Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [22.] 202.1947. szeptember 19.

demokrácia tetszhalálba merevült és közel 100 esztendőnek kellett eltelnie, hogy újra a maga útjára léphessen. A néphangulatnak és a kormány elgondolá­sainak összhangba kell kerülniök és mindent meg kell tennünk, hogy 1948-49 esztendő nem a millennium szecessziós fényűzésével, hanem méltó keretek között emlékezzen meg a márciusi ifjúságról, a kor lelkét megértő nagy politi­kusokról, írókról és a szabadságért életét áldozó magyar népről. A szabadság-esztendőt 1947-ről 48-ra forduló éjfelén a Köztársasági Elnök Úr nyitja meg. Ezt követi január l-jén, Petőfi Sándor születésének 125. évfor­dulóján Kiskörösön, Petőfi szülőházánál tartandó ünnepély. A Köztársasági Elnök Úr, a kormány tagjai, külföldi és belföldi vendégek különvonaton láto­gatnak le Kiskörösre. A kiskőrösi 48-as bizottság erre az alkalomra rendbe hozatta a színházat és e célra mintegy 80 000 forintot gyűjtött Össze. Ugyanek­kor a magyar írók is gyűlést tartanak a községben, Petőfi szellemében ünnepé­lyes hitvallást adnak ki. A fővárosban több olyan nagy dátum van, amelyről megfeledkeznünk nem szabad. Természetesen elsősorban maga március 15-e. Ezen a napon nyílik meg a Nemzeti Múzeum nagy emlékkiállítása, amely a szabadságharc teljes emlék- és ereklyeanyagát felöleli és amely a centenárium tartama alatt külön­böző frissítésekkel és újításokkal nyitva marad. E kiállítás anyagának össze­gyűjtésére a fővárosban és a vidéken, közületektől és magánszemélyektől folyik a múzeum munkája. Az erdélyi anyag hozzáférhetőségéről Groza miniszterel­nök úrral tárgyaltam Budapesten tett látogatása alkalmával. Az aradi múzeum 48-as anyagának 76 lajstromát meg is kaptuk, annak a kiállításra való kiköl­csönzésére a lépéseket megtesszük. Folyamatban van a kolozsvári szabadság­harci emlékek kölcsönkérésének ügye is. Március 15-én a Nemzeti Színház díszelőadást tart, s az Operaház e napon mutatja be Kodály Zoltán új művét a Cinka Pannát. Március 15-e egyben a szabadsajtó ünnepe. A cenzúra eltörlésének emlékére az újságírók és nyomdá­szok külön ünnepséget rendeznek. Nemzetközi újságírókongresszust tartanak és ekkor nyílik meg a szabadsajtó kiállítása is. A vidéki múzeumok a szabad­ságharc helyi anyagából állítanak össze kiállítást. Április 20-án a Szépművészeti Múzeumban nyílik meg a „100 év magyar művészete" című kiállítás. A következő kimagasló dátum május 1-je. A munka ünnepét a szakszervezetek, illetve a demokratikus pártok rendezik a centená­rium szellemének jelentőségének szem előtt tartásával. Május havában nyílna meg az árumintavásár, amely a „magyar ipar 100 éve" címmel kapcsolódna bele az ünnepségekbe. Ez retrospektív képet adna a magyar ipar fejlődéséről, 76 Még az első világháború előtt az aradi kultúrpalota múzeumába gyűjtötték össze az 1848/49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb tárgyi emlékeit. Groza, Petru ezt megelőző­en, 1947. május 2-án tett látogatást Budapesten. 1948 januárjában 16 ládában érkeztek meg Aradról a kiállítás céljára kölcsönzött relikviák. (MOL XK-A-l-o 1948 C30, C89)

Next

/
Oldalképek
Tartalom