Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

re engedélyezi neki és kérésére patruelis testvérének, Mihály fiának: Lászlónak meg örököseiknek, hogy valamennyi birtokukon akasztófát és más kínzóeszközöket állít­hassanak, s a birtokaik területén tetten ért tolvajokat, útonállókat, rablókat, gyilko­sokat, gyújtogatókat, bursicidas, pecsét- és pénzhamisítókat s más gonosztevőket elfoghassák, és vétségük szerint felakaszthassák, kerékbe törhessék vagy más módon büntethessék. Az oklevélre a magyar királyként használt titkospecsétjét függesztette. Az első sorban kiemelt díszített betűkkel, hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. Suky cs. lt. A-7. (DF 255157.) - Petrichevich 1/2. 353, reg. 1694 Márc. 29. Konstanz. Zs. Suki János szolgálataiért neki és Suki Lászlónak címert ad. - Turul L (1936) 69, címerképpel. - Áldásy II. 281, reg. (EM Címeres levelek - DF 254917.) - Petrichevich 1/2. 353, reg. címerképpel. - (M.) 1695 Márc. 29. Konstanz. Zs. Nagymihályi Albert auranai perjel szolgálataiért neki és a Nagymihályi család tagjainak adja régi címerüket koronával bővítve. - Pálma: Heraldicae 103, hiányosan. - Katona XII. 293. (Pálma után.) - Pray: Prior. Auranae 111.- Fejér X/6. 113. (DL 85682 - Sztáray cs.) - Sztáray II. 189, címerképpel. - Turul VII (1889) 177, csak címerkép. - Mon. Herald. I. 49, címerképpel. - Áldásy II. 37, reg. - Művészettört. Ért. 6 (1957) 273, említés fakszimilével. - Nyulásziné VI. tábla, fakszimilé­vel. - (M.) 1696 Márc. 29. Konstanz. Zs. Dansai és Keresztúri Chese László szolgálataiért neki és osztályos testvérének címert ad. - Turul XVII (1899) 154, címerképpel. (DL 105473 - Wesselényi cs.) - Mon. Herald. I. 53, címerképpel. - Nyulásziné VII. tábla, fakszimilével. - (M.) 1697 Márc. 29. Dlugmerius, a pannonhalmi vár kapitánya és a konvent a lakatlan Szőlős birtokra települők­nek azt a kedvezményt biztosítják, hogy a legelső települő élte végéig, a többiek 20 évig mentesek lesznek az ajándékokon kívül minden pénzfizetéstől; gabonaféléből csak tizedet adnak, kilencedet nem; ha pedig szőlőt ültetnek, ebből tizedet csak akkor kell beszolgáltatniuk, ha egy-egy szőlőből már száz köböl boruk van. - Pannonh. rendt. III. 493. (Pannonhalma, Rendi lt. 793, Capsarium 4-P ­DF 207608.)-(M.) 1698 Márc. 29. (f. III. p. pasce) [Bártfa város tanácsa előtt] Nicolaus Cloze iudex noster substituit iudicem, scilicet Andreám Czimmerknecht cum scitu nostro, és lefoglalta a nemrég in Patak elhunyt Fabianus concivis de Cassouia valamennyi, in regno seu extra fellelhető ingóságát és ingatlanát ita, quod inter omnes occupatores ipse Nico­laus iudex debet esse primus. - Hasonlóképpen Heynrich iuratus noster mint első számú hitelező pro florenis XXII lefoglalta Paulus oleator és Petrus brasiator min­den javát, Vincentius de Villa Petri pedig prohibuit eundem Paulum oleatorem pro IX florenis et uno ortone post primum creditorem. Két külön feljegyzés. Bártfa város lt. 77 (DF 250507) fol 3b. 1-2. bejegyzés. 1699 Márc. 29. Vilmos bajor herceg 300 új magyar forintot utal ki a müncheni Neuhauser Tor vámbevételé­ből Pirmeider János müncheni polgárnak. - Mon. Boica XXXV/2. 277, reg. - (M.) * Márc. 30. Zs. biztosítja Lajos bajor herceget, hogy a konstanzi zsinat céljára kölcsönzött 23000 magyar forintot megfizeti. - Reg. Boica XII. 281. - Helyes kelte: 1418. márc. 28. Lásd 1691. 1700 Márc. 30. (in Nagyda, f. IV. p. passce) Peren-i Péter országbíró a leleszi konventhez. Tartsanak vizsgálatot Chaap-i Miklós fiai: Pál, András, Péter prépost és László,

Next

/
Oldalképek
Tartalom