Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [17.] 197.1947. augusztus 21.

Szakasits Árpád államminiszter: Ami Boldizsár Iván fantáziáját illeti, na­gyon örül annak, hogy az a vélemény alakult ki, hogy van neki fantáziája. Emellett van egy igen kitűnő intézményünk, a Gazdasági Főtanács, amely ezeket a kérdéseket szabályozza. A fantázia szárnyát majd egy kicsit megnyes­sük. Ami pedig Rákosi megjegyzését illeti, azt hiszi, hogy ez nem okoz különö­sebb gondot, mert az osztály akárhová áttehető. [Ortutay] Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Hangsúlyozva, hogy Boldi­zsár Ivánt kitűnő képességű embernek ismeri, jó lenne igénybe venni a külföl­dön szolgálatot teljesítő sajtóattasék szolgálatait is. Nagyon takarékosaknak kell lennünk, mert a Gazdasági Főtanácsnak teljesen igaza van, hogy a helyzet irracionális. [Nyárádi] Pénzügyminiszter: A minisztertanács tudja, hogy mennyire szükséges az, hogy Magyarországot helyes megvilágításban lássák a külföldön. Boldizsár személyét teljesen alkalmasnak tartja erre a célra. Ami a gazdasági részét illeti, javasolja, hogy elvileg fogadják el a külügyminiszter előterjesztését és a köztársasági elnök úrhoz való felterjesztéshez a felhatalmazást adják meg és a Gazdasági Főtanács állapítsa meg az anyagi kereteit ennek az intézmény­nek. Kéri, hogy ilyen értelemben elvileg fogadják el és a gazdasági kereteket a legközelebbi Gazdasági Főtanács ülésén le fogják tárgyalni. [Mihályfi mb.] Külügyminiszter: Nem olyan fontos, hogy melyik tárcához kerül, de most azért kéri a Tájékoztatásügyi Minisztériumhoz tenni, mert enélkül szinte semmi más feladatköre nem maradna a Tájékoztatásügyi Mi­nisztériumnak. Dr. Bojta Béla államtitkár: Egy alkotmányjogi aggály van. Nem lehet poli­tikai államtitkár az, aki nem képviselő. Boldizsár Iván pedig nem az. [Nyárádi] Pénzügyminiszter: Ezt az aggályt eddig is áttörtük, mert a Pén­zügyminisztériumban is két politikai államtitkár van, akik közül egyik sem képviselő. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 13 17. [Mihályfi mb.] Külügyminiszter előterjeszti javaslatát Gombosi Zoltán ál­lamtitkár és Szeleczky Gyula miniszteri tanácsos diplomata-útlevél kérelme tárgyában. Utóbbi csak egy útra kér diplomata-útlevelet. 13 A Külügyminisztérium szám nélküli, 1947. augusztus 13-án kelt előterjesztésében a Kü­lügyminisztérium sajtóosztályának, a külügyminisztériumi kulturális osztály tájékoztatási csoport­jának, valamint a Tájékoztatásügyi Minisztérium külföldi osztályának közös irányítás alatti egyesítéséről; a vezetőjének javasolt Boldizsár Iván adminisztratív államtitkárrá való kinevezésé­ről volt szó, valamint arról, hogy a külföldi tájékoztatás sürgős költségeire, a választásokkal kapcso­latos tájékoztatási kampány céljaira 396 000 forintot szavazzon meg a minisztertanács. A politikai államtitkárrá való kinevezés lehetőségéről lásd a bevezető tanulmányt és 124. sz. jegyzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom