Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Napirendek jegyzéke

28. Határozat a magánkézben levő műkincsek közvagyonná minősítéséről, továbbá a magán­kézben levő színházak közkezelésbe vételéről. 59 29. Határozat a magánkézben levő autók feletti rendelkezési jogról. 59 2. 1919. március 24. A Forradalmi Kormányzótanács ülése 1. Szabó Oreszt ruszka-krajnai népbiztos felmentése és Stefán Ágost kinevezése; a ruszka­krajnai kérdés rendezésének előkészítése. 60 2. A Pester Lloyd szerkesztőjének megbízása; a német kisebbség helyzetének megvitatása. 60 3. A szocialista magyar állam nevének meghatározása. 61 4. Tájékoztatás a katonai kérdésekről; rendelet a Vörös Hadsereg szervezéséről; javaslat az ellenforradalmár földbirtokosok statárium elé állításáról. 61 5. Tájékoztatás az egyházi műkincsek lefoglalásáról; Fáber Oszkár megbízása a lefoglalások irányításával. 62 13. Rendelet a forradalmi törvényszékekről; állásfoglalás a halálbüntetések ügyében. 62 14. Tájékoztatás a Vixszel és Borghesevel való jegyzékváltásról. 63 15. Határozat az Alkotmány és a szocializálás kérdésének külön ülésen való megtárgyalásá­ról. 63 17. Javaslat az igazságügyi népbiztos hatáskörének kiterjesztésére, a bíráskodás rendjének mó­dosítására. 63 18. Rendelet a rémhírek terjesztői ellen. 63 20. A földművelésügyi népbiztosok felhatalmazása ideiglenes intézkedések megtételére birtok és kisajátítási ügyekben. 63 24. Nagy Ferenc volt közélelmezésügyi miniszter ügyének megvitatása. 64 26. Rendelet a pénzintézetek szocializálásáról. 64 28. Tájékoztatás pénzügyi kérdésekről: a széfek felnyitásáról, aranyérmék és külföldi pénzek vásárlásáról, az osztálysorsjáték megszüntetéséről. 64 29. Az igazságügyi népbiztos megbízása Szikora Zoltán ügyének rendezésével. 64 30. Tájékoztatás Wekerle Sándor volt miniszterelnök letartóztatásáról. 65 31. Bíró Dezső és Kalmár Jenő megbízása a Tanácselnökség hivatalának vezetésével. 65 32. Guth Antal kinevezése harmadik munkaügyi és népjóléti népbiztosnak. 65 35. Előterjesztés a szocializmus állami propagandájáról; Marx, Engels, Szabó Ervin munkái­nak kiadásáról; tanfolyamok szervezéséről; a tandíjak és a vizsgadíjak megszüntetésé­ről. 65 3. 1919. március 25. A Forradalmi Kormányzótanács ülése 1. Stefán Ágost ruszka-krajnai népbiztos megbízatása. 66 2. Bejelentés Büchler József párttitkárnak a Forradalmi Kormányzótanács ülésein való rész­vételéről. 66 3. Jelentés 300 francia katona fegyverletételéről, egy részük foglyul ejtéséről. 66 4. Határozat az állami zárlati bíróságra vonatkozó javaslatok előkészítéséről; a gödöllői értékek elszállításáról és a gödöllői katonatanács ügyének megvizsgálásáról. 67 5. Csizmadia Sándor népbiztos lemondása. 67 6. A „Tanácsköztársaság" című hivatalos lap megjelentetése. 67 7. Tájékoztatás a német és osztrák küldöttek érkezéséről, konzulátusukról, autóforgalmuk biztosításáról és az általuk hozott pénz szabad felhasználásáról. 67 8. Az állampapírok beszolgáltatásáról, illetve összeírásáról és lebélyegzéséről szóló rendelet előkészítése. 68 9. Határozat a közalkalmazotti fizetések rendjének további fenntartásáról. 68 10. Határozat az útlevélügyeknek a Belügyi Népbiztosság hatáskörébe utalásáról és a meg­felelő rendelkezés előkészítéséről. 69 11. Határozat a szeszfőzés engedélyhez kötéséről és a szeszgyárak ellenőrzéséről. 69 12. Előterjesztés az aranytárgyak és -ékszerek külföldön történő értékesítéséről. 69 13. Határozat az uradalmi biztosok pénzügyi rendelkezési jogáról. 70 14. Előterjesztés a lefoglalások esetén biztosított 20% jutalomról. 70 15. Jelentés az állami ártámogatás megszüntetésének szükségességéről. 70 16. Határozat a fegyverszüneti szerződés alapján Szerbiában dolgozó háromezer magyar munkás fizetésének ellenértékeként tízmillió korona letétbe helyezéséről az Osztrák­Magyar Bank bécsi főintézeténél. 70

Next

/
Oldalképek
Tartalom