Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Büchler József párttitkár a párttitkárság ügyének egységesen és hama­rosan való rendezését tartja szükségesnek. 7 Vágó Béla helyettes belügyi népbiztos annak a határozatnak a meg­erősítését kéri, hogy Weltner Jakab legyen a szerkesztője mindkét pártlap­nak. 8 Böhm Vilmos hadügyi népbiztos szükségesnek tartja, hogy a pártla­pok szerkesztői a Kormányzótanács ülésein részt vegyenek. Vágó Béla helyettes belügyi népbiztos indítványozza, hogy a képvise­lőház adassék át a szakszervezetek központjának. 9 Hevesi Gyula szocializáló népbiztos ismerteti a vas- és fémmunkások összbizalmi értekezletének hangulatát. Az összbizalmi ülés kijelentette tá­mogatását a Kormányzótanács irányában, de rámutatott arra, hogy a kon­taktus a Kormányzótanács és a munkásság között nincs meg; ezért szüksé­gesnek tartja, hogy a legközelebbi, szombati ülésen jelenjenek meg a Kor­mányzótanács tagjai és ott tartsanak beszámolót. 10 Kun Béla külügyi népbiztos javasolja, hogy a lapok határozati javasla­tot közöljenek, amely a legélesebben elítélje azt, ami Pogánnyal történt. Böhm Vilmos hadügyi népbiztos javasolja, hogy a határozatot a Kor­mányzótanács minden tagja írja alá. 11 Kun Béla külügyi népbiztos javasolja, hogy Pogány mint komisszárius, maradjon meg a Kormányzótanácsban, és a külügyben dolgozzék. Szamuely Tibor a propaganda-ügyosztály vezetését vállalja úgy, hogy a hadügyi propaganda egyesíttessék a közoktatásügyi propagandával, és így ő átmegy a Közoktatásügyi Népbiztossághoz. A Kormányzótanács a Hadügyi Népbiztosság élére ötös kollégiumot állít, amelynek tagjai: Kun Béla, Böhm Vilmos, Fiedler Rezső, Haubrich József és Szántó Béla. Pogány Jó­zsef és Szamuely Tibor tagjai a Kormányzó­tanácsnak, Pogány a külügybe, Szamuely a közoktatásügybe megy. Megbízatik a párttit­kárság azzal, hogy a holnapi napra este 6 órá­ra a volt szociáldemokrata párt és a volt kom­munista párt egész vezetőségét, pártválaszt­mányát és a volt kommunista párt bizalmi tes­7 Az egyesült párt titkársága csak ideiglenes jelleggel működött, a vezető szervek megválasz­tására a június 12-13-án tartott pártkongresszuson került sor. 8 A Vörös Újságról és a Népszaváról van szó. Weltner nem vette át a Vörös Újság szer­kesztését. 9 A Szakszervezeti Tanács Titkársága májustól június 17-ig működött a Parlament épületében, ezt követően a Váci körút (Bajcsy-Zsilinszky út) 36-38. szám alá költözött. 10 Lásd a gyorsírói (8/b sz.) jegyzőkönyvet és 18. jegyzetét. t 11 Lásd: Népszava, 1919. április 4-i számában a Pogány József lemondásáé., illetve a Vörös Újság, 1919. április 5-i számában A Kormányzótanács a munkássághoz c. cikket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom