Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, 1289–1556 I. kötet. 1289–1484 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 17. Budapest, 1990)

A KOLOZSMONOSTORI KONVENT JEGYZŐKÖNYVEI (1289—1556) I—II. Kivonatokban közzéteszi és a bevezető tanulmányt írta JAKÓ ZSIGMOND A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 17. A középkori Erdély íráskultú­rájának egyik legrégibb és legje­lentősebb intézménye, a kolozs­monostori bencés apátság kon­ventje által vezetett hiteleshelyi jegyzőkönyvek a magyar történe­lem különleges értékű diplomati­kai emlékei. Kiadványunk e fel­becsülhetetlen értékű forrásanya­got — a fennmaradt 25 jegyző­könyv 5444 bejegyzésének szöve­gét — teszi hozzáférhetővé idő­rendben közölt magyar nyelvű ki­vonatokban. A szövegek elsősor­ban Erdély északi és középső terü­letére, Torda, Dés, Beszterce, Gyulafehérvár, Segesvár, Szeben városára és környékükre szolgál­tatják a legtöbb adatot, de a Ti­szántúl és a középkori Magyaror­szág kutatója is talál bennük új információt. Az oklevélkivonatok személy- és helynévanyagának azonosítását a monumentális nev­es tárgymutató segíti, megköny­nyítve a társadalom-, család- és helytörténeti kutatásokat. A bevezető tanulmány felvázol­ja a monostor középkori történe­tét, elemzi az apátság tagjainak és a hiteleshelyi személyzetnek a társadalmi összetételét, művelő­dési és anyagi viszonyait, első íz­ben nyújtva egy szerzetesi közös­ség szociográfiáját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom