Lakos János: A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1890. március 16.-1895. január 13. 2. kötet (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 33. Budapest, 1999)

1894. június 24. 69./17./ Ő Felsége legfelsőbb jóváhagyásával 4 új állatorvosi állást rendszeresíthessen, még­pedig egy I. o.-út 1000 Ft, két II. o.-út 800 Ft, és egy III. o.-út 600 Ft fizetéssel, to­vábbá egy őri állást 300 Ft fizetéssel; megjegyezvén, hogy ezen szervezetnek a lak­pénzekkel s irodai költségekkel együtt évenkint 4600 Ft-nyi költsége a létesítendő új piacnak 6675 Ft-ra előirányozható jövedelméből teljesen fedezhető lesz. A kért felhatalmazás megadatott. 5 14. A horvát-szlavón-dalmát miniszter felhatalmazása arra, hogy a horvát­szlavónországi autonóm tisztviselők illetményeinek szabályozásáról szóló horvát törvényjavaslatot előzetes uralkodói jóváhagyás alá terjessze. 6 15. A létesítendő budapesti Vígszínháznak adandó kölcsönről szóló törvényjavaslat módosítása 7 A belügyminiszter úr előadta, hogy az 1893. december 2-án kelt miniszterta­nácsi határozat alapján a Budapesten létesítendő Magyar Vígszínháznak adandó 200 000 Ft-nyi kamat nélküli kölcsönre vonatkozó törvényjavaslatot Ő Felsége leg­felsőbb jóváhagyása alá terjesztette, s Ő Felsége legkegyelmesebben megengedni is méltóztatott e törvényjavaslatnak az Országgyűlés elé való terjesztését. Minthogy azonban a „Magyar Vígszínház Egylet", melynek a segély a tör­vényjavaslat értelmében adandó lett volna, időközben megszűnt, s a helyébe lépő „Magyar Vígszínház Rt." csak 50 000 Ft törzstőkét volt képes kimutatni, az előadó miniszter úr nem tartotta célszerűnek a tervezett törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjeszteni; tekintve, hogy újabb időben a Vígszínház Rt. nagyobb alaptőkét jelölt meg, az előadó miniszter úr hajlandó a kölcsön iránti törvényjavaslatot előterjeszteni, de azzal a módosítással, hogy abban kimondatnék, hogy a kölcsön csak akkor adható meg, ha a részvénytársaság is legalább ugyanannyi tőke felett feltétlenül rendelkezik. Ennélfogva felhatalmazást kér, hogy az ily értelemben módosított törvényja­vaslatot újabban Ő Felsége legfelsőbb jóváhagyása alá terjeszthesse, s azután az Or­szággyűléshez benyújthassa. A felhatalmazás megadatott. 8 17. Román sajtótermékek postai szállítási jogának megvonása A belügyminiszter úr bejelentette, hogy a Bukarestben megjelenő Románul", „Veselia", „Universal Literar", ,£umina", „Tara", „Tinerimea Romána", a Turnu­Severinben megjelenő ,Mehedintur és a Botosaniban megjelenő „Curierul Román" 1022

Next

/
Oldalképek
Tartalom