Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április ll. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése 1 • Garbai: Üdvözli a megjelenteket. A munkásokkal három nap óta el voltak foglalva. Nem lehetett délután, mert ma közös összejövetele volt a kerületi munkástanácsoknak. Kívánatos volna, hogy a Kormányzótanács állapodjék meg, hogy mi legyen a sorrend. Büchler: Garbai elnököljön, Bokányi és Kun beszéljenek egyrészt a munkástanácsok feladatáról, másrészt az egységes működésről. Legfeljebb másfél óráról lesz szó. Zenekar is lesz. Landler: Az északi főműhely dalárdája legyen jelen. Büchler: A vasfüggöny le lesz eresztve. (Vita.) Kun: Üljön ott mindenki a színpadon, mutatván, hogy ennyi ember viseli a felelősséget. Éppen mert teátrális, ezért jó. Garbai: Hozzájárul a Kormányzótanács, hogy így intézzük el, és elintézésével a párttitkárság bízatik meg. Ezért kellett ma délben ülést tartani restanciák miatt, és holnap délután újból tartunk ülést. Szoros programot nem állított fel. 2. Kun: Napirend előtt az általános politikai helyzetről beszél. Körül­belül javaslatot akar tenni a politika általános irányáról a burzsoáziával szemben való álláspontra nézve [sic!]. Anélkül, hogy bármi riasztást akarna, hozzá kell kezdeni a burzsoázia megfékezéséhez, mert az ellenforradalom egyre erősbödik. 1 Nem a vidék a fontos. Az éjjel különböző forrásokból olyan mozgalomról értesültünk; egy német sofőrrel beszélt, aki azt mondta, hogy az antant maga nem tud csinálni semmit. A volt Osztrák­Magyar Monarchia területén alakult országokat sem tudja ellenünk vonul­tatni, de azt csinálja, amit Oroszországban: a perifériákon ellenünk moz­galmat csinál. Oroszországban 2 levő hadifoglyaink közt csinálnak propa­gandát. Negyvenezer emberből álló hadsereget akarnak szervezni, amely betörne Magyarországra. 3 Én ezt az értékére szállítom le, de vannak ott tisztek. A mozgalom élén Vázsonyi áll, aki Münchenben volt és most Fiúméban van Windisch­graetzcel és Andrássyval. 4 ötszáz arany frank fizetést adnának a tiszteknek a A keltezés után a következő megjegyzés olvasható: „11 és fél órára összehívott ülés. (Kezdete 12 óra 27 perckor.)» 1 A tanácsválasztásokkal kapcsolatban vidéken több helyen voltak ellenforradalmi megmozdu­lások, így Vas és Sopron megyében, továbbá Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Nagykapornokon, Nagymaroson, Kalocsán. Részletesebben lásd: Hajdú Tibor 112-113. o. 2 Eredetiben így, helyesen: Olaszországban. 3 A Tanácsköztársaság ellen szervezett ellenforradalmi fegyveres akció előkészítésére nézve lásd Koncsek László: Renngassei összeesküvés. Bp. 1959. 144-153. o. 4 Vázsonyi Vilmos és Windischgraetz Lajos herceg kapcsolatára nézve lásd: Horthy Miklós titkos iratai. Szerk. Szinai Miklós-Szücs László. 4. kiad. Bp. 1972. 13. o. Vázsonyi Vilmos polgári demok-

Next

/
Oldalképek
Tartalom