C. Tóth Norbert: Zsigmondkori oklevéltár X. (1423) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 43. Budapest, 2007)

cum omnibus utilitatibus extradatam Pál fiának: Jánosnak; a következő negyed részt de portioné annotate Angyalos, videlicet loco sessionali utili­tatibus suis, terris scilicet arabilibus, pratis, nemoribus unius aratri, prout videlicet ad ipsam quartam partem pertinerent, annotato Dominico filio Stephani extradatam István fiának: Domokosnak; ulterius quoque terras septem mensuras regales in latitudine in se continentes penes fundum curie Dyonisü in dicta possessione Horvathy existentes et adiacentes pro fundo curie memoratorum Mathie, fratrum et sororum eiusdem, necnon alias terras arabiles viginti quatuor mensuras regales in latitudine in se habentes iuxta predictas terras pro fundo ipsi Mathie fratribus et sororibus suis datas a parte aquilonali situatas, in longitudine vero a dicto fluvio per dictam possessionem Horvathy fluente incipiendo usque metas dicte possessionis Selph; insuperque alias terras arabiles iuxta portionem annotati Johannis filii Andree a plaga meridionali existentes a quodam alveo inibi habito usque metas dicte possessionis Selph in longitudine se protendentes, quarum latitudo iuxta dictum alveum triginta quatuor amplexus regales et circa medium triginta tres, circa finem vero iuxta metas predicte possessio­nis Selph triginta duos amplexus regales in se confinèrent; item pratum a plaga meridionali in fine dicte possessionis Horvathy habitum usque metas possessionis Kupa nuncupate in latitudine se protendens, quod octo am­plexus regales in se contineret, ipsi Mathie cum hiis, quibus congruit, per­petuo possidendas relinquendo; a Horvathy birtokból megmaradt részt, tudniillik Szaniszlóét cum illa terra septem amplexus regales in se conti­nente, que videlicet prius prescripte domine Margarethe matri ipsius Ma­thie pro loco sessionali a parte septemtrionali iuxta sessionem prefate do­mine Elizabeth filie antedicte Sandor extradata fuisset, totaliter et omnino statuât et committat prefatis Stephano, Stanizlao et Petro de alia Horvathy partiumque heredibus et posteritatibus universis iure eis ex premissis atti­nenti. A konvent jelentését Jakab-nap nyolcadára tegye meg neki. Szétszakadt, hiányos papíron, pecsét látható nyoma nélkül. DL 11295. (NRA 1731-54.) - Az oklevél hiányai Bátori István országbíró 1435. ápr. 29-i oklevelében lévő tartalmi átírásából lettek kiegészítve. DL 75870. (Szathmáry-Király cs. lt.) 1 A tartalmi átírásban javították a post-ot ante-re (máj. 15.), de a kelet így sem jó. 666 Máj. 25. (prope civitatem Cassa, 16. die f. II. a. ascens. Domini) Garai Mik­lós nádor emlékezetül adja, hogy Abaúj és Sáros megyék nemességének universitas-a részére áldozócsütörtök előtti hétfőn (máj. 10.) prope civi­tatem Cassa ex speciali regio edicto tartott congregatio generahs-on a töb­biek közül felkelvén Somos-i György és Jakab előadták, hogy Pathak-i né­hai Miklós bán fia: László fia: Miklós és Kwthyn-i officiálisa: Zakol-i Pál Magarya birtokon lévő erdejüket teljes egészében elfoglalták és a mondott Kuthyn birtokhoz csatolták potentia mediante. Ezt Sáros megye alispánja, szolgabírái és esküdt ülnökei is bizonyíthatják. - A nádor tehát a fentiekről megkérdezte őket, akik eskü alatt tanúsították, hogy valóban elkövették a bepanaszoltak a mondottakat; erről a Somos-iaknak a jelen levelet adják. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 11363. (NRA 1548-112.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom