Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Hirossik János párttitkár előterjesztést tesz a szovjetkongresszus össze­gyűlte után a pártgyűlés összehívására. Kun Béla a pártszervezeti szabályzat megalapításának sürgősségére mu­tat rá, hogy a nem a pártba való elemek intézményesen kizárhatók legye­nek. Indítványozza, hogy új pártprogram megalkotására is bizottság kül­dessék ki. Bokányi Dezső és Böhm Vilmos felszólalása után Szántó Béla rámutat arra, hogy a pártba betóduló emberek rostálását a szakszervezeteknek kell végezni. Bokányi Dezső, Erdélyi Mór, Kunfi Zsigmond, Pogány József, Szántó Béla, Lukács György, Bajáki Ferenc, Büchler József, Rabinovics József, Hirossik János és Kun Béla felszólalása után Landler Jenő azt indítványozza, hogy a pártnak tagja csak az lehes­sen, aki ipari és földműves munkás; nem lehet semmiféle körülmények között sem tagja az, akinek a mi alkotmányunk szerint nincs szavazati joga. Ajánlatra is csak az lehessen tag, aki szakszervezeti tag; ennek a felvétele felett is azonban csak szavazással történjék a döntés; meg lehet csinálni az együttérzők testületét, amelynek tagjai csak bizonyos idő múlva lehetnek tagjai a pártnak; továbbá ipari munkások legalább kétévi, egyéb szakszervezeti tagok 3 évi tagság után viselhetnek bizalmi tisztséget. Farkas István felszólalása után a Kormányzótanács új pártprogram és új szer­vezeti szabályzat megteremtésére két bizottsá­got küld ki. A pártprogram bizottságába kül­detnek: Weltner Jakab, Kunfi Zsigmond, Kun Béla, Pogány József és Varga Jenő elvtársak. A szervezeti szabályzat bizottságába küldetnek Hirossik János, Rabinovics József, Landler Jenő, Rónai Zoltán és Farkas István elvtársak. Az ügyek nyilvántartásával és vezetésével a párttitkárság bízatik meg. Kun Béla előterjesztést tesz a pártkongresszusnak és utána a szovjet­kongresszusnak május első felére való összehívására. Kunfi Zsigmond, Rónai Zoltán, Landler Jenő és Hirossik János felszó­lalása után az ülés elhatározza, hogy amennyiben a bi­zottságok 3 napon belül készen lesznek, akkor május 4-én, ha nem, akkor május 10-én kez­dődik a kongresszus. 3 8 A Magyarországi Szocialista Párt kongresszusára június 12-13-án, a Tanácsok Országos Gyűlésére pedig közvetlenül azután, június 14-23. között került sor. A párt programjának előadója Kun Béla, a szervezeti szabályzat előadója Farkas István volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom