Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

meg a pártszervezeti szabályzat módosításával, és a hármas tagú bizottságot a pártprogram munkálataival. (Hozzájárul a Kormányzótanács.) Mindjárt kiküldhetjük: Weltner, Kunfi, Kun, Pogány, Varga, azzal, hogy a titkárság bízassék meg ennek nyilvántartásával [sic!]. A szervezeti szabályzat részére: Hirossik, Rabinovics, Landler, Rónai, Farkas. Ez a hatá­rozat. A nyilvántartással és a dolgok elintézésével a párttitkárság bízas­sék meg. Weltner: Bejelentésem van: a májusi iratot 15 kiadjuk, legalább két­százezer korona kell. Kun: Május negyedikére össze lesz híva a szovjetkongresszus. Egész biztosra vesszük, hogy addigra meg lesz a szegedi és aradi választás is. A pártkongresszust május harmadikára hívnók össze. A két tervezetet tehát négy-öt nap múlva ki kell adni, hogy vitatható legyen. Sokkal okosabb lenne, hogy a pártkongresszus legyen előbb, és utána a szovjetkongresszus. Ennek napirendje: a párt nevének kommunista párttá való megváltoztatása, másodszor a pártprogram, harmadszor pártszervezeti szabályzat, negyedszer a párt központi bizottságának tárgyalása. (Büchler: És az egyesülés! Boká­nyi: A pártprogram és a pártnév együtt. Az már el van intézve.) Kunfi: Milyen alapon fog alakulni a pártkongresszus? Ki fog dele­gálni? Kun: A pártszervezetek, amelyek egyesültek már. Szántó: Meg kell állapítani a delegálást. Kunfi: Még egy kérdés: A pártkongresszus, a szovjetkongresszus ülése­zése mennyi időre terjed és milyen természetű lesz? Kun: A leghosszabb szovjetkongresszus sem tartott tovább, mint hat napig. Olyanforma, mint egy pártkongresszus, alkotmányt és a népgazda­sági legfőbb tanácsot elő kell készíteni. Kunfi: Nem lesz-e kigúnyolva ez a két kongresszus? És két párt nem lévén, lesznek talán elszigetelt felszólalások. De egyelőre, ha nem lesz egy­hangúság, nem lesz-e ez nagyon szegényes dolog? Kun: Ünnepélyes hangot adunk neki!, Svájcból már jönnek küldöttek: Grimm és Reinhardt, külföldről mások is. Oroszországból, a csehektől. 16 A második és harmadik nap a szovjet alkotmány, azután a népgazdaság legfőbb tanácsa, utána az élelmezés kérdése és a munkafegyelem, esetleg a nemzetközi helyzet. Mi azzal kezdenők az első kongresszust, amit az oro­szok a negyedik napon tárgyaltak, és ide fog tartozni a népbiztosok megvá­lasztása is. Nagyon fontos probléma a képviselet megállapítása. 17 Ha vala­15 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1891-től minden május elsejére röpiratot adott ki. 1919-ben is megjelent a Népszava kiadásában hét oldalon. Címe: 1919. május 1. 16 Robert Grimm és Myriam Reinhardt svájci szocialisták, részt vettek a zimmerwaldi és a kienthali konferenciákon. Mindketten ismert személyiségek voltak a nemzetközi munkásmozga­lomban. A Pártkongresszuson és a Tanácsok Országos Gyűlésén orosz, olasz, román, cseh, szlovák, osztrák, szerb, bolgár küldöttek vettek részt. I7 A pártgyűlésbe végül is minden pártszervezet és Budapesten minden olyan szakszervezet, amelynek legalább 1000 tagja volt, küldhetett egy küldöttet (MMTVD 6/B köt. 21. o.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom