Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos beterjeszti a földreform végrehajtását illető tervezetet, amely utasítással szolgál a földreformot vég­rehajtó szerveknek. Vántus Károly földmívelésügyi népbiztos rámutat arra, hogy a terve­zetben nincs direktíva a gazdatiszteknek és agitátoroknak; ezzel kapcsolat­ban tiltakozik az ellen, hogy a földbirtoktörvényt most csinálja meg a Kormányzótanács, mert az ügy d végrehajtható és csak az idei termést koc­káztatná, hanem a szovjetkongresszust kell összehívni és a szovjet alkot­mányt kell megteremteni. Kun Béla külügyi népbiztos szerint azt az áílapotot, hogy a nagybirto­kok le vannak foglalva nem kodifikálni kell [sic!]. Ki kell mondani a megváltásnélküliséget. Kunfi Zsigmond közoktatásügyi, Varga Jenő pénzügyi, Nyisztor György földmívelésügyi népbiztosok felszólalása után, Rónai Zoltán igaz­ságügyi népbiztos rámutat arra, hogy részletesebb proklamáció is bocsát­ható ki anélkül, hogy a földkérdésben végleges állásfoglalás történnék; hangsúlyozni kell a direktívákban a szövetkezeti művelés szükségességét és a kisajátítás megváltásnélküliségét, rámutat arra, hogy a beterjesztett terve­zetnek a címe sem jó. Kun Béla külügyi népbiztos szerint a paraszt forradalmosítására, dek­laráció kiadására, nemcsak a Zinovjev-féle sürgöny miatt, 7 hanem a forra­dalom védelme szempontjából is szükség van, egyébként ellenzi a tervezet tovább való tárgyalását; ragaszkodik ahhoz, hogy ilyen előterjesztéseket legalább egy nappal előbb el kell küldeni a népbiztosokhoz. Bokányi munkaügyi és népjóléti népbiztos javasolja, hogy a tervezetet a Földmívelésügyi Népbiztosság nevében adják ki. Kun Béla külügyi népbiztos ügyrendi javaslatként előterjeszti, hogy másnap délig halasszuk el az ideiglenes alkotmánytervezet[et] és ezt, meg a most előterjesztett tervezetet a legközelebbi" ülés tárgyalja. A Kormányzótanács az ügyrendi javaslatot el­fogadja. 8 munkabéréről szóló 41. FN sz. rendeletét (Tanácsköztársaság, 1919. május 6.), továbbá a kertészeti és szőlészeti munkások munkabéréről szóló 45. FN sz. rendeletét (Tanácsköztársaság, 1919. május 7.). Az utóbbi két rendeletet kiegészítette a Földmívelésügyi Népbiztosság 50. FN sz. rendelete (Tanácsköztársaság, 1919. május 11.), a 40. FN sz. rendeletet pedig az 55. FN sz. rendelet (Tanács­köztársaság, 1919. május 15.). ^Az eredetiben itt egy szó helye üresen maradt, értelemszerűen a „nem" szó maradt ki. 7 Zinovjevnek e távirata nem ismert, Kun Béla későbbi értékelése szerint hasznos tanácsokat tartalmazott az agrárpolitikára és a parasztság rokonszenvének megnyerésére vonatkozóan (Kun Béla: A Magyar Tanácsköztársaságról. Bp. 1958. 454.0.). 8 Minden bizonnyal a Földmívelésügyi Népbiztosság által a földbirtokreformot végrehajtó szerveknek kiadott bizalmas rendeletről van szó. (MMTVD 6/A köt. 143-145.0.) A földbirtok­rendezés kérdését a Forradalmi Kormányzótanács március 28-án (5. sz. jegyzőkönyv 6. pont), április 2-án (7. sz. jegyzőkönyv 5. pont) és április 6-án (9.sz. jegyzőkönyv 11. pont) tárgyalta. Az ideig­lenes alkotmánytervezetet is a március 28-i ülésen tárgyalták (5. sz. jegyzőkönyv 7. pont).

Next

/
Oldalképek
Tartalom