Lakos János: A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1890. március 16.-1895. január 13. 2. kötet (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 33. Budapest, 1999)

A SZAPARY- ES A WEKERLE­KORMÁNY MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYVEI 1890-1895 A Magyar Országos Levéltár kiadványai II: Forráskiadványok 33. A kétrészes kötet gróf Szapáry Gyula és Wekerle Sándor kormányai időszakában, 1890. március 16. és 1895. január 13. kö­zött tartott magyar minisztertanácsokról felvett jegyzőkönyvek fontosabb napi­rendi pontjait teszi közzé bőséges szöveg­kritikai és tárgyi-magyarázó jegyzetek, valamint bevezető tanulmány kíséretében. Használatát különböző mutatók segítik. Az 1890-es évek első fele az Osztrák­Magyar Monarchia keretébe tartozó Ma­gyarország kis reformkorszaka volt. Sza­páry megkísérelte a közigazgatás gyöke­res átalakítását (terve azonban kudarcba fulladt), Wekerle Sándor kormánya éles politikai csatározások közepette tető alá hozta a polgári viszonyok megszilárdítá­sát segítő ún. egyházpolitikai törvényeket. Tovább épült a vasúthálózat, megújították a külkereskedelmi szerződéseket, az or­szág készült a millennium megünneplé­sére. Eközben új szakaszába lépett a nem­zetiségi mozgalom. A közzétett források és a hozzájuk készült jegyzetek részletei­ben is jól megvilágítják a magyar kor­mányzati politika 1890-1895 közötti jellemzőit, eszközeit és módszereit, vala­mint Ferenc József király csöppet sem formális szerepét a dualista rendszer sajá­tos körülményei között. A kiadvány használata nélkülözhetet­len a dualizmus történetét kutatók szá­mára. MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom