Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Szántó: Mi nem állapítottunk meg háromezer koronát, hanem azt mondtuk, hogy a vállalatok vezetői maximum háromezer koronát kapja­nak, mert ezek kivehetnek még a bankoktól kétezer koronát. 1 Rabinovics: Én is azon az állásponton vagyok, hogy ne beszéljünk a fizetésekről, csak az alapelveket beszéljük meg. Ha a maximumról beszé­lünk, beszéljünk a minimumról is, mert a párttitkárságban hatszáz koronás fizetés is van. Négy kategóriát állapítson meg ez a bizottság. Ezer korona legyen a minimum. A nüanszírozás ellen van kifogása. Nem kell annyi kategóriát csinálni. Garbai: Azt hiszem, hogy az egész kérdést a bizottsághoz kell küldeni. Szántónak van igaza. Ha van általános rendezés, akkor abba bele fog esni mindenki. Az egész dolgot adjuk át a hármas bizottságnak. (Helyeslés.) Akkor tehát felhatalmaztatik az értekezlet, és én a bizottság elé hozom ezeket a dolgokat. Ott tárgyalják le és hozzanak végleges határozatot. A gazdasági kérdést illetően van-e még valakinek észrevétele? Vincze: A párttitkárság kérdése is ehhez fog tartozni? Az alkalmazot­tak alkalmazása, elbocsátása is ide tartozik? (Felkiáltások: Igen!) Vágó: Weltner felfogása teljesen jogosult. Vannak olyan munkák, ame­lyek azokon a kategóriákon felül állanak, amelyek meg vannak állapítva: a specialisták kategóriái, amikről Garbai jelentést tett, az mind igaz. Azt a csoportot szét is kellett rúgni. Lehetetlen tehát, hogy egyes emberek élet­standardjukban lejjebb szállíttassanak. Azt a szempontot vallja, hogy akik jobban rászolgálnak, több fizetést kapjanak. Ez semmiféle, sem erkölcsi, sem orosz szempontból 2 kifogás alá nem eshetik. Erdélyi: Üres cséplés, hogy csak a fizetésekről beszéljünk és nem ar­ról, hogy amit veszünk, az mibe kerül. Kiküldendő volna egy szakbizott­ság, amely megállapítja azt is, hogy mi legyen a jövedelem, mi történjék, ha az árak maximáltattak. (Böhm: Gazdasági bizottság van!) A bérek meg­állapítását szoros összefüggésbe kívánom hozni az árak megállapításával. Garbai: Ez a gazdasági bizottságban kerül tárgyalás alá. Van még egy gazdasági természetű dolog. Nincs politikai? Rabinovics: Beszélni kell a kongresszus összehívásáról. Garbai: En csodálkozom, mert azt hittem, hogy az elvtársak tesznek előterjesztéseket. 5. Bíró: Egy bejelentésem van: a pártkör háza hajnali három óráig van nyitva, és ott ennivaló is van. 6. Hirossik: Az egész országban megalakultak a munkástanácsok. Arra a szomorú tapasztalatra jutottunk, hogy habár a munkástanácsok anyaga 1 A Forradalmi Kormányzótanács szocializált üzemek vezetó'iró'l szóló XXXIV. sz. rendele­tének (Tanácsköztársaság, 1919. április 3.) 1. §-a mondta ki, hogy a vállalatvezetőit fizetése semmi esetre sem haladhatja meg a 3000 koronát. A Forradalmi Kormányzótanácsnak a pénzültézetek szocializálásáról szóló XII. sz. rendeletében (Tanácsköztársaság, 1919. március 27.) a 2. § intéz­kedett arról, hogy a pénzintézeteknél levő folyószámláról havonta legfeljebb 2000 koronát lehet felvenni. 1 Értsd szovjet-orosz, azaz szocialista szempontból.

Next

/
Oldalképek
Tartalom