F. Kiss Erzsébet: Az 1848–1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 15. Budapest, 1989)

Jegyzetek

4 Magyarország és Erdély uniójáról szóló erdélyi 1848:1. törv. megerősítése június 10-én történt meg, szentesítése július 11-én. Erről: F. Kiss 1987,168. A kiküldött királyi biztos báró Vay Miklós; vö. jún. 18-i üléssel! 5 A külügyminiszter levele június 26-án kelt, mellette az osztrák külügyminisztérium június 23-i jegyzéke az erdélyi udvari kancelláriához (!). Király személye kör. mm., Altalános 1848:1301. sz. (Miniszterelnöki, 1848:381. ein. sz.) 6 Bibescu és kísérete. A minisztérium a minisztertanácsi határozatnak megfelelően intézkedett. Lásd: Hajnal 77. — A politikai menedékjog megadása abban az időben nem volt mindennapos esemény. 1848. augusztus 12. 1 A drávai had főparancsnoka, Ottinger vezérőrnagy augusztus elején tárgyalt Jellasiccsal, és a tárgyalás után a Dráva mentén a védelmi előkészületek leszerelésére törekedett. Csány látta a horvátok előkészületeit, s hogy a minisztertanács figyelmét kellően felhívja az eseményekre, a lemondáshoz folyamodott. 2 Juch (Juck) Ernő — az 54. gyalogezred ezredese. 3 Melczer Andor báró (1800—1873) cs. kir. katonatisztet június 30-án (egyesek szerint július 4-én) nevezte ki államtitkárrá az uralkodó a Honvédelmi Minisztériumhoz, de hivatalát csak augusztus­ban foglalta el. Szeptember 12-én a hivataláról lemondott. — Melczer augusztus közepén érkezett a drávai táborba. Szemere Csányval augusztus 12-én közölte a minisztertanács határozatát. KLÖM XII. 709. 4 Vö. Széchenyi 373. Az ő szavai sejtetni engedik, hogy vajon mi is rejlik e két utolsó bekezdésben foglaltak mögött: „Kossuth greift wie ein Verzweifelnder um sich! Er will Louis B[atthyány] zu einem Dictator mit einem Landtags-Ausschluss von 60 Mitgliedern! [A későbbi Honvédelmi Bizott­mány gondolatának felbukkanása!] Alle neu angekommenen Raitzen will er zum Teufel jagen. Alle Raitzen entwaffnen! Alle Briefe aufmachen lassen. — Die Juden emaneipiren, wenn sie 2 Jägerbataillon errichten etc. — Wir Deák, Klauzál etc. suchen das Loch nun aus dem Ministerium zu treten. Ich sagte laut: Ha dinastiális kérdés forog fenn, akkor kilépek. Ich werde meinen Schwur der Treue erfüllen ... keinen Rebellen machen — da trete ich aus. .. es mag geschehen was da wolle. Deák, Klauzál, Eötvös sagen dasselbe. Es muss ein Dictator! Louis B[atthyány]: Erzherzog Stephan allein kann es sein! Kossuth: 'De erre nem állok [rá]'"... 1848. augusztus 14. 1 A király augusztus 20-án a magyar honvédelmi miniszterhez rendeletet intézett, hogy „a Magyar­országon állomásozó, de nem a magyar korona alá tartozó ezredeket az örökös tartományokban elszállásolt magyar ezredekkel — egyedül az Olaszországban az ellenség előtt állókat kivéve — felcserélje." Közlöny, aug. 27. 79. sz. 401. 2 A miniszterelnök augusztus 15-én felhívást intézett a Duna és a Dráva közti törvényhatóságokhoz. Szeremlei I. 164.; a felhívást közli: Pap I. CXCVI. sz. 3 Nóvák Lajos eltávolítását Kossuth Pulszky terhelő jelentése alapján, már augusztus 6-án sürgette, vö. KLÖM XII. 364. sz. Augusztus 15-én a minisztertanács meghagyásából rendelet érkezett a Külügyminisztériumhoz és az Igazságügyi Minisztériumhoz. Miniszterelnöki, 1848:504. sz. 1848. augusztus 25. 1 Augusztus 22-én Szentkirályi Móric kérte Mészáros azonnali leküldését a Délvidékre. „Szentkirályi vom 22ten 1. M. lóvesztiben: 'minden veszve van, ha Mészáros tüstént nem jön!'" Széchenyi 383. 2 Az uralkodó az augusztus 15-i válaszban az országgyűlés feliratára tudatta ezt, másrészt kinyilatkoz­tatta, hogy az országot megvédi azok ellen, kik királyi parancsának és a törvényes hatóságnak nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom