Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [22.] 202.1947. szeptember 19.

77. Honvédelmi miniszter [képviseletében Zentai Vilmos államtitkár] előter­jeszti 224 578/1947. számú javaslatát a 70 éven felüliek nyugdíj elvonása tár­gyában. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult azzal, hogy az illetmények 1947. szeptember hó 1. napjától kezdve folyósítandók átmenetileg. 74 78. [Molnár] Népjóléti miniszter előterjeszti javaslatát dr. Kiss Emil tisztifőor­vosi kinevezése tárgyában. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 79. [Molnár] Népjóléti miniszter előterjeszti javaslatát Sárdi István kinevezése tárgyában. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 80. [Molnár] Népjóléti miniszter előterjeszti javaslatát dr. Vadas Györgyné, Szemenyei Pál, dr. Hazai Géza és Fuchs Terézia szabadpályán eltöltött idejé­nek beszámítása tárgyában. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 81 ["V&res] Építési és közmunkaügyi miniszter előterjeszti javaslatát Gyöngyösi Istvánnak az V fizetési osztályba való kinevezése tárgyában. nyugdíját. Fiedler Rezső (1881-1939) vasesztergályos, 1918-tól tagja a Kommunisták Magyarorszá­gi Pártjának, a Vörös Újság munkatársa. 1919-ben munkaügyi és népjóléti, majd hadügyi népbiztos. A Tanácsköztársaság leverése után előbb Csehszlovákiába, majd Franciaországba, végül a Szovjetu­nióba emigrált. Koholt vádak alapján elítélték és kivégezték. Teljesen érthetetlen az 1100/1945. ME sz. rendeletre utalás, ilyen rendelet nem jelent meg a Magyar Közlönyben s az üggyel nem hozható kapcsolatba a képesítési kellékek meglétének elen­gedéséről intézkedő 1150/1945. ME sz. rendelet (MK 1945. május 4.) 2. §-a sem. 74 Előterjesztésében ahhoz kért hozzájárulást a honvédelmi miniszter, hogy „a nyugellátá­soknak az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges korlátozásáról" szóló 6800/1946. ME sz. rendelet (MK 1946. június 14.) alapján kedvezőtlen határozattal elbírált, hetvenedik életévüket betöltött olyan honvédségi nyugdíjasok nyugellátását, akik erre érdemes­nek minősültek, az említett rendelet kiegészítéséről szóló 8900/1947. Korm. sz. rendelettel (MKRT 1947. július 22.) felállított felülvizsgáló bizottság döntéséig újból, illetve tovább folyósít­hassa. Egyben javasolta, hogy az említett bizottság a hetven éven felüliek ügyét soron kívül tárgyalja le. Ezt azért is sürgetőnek tekintette, mert — mint mondta — a 6800/1946. ME sz. rendelet, bár 2. §-ának (3) bekezdése kimondta, hogy azokat, akik a hetvenedik életévüket betöl­tötték csak akkor kell felülvizsgálat alá vonni, ha magatartásuk kifogás alá esett, mégis elbírálás alá vontak száz hetvenévesnél idősebb honvédségi nyugdíjast, akik ellen egyébként panasz vagy bejelentés nem érkezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom