Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Rónai Zoltán belügyi népbiztoshelyettes előterjeszti a párttitkársággal és a pártvezetőséggel való megbeszélés alapján készített kormányzótanácsi biztosi jelöléseket. Landler Jenő belügyi népbiztos, hadsereg-főparancsnok Fiedler Rezső kinevezése ellen tiltakozik. Hamburger Jenő, a Népgazdasági Tanács földmívelésügyi főosztály ve­zetőjének Horváth János kinevezése ellen van kifogása. A Kormányzótanács az előterjesztett listát el­fogadja a következő módosításokkal: Tolna megyébe Wischnowszky Ignácot, Mosón megyébe Bardóczy Bélát, Borsod megyébe Kenderes Pált, Győr megyébe Molnár Miklóst, Vas megyébe Jócsák Kálmánt, Komárom me­gyébe Lévai Oszkárt, Szolnokra Szabó Károlyt nevezi ki kormányzótanácsi biztosokul. A Fejér megyei kormányzótanácsi biztosi állást üresen hagyja. Horváth János, az eddigi kor­mányzótanácsi biztos ellen felhozott kifogá­sok megvizsgálására a Kormányzótanács Brun­ner József és Guth Antal elvtársakat küldi ki. Fiedler Rezső ügyének megvizsgálásával pedig a Kormányzótanács Rákos Ferencet, Werner Mórt és Szabó Imrét bízza meg. 1 1 Fiedler Rezső Győr megyei kormányzótanácsi biztosként jött számításba, kezdetben a helyi vezetők idegenkedtek tőle, ellenjavaslatuk volt, később azonban maguk sürgették Fiedler leküldését. (Pl Arch. 601. f. 2/1919-VI-3755. és XXXVII-3471.) Wischnowszky Ignácról lásd a 29/a sz. jegyzőkönyv (május 17.) 7. jegyzetét. Bardóczy, helyesen Bardócz Béla, küldött a Tanácsok Országos Gyűlésén, a Szövetséges Köz­ponti Intéző Bizottság tagja. Kenderes Pálról lásd a 29/a sz. jegyzőkönyv (május 17.) 7. jegyzetét. Molnár Miklós kassai szociáldemokrata, a Népköztársaság idején főispán, majd kormány­biztos, a Tanácsköztársaság alatt Abaúj megye kormányzótanácsi biztosa, a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja. Jócsák Kálmán vasmunkás, szociáldemokrata, a polgári demokratikus forradalom idején Csongrád megye kormánybiztosa, a Tanácsköztársaság alatt birtokrendezési felügyelő, küldött a Tanácsok Országos Gyűlésén. Lévai Oszkárról lásd a 21/b sz. jegyzőkönyv (április 26.) 2. jegyzetét. Szabó Károly vasúti műhelymunkás, szociáldemokrata, a Tanácsköztársaság idején a Szolnok megyei háromtagú direktórium és az egyesült pártvezetőség tagja. Horváth Jánosról lásd a 29/a sz. jegyzőkönyv (május 17.) 7. jegyzetét. Szabó Imre asztalos, a Famunkás Szövetség titkára, a Tanácsköztársaság idején a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom