Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

tásból, Bokányi a népjólétből, Szántó a hadügyből, Varga a szocializá­lóból. 0 Garbai: Szóval az én javaslatom a jó. Rónai: A közoktatásügy és az igazságügy elvi szervezésére vonatkozó javaslatok szintén kormányzótanácsi rendeletként bocsátandók ki. Miután azonban a kormányzótanácsi ülések ritkán hívatnának össze, az igazságügy és a közoktatásügy rövid úton tárgyaltatják le ezeket a javaslatokat. Garbai: Nagy hibának tartom, hogy Kunfi és Rónai nincsenek bent a bizottságban. Varga: A gazdasági bizottságban legyen bent valaki, aki Oroszország­ban élt, Kun vagy valaki más. Kun: En szívesen elmegyek arra az ülésre is. Garbai: Akkor tehát HOZZÁJÁRUL a Kormányzótanács a két bizott­ság megteremtéséhez. Kormányzótanácsi ülést minden héten legalább egy­szer kell tartani. Kun: Azt kell inkább pártvezetőségi ülésként tartani. Talán állapítsunk meg egy állandó napot. (Vita után.) Garbai: A kormányzótanácsi ülések napja: péntek. Varga: Ha ezek a bizottságok valamiben megállapodtak, a rendeletek anélkül, hogy ide kerülnének, kormányzótanácsi rendeletek legyenek. Révész: Mi lesz a jegyzőkönyvekkel? Garbai: Természetes, hogy fontos, hogy ezekről is pontos jegyző­könyv készüljön. Böhm: A gazdasági ügyek tárgyalásánál tartassék meg az előbbi szo­kás, hogy a javaslatok 24—48 órával előbb terjesztessenek a bizottság tagjai elé. Ha társnépbiztosságot érint a dolog, akkor közöljék az illető népbiztos­sággal. Stefán: Fontos, hogy a ruszin és a német népbiztossal közöltessenek ezek az előterjesztések. 8. Garbai: Weltner hétfőn délutánra egy együttes ülést javasolt a párt gazdasági és egyéb ügyeinek letárgyalására. Böhm: Kérem arra az ülésre meghívni a Népszava szerkesztőjén kívül a Vörös Újság szerkesztőjét: Jancsót, a Népszava könyvkereskedésének a vezetőjét: Péterffyt, a párttitkárságból Büchlert vagy valaki mást (felkiál­tások: Hirossikot, Rabinovicsot) és Bíró Dezsőt. Bejelentem itt, hogy hét­főn este Bécsbe utazom, már ismert és még ismeretlen ügyekben. A bécsi katonatanács megbízottaival tárgyalásokat indítunk. Pogány és lehet hogy Kun is velem jön, azonkívül Fiedler. Garbai: Tehát hétfőn délután fél 4 órára összehívjuk az ülést. C A gyorsírói feljegyzés áttételének másik változatában ez után a következő párbeszéd olvas­ható: „Bokányi: A többi mind benne van a gazdasági bizottságban. Az ön javaslatával hogyan intézi el az én reszortomat? Varga: Akkor vegyük be a népjólétit is." Garbai ezt követő megjegyzése egyébként csak így nyeri el értelmét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom