Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

14/b 1919. április 14. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése 1. Garbai üdvözli és megnyitja az ülést. (Kun nincs itt.) Pártvezetőségi értekezletet tartunk, pártintézmények, párttagsági ügyeket tárgyalunk. Fő­ként Weltner forszírozta ezt az ülést. Meghívtuk az intézetek vezetőit. 2. Weltner: Nagyon röviden szól, mert nagyon sokat kell elintézni. Az egyesülés teljessé válik, de semmi módon nem történt meg a gazdasági egyesülés, ami katasztrofálissá válik és megnehezíti a teljes egyesülést. Eb­ből a gazdasági különállásból merítik bizonyos körök azt, hogy itt két párt van. Ezt a hitet teljesen meg kell szüntetni. Szükségessé vált azért is, mert a pártlapok különféleképpen fizetik a hírlapírókat. A Népszavánál arányta­lanul kisebb fizetések vannak, mint a többi lapoknál. Ennek a dolognak a likvidálására kell a gazdasági bizottság, amelyet teljhatalommal kell felru­házni. A likvidálás végrehajtására azután kell valaki, aki megfelelő ellenőr­zéssel, vezetéssel viszi a párt ügyeit. 3. Kun: Ügyrendi indítványom volna: válasszuk külön a gazdasági ügyeket, tehát ne keverjünk bele most semmiképp politikai ügyeket. Böhm: Hogy a gazdasági ügyeket elintézzük, ezt kilátástalannak tartja. Akik gazdasági ügyekkel nem foglalkoztak, azok ebben nem dönthetnek. Háromtagú bizottságot küldjünk ki. (Helyeslés.) Kun: És egy gazdasági intézőt és annak helyettesét. (Helyeslés.) Böhm: Elvileg legyenek nem pártalkalmazottak: Kun, Böhm és Ván­tus. Kun: A párt gazdasági ügyeinek intézésével bízzuk meg Bírót, és he­lyettesévé tegyük Jancsót meg Szamuely Zoltánt. Weltner: Két gazdasági intéző csak. Kun: Meg akarom mondani, hogy főnök lenne Bíró Dezső, gazdasági intéző és helyettes Szamuely. A harmadik tag likvidál. Böhm: Ö helyettesíti a végrehajtó bizottságot és ez felette áll Bíró Dezsőnek. Kun: Akkor én nem tudom vállalni, csak a likvidálásig. Bíró: Tisztázni kell a pártlapok dolgát mind. (Weltner és Garbai: Majd a likvidáló bizottság állapítja meg!) Garbai: A bizottságnak feladata állandóan működni gazdasági ügyek­ben. Büchler: Vajon a fizetések kérdése is ide tartozik-e? Ez már hetek óta húzódik. • a A keltezés után a következő, aláhúzott szöveg olvasható: „Délután 4 órára összehívott ülés. (Kezdete 4 óra 31 perckor.)"

Next

/
Oldalképek
Tartalom