Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár IV. (1413–1414) Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 25. Budapest, 1994)

lelkiüdvéért és ad ampliationem cultus divini a veszprémi egyházban általa Keresztelő Szt. János és Pál apostol tiszteletére alapított oltárra hagy pro dote három szőlőt, unam videlicet quam a Benedicto de Arach in Chopak emit et alias duas, unam scilicet similiter in Chopak et aliam in Zarburen existentes, az utóbbi kettőben élete tartamá­ra fenntartva magának a használat jogát. Hártyán, függőpecséttel. Győri kápt. orsz. lt. Okmt. (Cth.) 253. (DF 274034.) 1422 Dec. 18. (in castro Vesprimiensi, XVIII. die Dec.) Branda bíboros szentszéki legátus jóváhagyja és megerősíti, hogy az erdélyi egyházmegyei Kusal-i Jakch György nobilis miles-szel mint kegyúrral István erdélyi püspök a káptalan tanácsára és jóváhagyásá­val elcserélje Kusal falunak és a hozzá közel fekvő Vzenes prédáimnak a neki és asztalának járó tizedét, amelynek értéke a 60 florenos per centum nem haladja meg, György Chyganwaya nevű birtokával, amelyért a püspök ezer forintot per centum még ráfizetett, ex causa permutationis eandem ecclesiam de Kusal ad instar aliarum ecclesiarum in sua diocese exemptarum eximendo. A tized a jövőben a Kusal-i Szűz Mária parochialis egyház mindenkori plébánosát illeti, aki a püspöknek és asztalának évi négy aranyforintot köteles adni. - A felhajtáson jobb felől: Stephanus Io[hannis] de Serdahel. Hártyán, kissé kopott függőpecséttel. DL 105470. (Wesselényi cs.) - (M.) 1423 Dec. 18. (Laude, XV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa mindazoknak, akik a következő tíz évben bűneiket megbánva és meggyónva az egri egyházmegyei Warano opidum-ban lévő Szűz Mária ferences monostort karácsony (dec. 25.), újév (jan. 1.), vízkereszt (jan. 6.), húsvét, áldozócsütörtök, űrnapja és pünkösd, valamint Kisasz­szony (szept. 8.), gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.), gyertyaszentelő Boldog­asszony (febr. 2.) és Nagyboldogasszony (aug. 15.), továbbá Keresztelő Szt. János születésének (jún. 24.), Péter és Pál (jún. 29.), mindenszentek (nov. 1.) és az egyház felszentelésének napján felkeresik, s annak fenntartásához hozzájárulnak, hét évnyi és hétszer negyvennapos, azoknak pedig, akik karácsony, vízkereszt, húsvét, áldozócsü­törtök, űrnapja, Kisasszony, Nagyboldogasszony, Keresztelő Szt. János születése, Péter és Pál napjának nyolcadán, továbbá a pünkösdöt követő hat napon belül teszik ezt, száznapos búcsút engedélyez. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis. Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 172. fol. 16b-17a. (DF 288720.) - Eubel VII. 473, reg. 1424 Dec. 18. (Laude, XV. Kai. Ian. anno IV.) XXIII. János pápa mindazoknak, akik a következő tíz évben bűneiket megbánva és meggyónva a zágrábi egyházmegyei Bol­chalca-i Szt. György-plébániaegyházat az 1423. számban leírt ünnepeken és az egyház felszentelésének napján felkeresik, és annak fenntartásához hozzájárulnak, öt évnyi és ötször negyvennapos, azoknak pedig, akik ua. sz. alatt megjelölt ünnepek nyolcadán, továbbá a pünkösdöt követő hat napon teszik ezt, száznapos búcsút engedélyez. Franciscus de mandato. F. electus Aretinus. - A szöveg élén: B. de Montis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom