt a vasi ispán. A levél utolsó mondata talán arra utal, hogy a birtokfelülvizsgálatokat mindenképpen a nádor embere, és ne Rubin vezényelje le, mivel az ispán védeni fogja a birtokállományt az udvar- nokokkal szemben. Kis Péter szerint ugyanakkor a parrochionaliter szó nem feltétlen a megyésispáni címre utal, hanem egy, a megyében élő udvarnokok élén álló tisztviselőre, akit itt a vajda titulussal neveznek meg. Rubin így a megyére kiterjedő illetékessége miatt az udvarnoko- kat védelmezheti (Kis 2010. 33-34.). 206- (Nos M. palatínus, comes Symigiensis, Supruniensis et iudex Cumanorum): azt a pert, amit [Hahót nb.] Búzád fia: Ochuz comes nevében a ser- viense, Geroldus indított [Hahót nb.] Keled fia: Keled comes ellen, és Szent György 15. napjára [máj. 8.] határnapuk volt, a felek kérésére Ke­resztelő Szent János születésének 15. napjára [júl. 8.] halasztotta végső határnapként, hacsak Szent János nyolcadára [júl. 1.] meg nem egyez­nek a felek az újudvari keresztesek előtt (coram cruciferis de Nova Curia), a következő bírák közreműködésével: Ochuz comes részéről Péter fia: Gotal, Uros fia: Lőrinc, Jokos fia: Marcell comes; a másik fél részéről Urbán fia: Barnabás, Besse és Buguzlau fia: Illu. Ha nem tudna az ösz- szes bíró jelen lenni, akkor elegendő kettő-kettő mindkét fél részéről. Az említett férfiak közül az a fél, aki elállna a döntőbíráskodástól, tíz márkát fizessen, miként azt a felek a nádor előtt kinyilvánították, az események lefolyását pedig a keresztesek írják meg levelükben a ná­dornak. Datum Bude, quinta die termini supradicti. Eredeti: 15,1 * 6 cm, hátulján hártyaszalag és zárópecsét viaszmaradvá­nyai - DL 47740. (Gyűjteményekből, Magyar nemzeti múzeumi törzsanyag, Szalay Ágoston) Kiadása: CD VIII/7. 372.; ÁÚO XII. 490. Az oklevél keltét Karácsonyi 1279. máj. 14-re tette, mivel szerinte a kibocsátó Máté nádor csak 1278 augusztusa és 1279 augusztusa kö­zött volt somogyi ispán is egyben (HH 152-153. 187/a sz.). A legújabb archontológiai kutatások alapján azonban 1279 mellett elvileg szóba jöhet 1280 is. Máté soproni ispáni címe ugyan nem mutatható ki 1280- ban, ám a következő ismert soproni ispán csak 1280. júl. 19-én bukkan föl, így májusban elvileg Máté is viselhette ezt a posztot (vö. Archont.

Next

/
Oldalképek
Tartalom