C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

prope villám Gyarmath tartott congregatio generalis-án a többiek közül fel­kelve Rohman-i [....] Erzsébet előadta, hogy anyja: [.„] bizonyos ingóságo­kat meg 80 forintot, amelyeket [....] adott neki, sokszori kérése ellenére sem adja vissza neki. [A nádor Nógrád alispánjával, szolgabíráival és] esküdt ül­nökeivel constaret evidenter petens [ ]ores qualem de pre­missis scirent, per nos requisiti facerentur [ iu]ratosque assesso­res super premissis requisitos habuissemus, akik eskü alatt tanúsították, hogy a panasz igaz. Pátens oklevelüket Erzsébet részére állították ki. - A hátlapon alul: Sgh (kézjegy), C den. Papíron, amelynek mindkét oldali negyede hiányzik, hátlapján gyűrűspecsét da­rabkáival. DL 98031. (Acta post advocatos.) 1431 Nov. 20. Kalló. Márki Antal szabolcsi alispán és a szolgabírák előtt Kisvárdai Mihály tilta­kozik, hogy Kisanarcsi Mihály nem adott elégtételt azért, mert lova egy Pap birtokon lakó jobbágyának károkat okozott, amiért a jobbágya elköltözött Pálcára Bánfi Déneshez. ­Zichy VIII. 115. (DL 79841. - Zichy cs, zsélyi 2-921.) - Szabolcs II. 92/336. 1432 Nov. 20. Kalló. Márki Antal szabolcsi alispán és a szolgabírák eskütételre kötelezik Ko­moréi Ormos Istvánt Ormos János özvegyének azon vádjára, hogy egy zálogbirtokot elfog­lalt tőle. - Zichy VIII. 116. (DL 79840. - Zichy cs, zsélyi 2-920.) - Szabolcs II. 92/337. 1433 Nov. 20. Róma. V Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez a pécsi egyházmegyei Mo­nostori Péter özvegyének: Dorottyának. - Lukcsics I. 692. (Reg. Lat. vol. 236 fol. 283.) 1434 Nov. 20. Róma. V Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez a veszprémi egyházmegyei Tapolcai András fiának: Balázsnak meg feleségének: Dorottyának. - Lukcsics I. 693. (Reg. Lat. vol. 237 fol. 17.) 1435 Nov. 20. Róma. V Márton pápa teljes bűnbocsánatot engedélyez a veszprémi egyházmegyei Berger(?)-i Mihály özvegyének: Ilonának. - Lukcsics I. 694. (Reg. Lat. vol. 237 fol. 17.) 1436 Nov. 22. (Bude, 15. die oct. omn. sanct.) Zs. azt a pert, amelyet Kallo-i Lewkes fia: Miklós Kallo-i Szaniszló fia: János ellen a leleszi konvent vizs­gálati és idézőlevele értelmében az abban foglalt ügyben mindenszentek nyolcadán indított a különös jelenlét előtt, ex deliberatione prelatorum et baronum nostrorum vízkereszt nyolcadára halasztja, szintén a különös je­lenlét elé. Az oklevelet, mivel János zágrábi püspök, királyi és királynéi fő­kancellár a királyi pecsétekkel távol van, a püspök pecsétjével erősíti meg. Papíron, zárópecsét darabjaival. DL 54343. (Kállay cs.) - A hátlapon: Contra non venit. - A hátlapon bírósági feljegyzés: Pro A Blasius de Samelhaza cum Lelez, pro I Emericus similiter cum eiusdem, de par(tium) (voluntate) ad G(eorgii). Contra non venit. 1437 Nov. 22. (Bude, 22. die oct. omn. sanct.) Zs. azt a pert, amelyet Gerse-i Pethew fia: János folytat Azzunfalwa-i Osth fia: Gergely, Bereztholch-i De­meter fia: László és fia: Miklós ellenében a vasvári káptalan vizsgálati és idézőlevelében leírt ügyben mindenszentek nyolcadán a királyi különös je­lenlét előtt, ex dehberatione prelatorum et barronum nostrorum vízkereszt nyolcadára halasztja. Az oklevelet, mivel János zágrábi püspök, királyi és

Next

/
Oldalképek
Tartalom