Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

nagyobb anomáliák vannak. (Böhm: Itt van már a rendelettervezet!) 17 Sürgősen kell rendelettervezet. (Garbai és Kun: Nagyon lassan megy a propaganda! Vágó: Világos rendeletet!) A párttitkárság gondoskodjék arról, hogy hozzá nem értő gyerkőcök ne menjenek vidékre, hanem csak komoly emberek. Büchler: Az első láz napjaiban tényleg mentek ki emberek, akik teljesen tájékozatlanok voltak. Azóta azonban intézkedtünk, hogy kellő agitátorgárda álljon rendelkezésre. Most már hetven tagú állandó agitátor­gárdánk van. Szakszervezeti, pártszervezeti emberek, régi emberek, akik instrukciókat is kapnak, iskolát is tartunk nekik. Körülbelül egy hét óta nem mennek. (Felkiáltások: A régieket vissza kell hívni!) Kun ama előter­jesztéséhez, hogy .. . d Varga: Azokban a fegyveres alakulatokban, amelyeknek feladata az ellenforradalom ellen harcolni, ha ott felmerül ellenforradalom, tanácsos, hogy ott tényleg rögtönítélettel lehessen kivégezni. A burzsoáziánál az a baj, hogy tényleg még sok készpénzzel rendelkezik. Az az igaz, amit Landler mond, hogy maguk a burzsoá ellenforradalmárok nem fognak kiállani, de úgy is tudják, hogy a pénzüknek vége lesz, hogy tehát meg­mentsék a milliót, feláldozzák a százezret. Meg kell akadályozni, hogy a pénzintézetek pénzt adjanak a burzsoának. Meg kell akadályozni, hogy nagy pénzösszeget Olaszország felé vigyenek ki. A pénz felkutatására egy millió házkutatást tartani nem lehet. (Landler: Lehet százezret!) Lukács: Kun indítványához hozzájárul. A sajtó kérdésében nem történt még eddig semmi. (Kun: Határozat volt, hogy 24 óra alatt.) 18 Indítványa az, hogy a napisajtóból két-három lap maradjon meg, a többi lapokból — a könyvterjesztési osztály megállapítása után — minden folyó­irat beszüntettessék. Amit Dovcsák mondott, kér felhatalmazást, hogy rendeletet adjunk ki a templomoknak kizárólag egyházi céljairól. (Belügy: Már ki is adtunk a Kormányzótanács nevében ilyen rendeletet.) Ezzel egyidejűleg meg kell jelennie annak a rendeletnek a vallásoktatás kérdé­séről, hogy a templomok védelme bizonyos körökben félreértést ne okozzon. Úgy kell eljárni, hogy a vallásoktatási rendeletet kibocsátjuk, de a végrehajtást a falusi munkástanácsra bízzuk. (Nyisztor: Akkor felborí­tottunk mindent!) Két pontja van a rendeletnek: a vallásoktatás megszün­tetése, és a másik a templomok védelme. 19 Kun: Nem szeretne félreértést. Azt kérte, hogy a hang megváltozzék és hogy az említett testületben, ti. az ellenforradalom leverésére megala­pított testületben, a statárium végrehajtassék. A burzsoáziával szemben való d Eredetiben így. 17 Böhm megjegyzése feltehetó'leg a Szociális Termelés Népbiztosságának „Ki határoz abban a kérdésben, hogy valamely ház munkás ház-e? " című, 26. SZN sz. rendeletére vonatkozik (Tanács­köztársaság, 1919. április 12.). 1 8 Lásd a 11. sz. jegyzőkönyv (április 8.) 6. pontját. 19 A közoktatásügyi népbiztosnak a vallásszabadságról és a templomok védelméről szóló rendelkezései a Népszava 1919. április 18-i számában jelentek meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom