Zsigmondkori oklevéltár XI. 1424 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 49. Budapest, 2008)

1424

504 1424. november 9.-november 10. 1253 Nov. 9. (Bude, 35. die oct. Michaelis) Nánai Kompolt István országbíró azon három vásáron történő kikiáltásról szóló jelentés tárgyalását, amely a személyesen megjelent Thorna-i Zsigmond felperes és Salgo-i Demeter felesége: Orsolya meg leánya: Katalin alperesek (proc. Kaph-i Pál zobori levéllel) között az ő perhalasz­tó levele értelmében, az ő kikiáltást elrendelő és a nyitrai káptalan válaszlevelébe foglalt ügyben Mihály-nap nyolcadán előtte lett volna esedékes, amikor is az alpe­resek kötelesek voltak a bírónak 36, míg a másik félnek 10 márka bírságot fizetni, a felek akaratából (1425.) György-nap nyolcadára halasztja a bírságokkal együtt, a bírói részt megkétszerezve. Papíron, zárópecsét nyomával. MTA Könyvtára, Kézirattár: Oklevélgyüjt. 329. (DF 243976.) 1254 Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Zs. azon per tárgyalását és eldöntését, amely Sebes-i László fia: Sinka felperes (proc. Delne-i Kakas - dictus - János fia: András diák jászói levéllel), illetve László pozsonyi prépost és Sowar-i Soos (dicti) Péter és Miklós alperesek (proc. Teryekfalva-i Tegzes - dictus - Domokos szepesi levéllel) között az ő perhalasztó levele értelmében, a Sowar-on lévő sókút (putei salis) ügyében Mihály-nap nyolcadán, a személyes jelenlét bíróságán lett volna esedékes, a felek ügyvédeinek akaratából (1425.) György-nap nyolcadára halasztja. Papíron, zárópecsét nyomával. DL 57574. (Soós cs.) - A külzet (mely alapján az oklevél az alpere­sek részére lett kiállítva) alatt: contra non venit. 1255 Nov. 10. (Bude, in vig. Martini) Zs. a leleszi konventnek. Előadták neki Zygeth-i Bertalan fia: János nevében, hogy Waykouch-i Bense (dictus) Mihály egy Way- kouch birtokban lévő, őt iusto iuris titulo illető birtokrészt egy ideje birtokol és hasznait élvezi, amelyet Mihály gyakori kérése ellenére sem ad neki vissza. Meg­parancsolja ezért a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akivel a kirá­lyi emberek egyike menjen Mihályhoz és királyi szóval szólítsa fel, hogy adja vissza a Waykouch-i részt Jánosnak, amit ha nem tenne meg, idézze meg a külö­nös jelenlét elé alkalmas időpontra, nem véve figyelembe, ha a felek között már per zajlik,1 majd tegyenek jelentést a különös jelenlét bíróságának. Kijelölt királyi emberek: Franciscus de Harazth, Stephanus de Mohche, Albertus de eadem, Petrus de Horka, Albertus, Blasius de eadem, [Petrus] de Sykath, Emericus de Mathyoch, Ladislaus Chwr de eadem, Stephanus de Ezeny. Papíron, záró nagypecsét nyomával. Leleszi konvent orsz. It., Acta a. 1424-7. (DF 221521.) - A hátlap bal felén a konvent feljegyzése és teljes szövegű válaszfogalmazványa. - Átírta a leleszi kon­vent 1424. dec. 14-i jelentésében: 1483. HBML 204. (DF 278866.) - Ennek eltérő alakjai: Vaykoch, Vaykouch, Ezenye. 1A perfüggésre vonatkozó formula utólagos beszúrás 1256 Nov. 10. (Bude, 36. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor azt a pert, amelyet [...] László (proc. [... egri] káptalani levéllel) előtte folytat Serke-i Desew fiai: László, Leusták és [János], illetve János vajda fia: Lóránt fiai: Leusták, [Péter] és György1 ellen (proc. Barch-i Pál ugyanazon káptalan levelével) Mihály-nap nyol­

Next

/
Oldalképek
Tartalom