A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1957-1958. évi jegyzőkönyvei (Magyar Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok 29. Budapest, 1997)

34 Harrer Ferenc (1874—1969) fővárosi tisztviselő, címzetes alpolgármester, 1919-ben meg­bízva a polgármesteri teendők ellátásával; 1947 és 1967 között öt országgyűlés korelnöke. 35 Helyesen: Központi Bizottságban. Ez a tévedés (az MDP időszakából eredő beidegződés) a jegyzőkönyvben többször is megismétlődik. 36 A kipontozás az eredeti szövegben szerepel. 37 Ua. 38 Kaszás Ferenc (1922-1974) katonatiszt; 1957-től az MSZMP Adminisztratív Osztályának vezetője; 1961-től a HM személyi főcsoportfőnöke és miniszterhelyettes (vezérőrnagy); 1973-ban ment nyugdíjba. 39 Demény Pál (1901-1991); író, politikus; 1945. február 3-án letartóztatták; 1945 augusztu­sától néhány hónapig szovjet őrizetben volt; a Budapesti Népbíróság népellenes bűntett címén 1946. július 17-én négy és fél évi kényszermunkára ítélte; büntetésének letöltése után, 1950. október 7-től Kistarcsára internálták; 1953. október 19-én első fokon, majd 1954. május 3-án a Legfelsőbb Bíróság szervezkedés vezetésének bűntette miatt 10 évi börtönre ítélte. (1945. február 13-a óta nem volt szabadlábon); ügye felülvizsgálatáról az MDP PB 1956. augusztus 31-én döntött, s október 15-én szabadult; az 1953-1954. évi ítéle­teket a Legfelsőbb Bíróság 1957. december 14-én megsemmisítette, az 1946-os ítéletet a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa 1989. május 23-án helyezte hatályon kívül. 1990­ben országgyűlési képviselővé választották. 40 L. a 4. sz. jegyzőkönyv 2. sz. jegyzetét. 41 Ács Lajos (1922-1968); az MDP időszakában különböző vezető pártfunkciókat töltöttbe. 1951-től az MDP KV póttagja, 1953-tól 1956 októberéig a KV és a PB tagja. 1953 júliusától 1956. október 24-ig a KV titkára. 1956. október 30-tól egy hónapon át menekültként a len­gyel nagykövetségen tartózkodott. 1957-ben a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgató­ja, 1958-tól osztályvezetője. 42 Rózsa Andor (1921- ) szabó; 1947 elejétől a párt központi apparátusában instruktor, majd alosztályvezető, 1957 áprilisától 1958 januárjáig Kádár János referense. Ezt követő­en az OPvFK osztályvezetője. 43 Matolcsi János (1923-1983) nyomdász; mezőgazdasági mérnök, archeozoológus; 1954­1956-ban az MDP KV tagja; 1954-1955-ben a Titkárság tagja, a KV titkára; 1955 novem­berétől 1956. október 24-ig földművelésügyi miniszter, 1957. március közepétől július vé­géig miniszterhelyettes, 1957-től a Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója, 1969-től főmun­katársa. 44 Soltész Károly (sz. 1925) 1949-1956 között Gerő Ernő személyi titkára. 1957-től az OTP osztályvezetője. A KEB 1958. február 5-én szigorú megrovás végső figyelmeztetésben részesítette. 45 Marceau, Félicien: A tojás. Nemzeti Színház, 1957. november. 46 Gáspár Margit (1905- ) író, műfordító, vezérigazgató. 47 L. a 3. sz. jegyzőkönyvet. 48 Valószínűleg: jemeni. 49 Dinnyés Lajos (1901-1961) földműves, gazdálkodó; 1947. március 14-től szeptember 24­ig honvédelmi miniszter, 1947. május 31-től 1948. december 10-ig miniszterelnök, ezt követően az Egyesített Mezőgazdasági Kísérleti Intézetek elnöke; 1952-től 1961-ig az Or­szágos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ igazgatója; 1958 novembe­rétől 1961 májusáig országgyűlési alelnök. 50 Az ún. Nagy Imre-csoport le nem tartóztatott tagjai és a letartóztatottak családtagjai Ro­mániában maradtak. Újhelyi Szilárd, Vas Zoltán, Rajk Lászlóné és a családtagok 1958. október-november-december havában - több csoportban - térhettek haza. (Szántó Zoltán és felesége már korábban visszajöhetett.) 51-52 A kipontozás az eredeti szövegben szerepel. 53 L. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány féléves tevékenységéről. Az országgyűlés 1957. május ha­vi ülésszaka. Kossuth Könyvkiadó, 1957. 54 Bíró Dezső (1906-1960) Rákosi Mátyás testvére; 1949-ben tért haza emigrációból, a Bel­kereskedelmi Minisztérium Ipari Trösztjének vezetője; 1956. október végén Moszkvába menekült, 1958-ban tért haza. 55 L. az 1. sz. függeléket. 56 L. az 5. sz. függeléket. 57 L. a 6. sz. függeléket. 228

Next

/
Oldalképek
Tartalom