Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Pogány: Amit Kun mond, az katonai szempontból is a legfontosabb. Ha hadifölszerelést akarunk kapni, akkor csak Ausztriából kaphatunk. Jú­lius Deutsch nagyon becsületesen engedi a csempészést a magyar proletár­uralom számára. De ott vásárolhatunk is. Ök rögtön biztosítják nekünk azt a jogot, hogy a hadifölszerelést kihozhassuk. Én is döntő fontosságú kér­désnek tartom, hogy élelmet adjunk az osztrákoknak. Egy vörös gulyát kellene fölküldeni annak a kiéhezett városnak: a vörös gulya vörös veszede­lemmel jár. Ott toborozni is akarunk. Kun elvtárs a katonai érdekekre is vigyázzon a tárgyalásoknál. Erdélyi: Arról, hogy olyan javaslatot tegyek, hogy akár egy gramm árut is adhassak, szó sem lehet. Azonban a helyzetet meg kell világítanom és arról lehet szó, hogy azután mérlegeljük a dolgot. A következőket ter­jesztem elő: Meg kellene kísérelni, nem elégednének-e meg az osztrákok azzal, hogy amit a Bácskából kihoznak, azt kivigyék, azzal a követelé­sünkkel szemben, hogy a felét itthagyják. Mit kaptunk eddig a négy vár­megyéből? Gabonát, húst, tejet. Húst csak innen tudtunk kapni. Most hústalan hét van. Ma százezer főből álló hadsereget akarunk teremteni, tehát az éhínség még fokozottabb lesz. A harmadik dolog, ha meg akarjuk csinálni — annak a bázisa, hogy Ausztriát megnyerjük — megvan az út Ukraj­nába, ahol rengeteg marha van. A negyedik dolog, hogy Pogány kapjon hadsereget és a délvidéki offenzíva meginduljon. Ha mi ezzel azt a célt érnénk el, hogy Ukrajnát és a déli részt, vagy román részen át a déli részt megnyernénk, nem csináltunk mást, mint hogy egy hónapra szűkítettük a készletünket, hogy más hónapban be tudjuk hozni, vagyis, hogy kölcsönt adtunk. A legnagyobb zsírínségben vagyunk és nagy húsínségnek nézünk elébe, ha e négy megyét odaadjuk. Csináljunk Ausztriával közös szervezetet erre a dologra. Ök nem is kívántak többet ennél. Ha azt látjuk, hogy a forradalom csak ígéret, akkor visszavonjuk a rendelkezést. Fontos, hogy a kompenzációs cikkekből legyenek olyan cikkek, amelyeket azon megyék­ben lehet elhelyezni. Kun az ukrán ügyről ad fölvilágosítást. Garbai: Amit Erdélyi mond, az kiindulási alapnak jó. Csalódás nem érhet bennünket. Legföllebb arról lehet szó, hogy bizonyos mennyiséget átadtunk puffra. Ha bekövetkezik a változás, akkor áll az a tétel, hogy akkor megnyílik a lehetősége nemcsak a Délvidéknek, hanem az ukrán vidékre is. Pogány: Mindenképpen okos dolog megnyitni a határt. 17. Szamuely: A székelyek közötti agitáció dolgában akarok előterjesz­tést tenni. A Székely Nemzeti Tanács föloszlott. Ennek az ügynek a ve­zetését a székely szovjet vette át. így akarják átszervezni a székely csapa­tokat székely vörös gárdává és erős agitációt akamak a vörös gárda további szervezése érdekében. Akarnak Budapesten agitációs iskolát felállítani. 12 elvtársat föl is küldtek már a székely front különböző részeiről. Van azonban külön kérelmük: amint a rutén és a német nemzetiségek két tár­cát kaptak, szeretnének egy székely kommisszáriátust felállítani. Program-

Next

/
Oldalképek
Tartalom