G. Vass István: Tildy Zoltán kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1945. november 15.-1946. február 4. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 41. Budapest, 2005)

A MINISZTERTANÁCSI JEGYZÖKÖNYVEK - [9] 76. Jegyzőkönyv. 1945. december 22. 339

[9] 76.1945. december 22. tisztában kell lenni. A nagyhatalmak, köztük a demokratikus nagyhatalmak, felvetették a németek kollektív felelősségre vonását, súlyos hibát követünk el, ha nem fogadjuk el határozatukat. 19 [Gordon] Pénzügyminiszter: Rákosi Mátyás államminiszter felszólalása után nehezebbé vált a hozzászólás, de ennek ellenére sem tudja a saját meg­győződését véka alá rejteni. A maga részéről nem tudja elfogadni a kollektív felelősséget, épp úgy nem, mint ahogy nem tudta elfogadni a zsidók esetében sem. Rákosi Mátyás államminiszter: nem lehet összehasonlítani a kettőt, mert, amint már említette ezek nem Auschwitzba és nem gázkamrákba mennek. [Gordon] Pénzügyminiszter: azokat, akik nem találtattak bűnösnek kitele­pítés esetén az őket ért vagyonkárért kártérítés illeti meg. A német államra lehet hárítani a kártérítés vállalását. Rákosi Mátyás államminiszter: ők viszont reánk hárítanák át. [Gordon] Pénzügyminiszter: nem büntethető egy olyan egyén, akinél tisz­tázva van az, hogy semmit sem követett el. De igen előnyös kihatásai lehet­nének ily megoldásnak a jóvátétel szempontjából is, mert ugyanilyen állás­foglalásra tarthatnának igényt a szomszéd államokból kitelepítésre kerülő magyarsággal szemben [sic!]. [Nagy L] Belügyminiszter: Tolna megyében a lefolytatott igazolási eljárás eredménye a következő: a németek száma 276 926, németnek vallotta magát 526, az igazolóbizottság tovább folytatja munkáját és ennek eredményekép­pen mindössze 1/6 részét 584 egyént soroltak a felelőssé tehetők közé. 20 [Antall] Újjáépítési miniszter: nemzetpolitikai szempontból nem kétséges, hogy Magyarországnak érdeke, [hogy] minél nagyobb számban hagyják el a németek az országot. Soha nem lesz ilyen alkalom, hogy megszabaduljunk a németektől. Nemzetközi szempontból is nagy jelentősége van a kérdésnek. Ma még egy csomó igényjogosultnak nem tudtunk földet adni. Annál is inkább törekedni kell erre, mert a középosztálynál ez nem oldható meg. Legalább azok, akik német nemzetiségűnek vallották magukat, azok hagyják el az országot. A 3. §-ban szerepel az a kitétel, hogy az 1. §-t nem kell alkalmazni arra, aki cselekvő támogatója volt valamely demokratikus pártnak. Ez önké­nyes, a koalíciót veszélyezteti. 19 A potsdami háromhatalmi értekezletről kiadott „Jelentés" Németországról szóló III. fejeze­te többek között a következőket tartalmazza: „A szövetséges hadseregek megszállják egész Né­metországot és a német nép bűnhődik szörnyű bűneiért, amelyeket azoknak a vezetése alatt kö­vetett el, akiknek a sikerek idején nyíltan helyeselt és vakon engedelmeskedett [...] A német mi­litarizmust és nácizmust gyökerestől kiirtják és a szövetségesek most és a jövőben egymással egyetértve fogják az egyéb szükséges intézkedéseket is foganatosítani avégett, hogy Németország soha többé ne veszélyeztesse szomszédait vagy a világbékét. [...] A szövetségeseknek nem szán­dékuk megsemmisíteni vagy rabszolgaságba vetni a német népet. A szövetségeseknek az a szán­déka, hogy alkalmat nyújtsanak a német népnek arra, hogy felkészülhessen életének demokra­tikus és békés alapon történő újjászervezésére." 20 A számok leírása során nyilvánvaló jegyzőkönyv-vezetési pontatlanság történt! Nem sikerült megállapítani, hogy a belügyminiszter mely jelentés alapján, milyen számokat ismertetett. 346

Next

/
Oldalképek
Tartalom