Borsa Iván: Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2004)

-titokban 316, 852 -, csalárd 1006 -, vissza- 287, 379, 633 iktatólevél 391, 435, 508, 592, 699, 779, 782, 901, 917, 1161 Ikzerychjn. 1045 Ilka h. (Pozsony m.) 52, 1168 likai cs. 75, 1168 - János királyi ember 1146 Ilkó, Szentgyörgyi Eberhard felesége 1128 Illews jn. 1169 Illinci cs. 589 Ilona, Orbonai Olasz Jakab leánya, Grebeni Hermán felesége 755 -, Paksi Olivér leánya, Homonnai János felesége 690 -, Raveni Mihály felesége 831 Ilonka női szn. 396 Ilsvai cs. 95, 892 - György (Leusták fia) zólyomi ispán (1419-1427) 572 Ilvágyi Kis György nádori ember 453 Imre diák karbeli klerikus, leleszi konventi kikül­dött 161, 412, 455, 689, 695, 1239 - ügyvéd 162 - fráter cikádori apát 164, 185, 628, 1143, 1244 - pap, garamszentbenedeki konventi kiküldött 155 - presbiter, zobori konventi kiküldött 1179, 1267 - zágrábi egyházmegyei klerikus, közjegyző mint tanú 560 Imreg h. (Zemplén m.) 378 Imregi Farkas cs. 1177 Inaji Lőrinc királyi ember 648 Inas/Iuas Péter császlóci jobbágy, familiáris 579 Inche jn. 915 ingóság 119, 498, 523, 738, 749, 1016 Inotai Péter királyi ember 1231 insinuatio 261, 406, 784 de Insula Inwerd pn. 305 Intai cs. 738, 772 interdictum alá vetett helyek 22, 70, 135, 230 Ipoly f. (Hont m.) 764 Irmesjn. 694 irregularitas 916; alóli felmentés 414 Irsah. (Zala m.) 188 Irsi Lukács országbírói ítélőmester, királyi ember 88 írtás(föld) 123, 1032, 1269, 1286 Isaach/Ilsaach női szn. 1033 Isabori cs. 692 Iske h. (Ung m.) 66, 372, 648, 788 Iskei cs. 66, 363, 372, 496, 648, 788 - László királyi ember 195 - kápolna kegyurasága 372 iskola, parochialis 158 iskolamesterség 213 Isop lásd Izsap ispánbora (szolgáltatás) 877 Istenmező h. (Heves m.) 1284 Isthennebe Zegenuknek (hátlapi feljegyzés) 1231 István (Farkas fia) bekcsényi főesperes, zágrábi ka­nonok, káptalani kiküldött 93 - (ifj.) boszniai kanonok, káptalani kiküldött 917 - (Miklós fia) pécsi éneklőkanonok 1048-1049, 1062; mint ügyvéd 1060 - (V.) király (1270-1272) 287, 1127, 1187, 1252; ifjabb király 1252 - aradi kanonok 346, 1036-1037 - diák, nyitrai káptalani kiküldött 700 - fehérvári keresztes, ügyvéd 1210 - fráter, szekszárdi konventi kiküldött 957 - kalocsai olvasókanonok lásd Mányaházai István - vikárius és éneklőkanonok, mint fogott bíró 269 - karbeli klerikus, váradi káptalani kiküldött 124 , vasvári káptalani kiküldött 1158 - pap, erdélyi káptalani kiküldött 951 - szekeres, familiáris 757 - széplaki (Abaúj m.) apát 864, 885 - szlavón bán lásd Gutkeled nb. István - türjei prépost 286 - váradi olvasókanonok 953, 972, 1080 - vasvári őrkanonok 109, 485, 547, 856, 1068 -, a gyulai Szűz Mária parochiális-egyház plébáno­sa 1245 Istvándi Barnabás (Miklós fia) presbiter, magister in artibus, váci kanonok és olvasókanonok, a váci Szent Ilona-oltár rektora 35, 669-670, 806, 966 Istvánfalva h. (Szepes m.) 1243 Istvánzwdi'afalva h. (Valkó m.) 274 ítélet 76, 114, 182, 236, 238, 324, 387, 415, 424, 523, 579, 614, 619, 637-638, 662, 688, 696, 704, 710, 713, 764, 835, 861-862, 872, 893, 903, 964, 1023, 1075, 1120, 1141, 1165, 1177, 1187; lásd még bírói intézkedés - kérése 191,251-252,260,654, 664,680, 700, 705, 707, 862,938,1142,1155,1161,1172,1240,1289 - megerősítése 187 - meghallgatása 406, 1212 - végre nem hajtása 415 - véleményeztetése 891 ítéletiével 40, 88, 267, 287, 379, 534, 562, 638, 680, 751, 849, 876, 896,1124,1131,1161,1165,1185, 1235, 1249, 1252, 1259; lásd még közbenső íté­letlevél - megerősítése 802 ítélkezés 281-282 iudex castri Novimontis Pestiensis lásd budai bíró - ordinarius 380, 764, 1023

Next

/
Oldalképek
Tartalom