Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

landóan működni gazdasági ügyekben. A párt gazdasági ügyeinek vezetésévei Bíró Dezsőt, az ő helyettesítésével Szamuely Zoltánt 1 bíz­za meg. 4­Weltner Jakab rámutat arra, hogy ha a gazdasági ügyek vitelére ki­küldött likvidáló bizottság bízatik is meg a fizetések rendezésével, az alap­elvekre nézve az ülés állapodjék meg. Kun Béla, Weltner Jakab, Jancsó Károly, Bokányi Dezső, Bíró Dezső, Garbai Sándor, Szántó Béla, Rabinovics József, Garbai Sándor, Vágó Béla és Erdélyi Mór felszólalása után határozat az, hogy felhívatik a gazdasági bi­zottság arra, hogy a fizetési ügyeket tárgyalja le és hozzon végleges határozatot. 5. Bíró Dezső az ülés résztvevőinek figyelmébe ajánlja, hogy a közös pártkör megnyílt. 2 Hirossik János párttitkár a munkástanácsokkal való foglalkozás kom­petenciáját teszi szóvá, javasolja, hogy a belügy és a párttitkárság valamifé­le szoros nexusba kerüljenek, legalább egy épületbe. Kun Béla, Weltner Jakab és Vágó Béla felszólalása után Rónai Zoltán igazságügyi népbiztos rámutat arra, hogy az Igazságügyi Népbiztosság ma készít tervezetet, amelyet majd a legközelebbi tanács le­tárgyalhat. A párttitkárság és a belügyek egy helyre való telepítése dolgában az ülés azt határozza, hogy a párttitkárság és Landler Jenő belügyi népbiztos együttesen tárgyalják le és valósít­sák meg a kérdést. Szántó Béla, Garbai Sándor, Ágoston Péter, Landler Jenő, Kun Béla és Bokányi Dezső felszólalása után 1 Szamuely Zoltán, Szamuely Tibor öccse, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Újság kiadóhivatalának vezetője. 2 Lásd a 13/b sz. jegyzőkönyv (április 12.) 21. jegyzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom