Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

juk a parasztot, hanem forradalmasítsuk. A szocializálásnál is csak ilyen deklarációt adtunk ki. Csináljunk itt is ilyent. A paraszt forradalmasítására, a deklaráció kiadására nemcsak a Zinovjev-féle sürgöny miatt, hanem a forradalom védelme szempontjából is szükség van. Hamburger: Ha félmegoldásos deklarációt adunk, ez az ipari munkás­ságot nem fogja kielégíteni. Helyes az: meg kell csinálni és nem kell prokla­málni. Már egy millió hold van a termelőszövetkezetek kezén. Azt hozzuk nyilvánosságra, hogy az átvett földért nem fizetünk. Varga: Nem szabad papiroson kimondani olyasmit, amit végrehajtani nem tudunk. Nem lehet más formulát találni, mint amit a bankoknál és a biztosító társaságoknál csinálunk: megkezdjük a föld köztulajdonba vételét, fölhatalmazzuk a népbiztost, hogy a nagyüzemeket átvegye és a szövetke­zeteknek átadja; eddig átvettünk ennyi és ennyi birtokot; szóval úgy, amint a bankoknál csináltuk. Hamburger olvassa tovább a tervezetet. Kun: Ellenzem, hogy ezt tovább tárgyaljuk. Egyszeri hallásra nem lehet tárgyalni; legalább egy nappal előbb el kell küldeni az ilyen előter­jesztéseket. Garbai: Ez a módja a tárgyalásnak valóban lehetetlen helyzetre vezet. Hamburger: Csak azért olvasom fel, hogy ha durva hibák nincsenek a tervezetben, fogadják el. Bokányi: Nem kell a Kormányzótanács nevében kiadni, hanem a Földmívelésügyi Népbiztosság nevében. Már eddig is nagyon el vannak kés­ve. Ha az alkotmánytervezetet meghoztuk, akkor kötelezzük a földmívelés­ügyi népbiztosokat, hogy vegyék revízió alá a bizalmasan kiadott rendele­teket és akkor mint végleges határozatokat adják ki. Ne tekintsük ezt kormányzótanácsi határozatnak, hanem teljesen bürokratikus ügynek. En­gedjük ezeket a bürokratikus belső rendelkezéseket, amelyek bennünket semmi irányban nem kötnek; ha a szovjet alkotmány meglesz, akkor végle­gesítsük, hogy „ezentúl kizárólag csakis ezek és ezek a rendeletek irány­adók". Kun: Ügyrendi javaslatot teszek. Ha a gazdatisztek egy nappal később mennek ki, ez nem dönti föl a jövő évi termést. Tessék kimondani, hogy holnap délig el kell készülnie az ideiglenes alkotmánytervezetnek — ezt el lehet készíteni és holnap 6 órára hívjuk össze a Kormányzótanácsot, és ezt a két kérdést letárgyaljuk. Böhm: Nem tárgyalhatunk holnap, mert a szocializáló bizottság tart ülést. Büchler: A párttitkárság is összehívta a régi vezetőségeket. Garbai: Akkor megállapodunk abban, hogy holnap délelőtt 10-12 óráig a földmívelésügy elkészíti a tervezeteket, eljuttatja minden népbiztos­ságnak; ugyancsak Rónai elvtárs vállalja, hogy fél 2-ig az ideiglenes alkot­mánytervezetet kézbesítteti, itt megvacsorázunk, azután megkezdjük a ta­nácskozást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom