Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Pogány József hadügyi népbiztos a katonák zsoldja felemelésére és a katonák ellátására nézve tesz előterjesztést. Javasolja, hogy a katonák frontpótlékát 20 koronában állapítsák meg. Meg kell állapítani [a] parancs­nokok, instruktorok, agitátorok, megbízottak díjazását is. Landler Jenő belügyi, Rónai Zoltán igazságügyi, Hevesi Gyula szociali­záló, Ládái István igazságügyi népbiztos ismételt felszólalásában hosszabb vita folyt arról, hogy a napidíjak milyen összegben fixíroztassanak. A Kormányzótanács elhatározza, hogy Buda­pesten a napidíjak 50 és 60 korona, vidéken a napidíj rövid időre, 8 napon belül 50 korona és a vasúti költség, hosszú kiküldetésnél 30 korona. Határozat az is, hogy ahol a közös élelmezés lehetősége megvan, ott közös legyen az élelmezés: ahol nincs meg, ott 15 korona legyen a pótlék, a harctérre menő katonák 2 korona helyett 10 koronát kapnak. 3 3. Landler Jenő belügyi népbiztos felveti a Kormányzótanács tagjai fize­tésének a kérdését. Hosszabb vita után, amelyben a Kormányzótanács tag­jai valamennyien részt vettek, a Kormányzótanács elhatározza, hogy a nép­biztosoknak és a népbiztoshelyetteseknek az eddigi miniszteri illetmények utaltatnak ki. Böhm Vilmos szocializálási népbiztos előter­jesztése a népbiztosok illetményeiről a követ­kező: ,,A népbiztos és népbiztoshelyettesek ugyanannyi fizetést kapnak, mint amennyit az előző kormány alatt a miniszterek kaptak, te­hát az évi fizetés 24 000 korona, havi pótdíj 1000, évi lakbér 4000, összesen évi 40 000 korona. Ezen összegből azonban az úgynevezett tiszti díj összege havonként levo­nandó. A Kormányzótanács elnöke annyi fize­tést kap, mint a többi népbiztos." Az összeköltözés és egyik c lakás kérdésére nézve, amely a felszólalások folyamán felme­rült, határozat nem hozatott. c Eredetiben így, helyesen: egyéb. 3 A Vörös Hadsereg szervezéséró'l szóló rendelet intézkedett a katonaság illetményeiró'l is. Lásd a XXIII. KTE sz. rendeletet (Tanácsköztársaság, 1919. március 30.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom