Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén I. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 16. Budapest, 1990)

MAGYARORSZÁG BIRTOKVISZONYAI A 16. SZÁZAD KÖZEPÉN Az 1984-ben elhunyt szerző utolsó nagy munkája a rovásadó-összeírások történeti statisztikai feldolgozá­sa a 16. század közepének időkeresztmetszetében. Ezek az összeírások a királyi Magyarország és a Partium területén gyakorlatilag minden olyan te­lepülést érintettek, amelyeket az adott viszonyok között a királyi kincstár adóösszeírói el tudtak érni. A mű 47 megye mintegy 8500 helységének adatait dolgozza fel, részletes és hiteles képet nyújtva egy sok tekintetben átmeneti korszak birtokos és adózó társa­dalmáról. Lényegében azt mutatja be, hogy egy-egy birtokosnak — egytelkes nemestől óriásbirtokosig — hol, mekkora birtoka volt, de feltárja az egyes települések adózó népének általános állapotát és társadalmi rétegződését is. A lakosság adózóké­pességét befolyásoló körülményeket (háborús pusz­tulás, menekülés, elemi csapások stb.) éppoly követke­zetességgel közli, ahogyan annak idején az adóösz­szeírók feljegyezték. Az adatok bőségénél és sokrétűsé­génél fogva a birtoklástörténeten, a település- és helytörténeten túl még számos más történeti diszciplí­na müveléséhez szolgálhat alapvető forrásmunkául. A müvet a birtokosok betűrendes névmutatója, az 50 portánál nagyobb birtokosok jegyzéke, továbbá az egyes megyék birtokviszonyait ábrázoló térképek, végül az összeírásokban érintett magyarországi és partiumi terület birtoktérképe egészíti ki. 1828—_^ ÉS) AKADÉMIAI KIADÓ. BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom