C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

tha és Heghmegh birtokokon lévő részeit, amelyek per defectum predicti Stanizlai királyi kézre háramlottak, Istvánnak de alia Horwathy és általa carnalis testvéreinek: Szaniszlónak és Péternek meg örököseiknek adomá­nyozta minden haszonvételükkel és tartozékaikkal újadományként örök és visszavonhatatlan birtoklásra salvo iure alieno. - A nádor a birtokrészek iktatására Pohárnok (dictus) István királyi emberrel és Gergely pappal, a jászói konvent emberével Erdel-i Antal nádori embert küldte ki az Abaúj és Sáros megyék nemességének universitas-a részére áldozócsütörtök előtti hétfőn (máj. 10.) Kassán tartott generális congregatio-járól, akik visszatér­ve elmondták, hogy ők a mondott ünnep utániO) 1 pénteken, azaz a con­gregatio 9.(!) napján (máj. 21.) kimentek Horvathy birtokra és amikor a szomszédok meg határosok jelenlétében iktatni akarták Szaniszló birtokré­szeit Istvánnak és carnalis testvéreinek, akkor István fia: Domokos, Pál fia: János, Balázs fia: Mátyás és Kozma fia: Lőrinc de dicta Horvathy ellent­mondtak a birtokrész iktatásának, ezért őket megidézték a congregatio-ra jelenléte elé. - Itt Horvathy-i István személyesen meg frater-ei: Szaniszló és Péter nevében nádori levéllel az ellentmondás okát tudakolta tőlük. Ok ­mindannyian személyesen jelen lévén - azt válaszolták, hogy azért mond­tak ellen, mivel a birtokban nekik is részeik vannak, amelyek okleveles bi­zonyítékok alapján illetik meg őket, majd a mondott Kozma fia: Lőrinc ­aki [Horvathy-ij Zenthes fia: Mihály leánya: Casuh leányától: Margit asszonytól származik - bemutatott egy oklevelet, még pedig a jászói kon­vent 1358. Bertalan-nap 2. napján (aug. 25.) kelt privilégiumát, amely sze­rint az Abaúj megyei Horwath-i Lőrinc fia: Bálint elmondta, hogy ő Casuh asszonynak - aki Bedech [fia: László] özvegye és Horvath-i Zenthes fia: Mi­hály leánya - Mihály ottani birtokrészéből az özvegyet illető sessio-t penes sessionem suam propriam a parte meridionali existentem átadja az asszonynak és általa leányainak: Annának - László fia: László - és Nesthe - [Saul fia:] Pál feleségének - meg fiának: Jánosnak örök birtoklásra terras arabiles et prata cum funiculo distributionis communi usui admittendo. ­Majd [Pál fia: János] - aki [Horvath]y-i Sandor leánya: Erzsébettől szárma­zik - bemutatott két oklevelet: 1. A jászói konvent 1363. pünkösd 15. nap­ján (jún. 4.) kelt pátensét, amely szerint Horvathy-i Sandor fiai: László és Dénes [egyfelől, másfelől János fia: Pál, aki Sándor leányát: Erzsébetet képviselte] a konvent előtt bevallást tettek, miszerint ők apjuk Sandor ot­tani birtokrészéből soror-uknak: Erzsébetnek meg örököseinek adják [quar­tam suam filialem a loco sessionali circa] sessionem [dicti patris ipsorum] a parte septemtrionali [usque] rivulum in longitudine, ad latitudinem vero quanta una curia esset minden haszonvételével és tartozékával cum fu­niculo distributionis örök birtoklásra. - 2. A jászói konvent 1400. pünkösd előtti vasárnap [22.] napján (jún. 20.) kelt chirographált privilégiumát, amely szerint a királyi és a konventi ember kimenve Horvathy birtok bizo­nyos részére, azt iktatták Monay-i Pál fiainak: Balázsnak és Jánosnak Bá­lint fia: Szaniszló és Sandor fia: Dénes ottani nemesek meg a határosok és szomszédok jelenlétében örök birtoklásra. - Ezek után Nestha-i István fia: Domokos bemutatta János zempléni főesperes és egri vikárius 1389. jún.

Next

/
Oldalképek
Tartalom