Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

1424

1424. december 28. 609 scitu et consensu dicti domini nostri regis statuendi habuerunt facultatem, quare vestras nobilitates attente requirimus per presentes, hogy a Zeplak-i nemesek ké­rése ürügyén a birtokaikat és jobbágyaikat ne háborgassák, in premissis autem, si secus feceritis, s[cia]tis nos dicto domino nostro regi contra vos querulari. Papíron, a szöveg alatt keresztalakban szétkent gyűrűspecsét nyomával. DL 87981. (Esterházy cs. hercegi ágának It., Rep. 48-A-17.) 1527 Dec. 28. (in innocenc.) Az egri káptalan emlékezetül adja, hogy személyesen megjelent előttük Kwre-i Kompolth fia: János fia: Pál és a következő bevallást tette: ő barátságból Wgra-i Tamás mesternek meg frater-ének: Bertalannak meg örököseiknek megengedi, hogy Wgra-i és Kysdethk-i jobbágyaik rubeta usualia possessionum suarum Wysontha et Karachond vocatarum in comitatu Heweswy- wariensi existentium, amint az ő jobbágyai is, ingyenesen használhassák. Papíron, a hátlapján pecsét nyomával. DL 24717. (NRA 434-19.) 1528 Dec. 28. (in innocenc.) A leleszi konvent emlékezetül adja, hogy megjelent előt­tük [Thyba-i Miklós] fia: Jósa, Zerethwa-i Jakab fia: János jelenlétében és hallatá­ra elmondta, hogy az Ung megyei [Cherthyz] birtokon lévő bizonyos részt, ame­lyet még frater patruelis-a és divisionalis-a: Thyba-i György [fia: János] zálogosí­tott el 112 újforintért Jánosnak, s zálogként most is János kezén van, vissza akarja váltani, és az összeget át akarja adni Jánosnak. Ezért kérte a konventet, hogy Já­nost szólítsák fel a birtokrész visszaadására a zálogösszeg fejében. János, mint mondta, erre készen áll, azonban a zálogosító oklevelet nem tudja visszaadni, amíg Jósa a pénzt le nem teszi a konvent conservatori um-ában a következő alka­lomig. Mindezek után Jósa addig is eltiltotta Jánost a birtok további használatától. Darabokra szakadt, hiányos papíron. Leleszi konvent orsz. lt., Bercsényiana 39-31. (DF 285099.) 1529 Dec. 28. (Nitrie, in innocenc.) Harazth-i Péter mester, Nánai Kompolt István or­szágbíró Nyitra megyei bírságszedője nyugtatja Hrabor-i Miklós özvegyét meg fi­ait: Istvánt, Pétert, Lászlót és Andrást, valamint leányát: Dorottyát (proc. Chery-i Miklós) 19 márka bírság kétharmadának, azaz a bírói résznek megfizetése felől, amelyben Gedfalwa-i István leánya: Ilona - Babindal-i Miklós felesége - ellené­ben őket Perényi Péter egykori országbíró előtt elmarasztalták, s amelyet Garai Miklós nádor e megye részére tartott congregatio-ján fizettek ki. Papíron, a szöveg alatt gyűrűspecsét darabjával. DL 59013. (Forgách cs.) 1530 Dec. 28. u. [...] A veszprémi káptalan jelenti, hogy az országbíró (1424. dec. 2-i) parancsára (1435) János titeli prépostnak Chekuth-i Lőrinc fia: János fiai: Tamás, László és György ellen indított perében az alpereseket Chathar-i Pál királyi ember András karbeli klerikus jelenlétében az aprószentek ünnepén (dec. 28.) Halimba birtokon lévő részükön (1425.) vízkereszt nyolcadára megidézte. Tartalmi átírás Garai Miklós nádor 1425. szept. 24-i bírói intézkedésében. DL 43646. (Múz. törzs­anyag, Zarka.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom